Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL PT CS HU LT MT PL SK SL

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2013

Η Επιτροπή πρόκειται να ανακτήσει 230 εκατ. ευρώ από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των δαπανών της ΚΓΠ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει σήμερα την ανάκτηση, στο πλαίσιο της καλούμενης διαδικασίας εκκαθάρισης λογαριασμών, κονδυλίων της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ συνολικού ύψους 230 εκατ. ευρώ, τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από τα κράτη μέλη. Ωστόσο, επειδή ορισμένα από τα ποσά αυτά έχουν ήδη ανακτηθεί από τα κράτη μέλη, η δημοσιονομική επίπτωση της σημερινής απόφασης θα είναι περίπου 227 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα επιστραφεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες ή λόγω πλημμελών διαδικασιών ελέγχου των γεωργικών δαπανών. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εκταμίευση και τον έλεγχο των δαπανών στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει τη σωστή χρησιμοποίηση των κονδυλίων από τα κράτη μέλη.

Κυριότερες δημοσιονομικές διορθώσεις

Βάσει της τελευταίας αυτής απόφασης, θα ανακτηθούν ποσά από 14 κράτη μέλη: Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σλοβακία και Ηνωμένο Βασίλειο. Οι σημαντικότερες επιμέρους διορθώσεις είναι οι εξής:

  • 83,6 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στην Ελλάδα λόγω μη σύννομης μείωσης της ελάχιστης απόδοσης για τις σταφίδες·

  • 79,9 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στην Πολωνία λόγω ελλείψεων στον έλεγχο της αρχικής αίτησης και στην έγκριση του επιχειρηματικού σχεδίου για το μέτρο που αφορά τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ημιαυτοσυντήρησης·

  • 24,0 εκατ. ευρώ (δημοσιονομικές επιπτώσεις1: 23,9 εκατ. ευρώ) καταλογίζονται στην Ελλάδα για αδυναμίες στα μητρώα κοπαδιού και στους επιτόπιους ελέγχους για πριμοδοτήσεις ζώων·

  • 10,3 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο για αδυναμίες στην ταυτοποίηση των ζώων και στους επιτόπιους ελέγχους για την πριμοδότηση ζώων.

Ιστορικό

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των περισσότερων ενισχύσεων της ΚΓΠ, κυρίως μέσω των οικείων οργανισμών πληρωμών. Είναι, επίσης, υπεύθυνα για τους ελέγχους, για παράδειγμα τον έλεγχο των αιτήσεων άμεσων ενισχύσεων που υποβάλλουν οι γεωργοί. Η Επιτροπή διενεργεί πάνω από 100 ελέγχους κατ’ έτος για να εξακριβώσει ότι οι έλεγχοι των κρατών μελών και τα μέτρα που έλαβαν για την αντιμετώπιση των ελλείψεων είναι ικανοποιητικά, της έχει δε δοθεί η εξουσία να ανακτά τα οφειλόμενα κονδύλια εάν από τους ελέγχους προκύψει ότι η διαχείριση και ο έλεγχος από το κράτος μέλος δεν επαρκούν για να εξασφαλιστεί ότι οι πόροι της ΕΕ έχουν δαπανηθεί σωστά.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος εκκαθάρισης των ετήσιων λογαριασμών, βλ. MEMO/12/109 και το ενημερωτικό φυλλάδιο «Managing the agriculture budget wisely» (Συνετή διαχείριση του γεωργικού προϋπολογισμού), το οποίο είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Αναλυτικά στοιχεία των επιμέρους διορθώσεων, ανά κράτος μέλος και ανά τομέα, περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες (Παραρτήματα I και II).

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Παράρτημα I: Εκκαθάριση λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ ως προς τη συμμόρφωση

Απόφαση 41: Διορθώσεις ανά κράτος μέλος (σε εκατ. ευρώ)

Τομέας και λόγος διόρθωσης

Ποσό της διόρθωσης

Ποσό της δημοσιονομικής επίπτωσης της διόρθωσης2

Βέλγιο

 

Λοιπές διορθώσεις – διόρθωση προτεινόμενη λόγω υπέρβασης των ανωτάτων δημοσιονομικών ορίων

0,595

0,595

Τσεχική Δημοκρατία

 

Λοιπές διορθώσεις – διόρθωση προτεινόμενη λόγω υπέρβασης των ανωτάτων δημοσιονομικών ορίων

0,027

0,027

Γερμανία

 

Αγροτική ανάπτυξη – διόρθωση προτεινόμενη λόγω έλλειψης 100 % επαλήθευσης των αγροτεμαχίων για γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο

0,340

0,340

Λοιπές διορθώσεις – διόρθωση προτεινόμενη λόγω σφαλμάτων που διαπιστώθηκαν κατά τη δημοσιονομική εκκαθάριση για το 2009

0,935

0,935

Ισπανία

 

Πριμοδοτήσεις ζώων – διόρθωση προτεινόμενη λόγω ανεπαρκούς ποσοστού επιτόπιων ελέγχων για βοοειδή και αιγοπρόβατα και για εσφαλμένη επιβολή των κυρώσεων

0,196

0,196

Πολλαπλή συμμόρφωση - διόρθωση προτεινόμενη λόγω ελλείψεων στο σύστημα επιβολής κυρώσεων, απουσίας 1 καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής συνθήκης (ΚΓΠΣ) και μερική κάλυψη 2 κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης (ΚΑΔ)

0,991

0,990

Ηνωμένο Βασίλειο

Πριμοδότηση ζώων - διόρθωση προτεινόμενη λόγω αδυναμιών στην ταυτοποίηση των ζώων μόνον με ενώτια διαχείρισης, απουσίας αντίδρασης όσον αφορά την αύξηση του αριθμού των επιτόπιων ελέγχων, συχνής προαναγγελίας επιτόπιων ελέγχων περισσότερο από 48 ώρες πριν τον έλεγχο

10,348

10,348

Αγροτική ανάπτυξη - διόρθωση προτεινόμενη λόγω αδυναμιών όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους, τις δυνατότητες ελέγχου και την ανάλυση των κινδύνων

1,930

0,001

Λοιπές διορθώσεις – διόρθωση προτεινόμενη λόγω εκπρόθεσμων πληρωμών και υπέρβασης των ανωτάτων δημοσιονομικών ορίων

0,322

-0,277

Ελλάδα

 

Οπωροκηπευτικά - διόρθωση προτεινόμενη λόγω μη σύννομης μείωσης της ελάχιστης απόδοσης για τις σταφίδες

83,613

83,613

Πριμοδοτήσεις ζώων - διόρθωση προτεινόμενη λόγω αδυναμιών όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους και καθυστερήσεων στις επικαιροποιήσεις των στοιχείων της βάσης δεδομένων Α&Κ (αναγνώρισης και καταγραφής) βοοειδών

9,403

8,900

Πριμοδοτήσεις ζώων - διόρθωση προτεινόμενη λόγω αδυναμιών στα μητρώα κοπαδιού και στους επιτόπιους ελέγχους αιγοπροβάτων

23,956

23,883

Αγροτική ανάπτυξη - διόρθωση προτεινόμενη λόγω αδυναμιών στους επιτόπιους ελέγχους

6,175

6,175

Λοιπές διορθώσεις – επιστροφή ως επακόλουθο της απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση T-158/09

0,821

0,821

Ουγγαρία

 

Λοιπές διορθώσεις – προτεινόμενη διόρθωση λόγω υπέρβασης των ανωτάτων δημοσιονομικών ορίων

0,001

0,000

Ιρλανδία

 

Πολλαπλή συμμόρφωση – διόρθωση προτεινόμενη λόγω απουσίας 2 ΚΓΠΣ και εσφαλμένης επιβολής κυρώσεων

1,899

1,899

Λιθουανία

Αγροτική ανάπτυξη - διόρθωση προτεινόμενη λόγω αδυναμιών στους επιτόπιους ελέγχους

3,449

3,449

Μάλτα

Στρεμματικές ενισχύσεις – προτεινόμενη διόρθωση λόγω αδυναμιών στον καθορισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης

0,092

0,091

Πολωνία

Αγροτική ανάπτυξη - διόρθωση προτεινόμενη λόγω ελλείψεων στον έλεγχο της αρχικής αίτησης και στην έγκριση του επιχειρηματικού σχεδίου για το μέτρο που αφορά τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ημιαυτοσυντήρησης

79,903

79,903

Αγροτική ανάπτυξη – διόρθωση προτεινόμενη λόγω αδυναμιών στο σύστημα επιβολής κυρώσεων και έλλειψης 100 % επαλήθευσης των αγροτεμαχίων για γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο

1,922

1,922

Λοιπές διορθώσεις – προτεινόμενη διόρθωση λόγω μη καταχωρισμένων λογιστικά ανακτήσεων κατά τη δημοσιονομική εκκαθάριση για το 2010

0,680

0,680

Πορτογαλία

Επιστροφές κατά την εξαγωγή και ΚΟΑ ζάχαρης - προτεινόμενη διόρθωση λόγω αδυναμιών στην επιλογή των δηλώσεων εξαγωγής για τους φυσικούς ελέγχους

0,031

0,031

Σλοβενία

Αγροτική ανάπτυξη - διόρθωση προτεινόμενη λόγω αδυναμιών στους διοικητικούς ελέγχους για το μέτρο «Φυσικά μειονεκτήματα»

0,554

0,554

Σλοβακία

Αγροτική ανάπτυξη - προτεινόμενη διόρθωση λόγω έλλειψης ενδεδειγμένου χρονοδιαγράμματος διενέργειας επιτόπιων ελέγχων και έλλειψη διασταυρώσεων στο πλαίσιο της επαλήθευσης του ζωικού κεφαλαίου για το γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο

1,139

1,139

Αγροτική ανάπτυξη – έλλειψη επαλήθευσης των ελάχιστων προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων

0,401

0,401

Λοιπές διορθώσεις – διόρθωση προτεινόμενη λόγω δημοσιονομικού σφάλματος στους λογαριασμούς του ΕΓΤΑΑ που διαπιστώθηκε κατά τη δημοσιονομική εκκαθάριση για το 2010

1,764

1,764

ΣΥΝΟΛΟ

229,844

226,738

Παράρτημα II : Εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ

Απόφαση 41: Διορθώσεις ανά τομέα (σε εκατ. ευρώ)

Τομέας

Ποσό της διόρθωσης

Ποσό της δημοσιονομικής επίπτωσης της διόρθωσης3

 

 

 

Επιστροφές κατά την εξαγωγή

0,031

0,031

 

Οπωροκηπευτικά

83,613

83,613

 

Πριμοδοτήσεις ζώων

43,903

43,327

Στρεμματική ενίσχυση

0,092

0,091

Πολλαπλή συμμόρφωση

2,890

2,890

Αγροτική ανάπτυξη

95,812

93,884

Λοιπές διορθώσεις

3,503

2,903

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

229,844

226,739

1 :

Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις είναι μικρότερες λόγω των ποσών που έχουν ήδη ανακτηθεί ή επιστραφεί από το κράτος μέλος.

2 :

Στις δημοσιονομικές επιπτώσεις της διόρθωσης συνυπολογίζονται οι προηγούμενες επικαλυπτόμενες διορθώσεις και τα ποσά που έχουν ήδη ανακτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

3 :

Στις δημοσιονομικές επιπτώσεις της διόρθωσης συνυπολογίζονται οι προηγούμενες επικαλυπτόμενες διορθώσεις και τα ποσά που έχουν ήδη ανακτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Side Bar