Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL PT EL HU LT MT PL SK SL

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 2. května 2013

Členské státy Komisi vrátí 230 milionů EUR z výdajů na SZP

Evropská komise dnes v rámci tzv. schválení účetní závěrky vyzvala členské státy, aby vrátily celkem 230 milionů EUR z neoprávněně vynaložených finančních prostředků na provádění zemědělské politiky EU. Jelikož některé z těchto částek již byly od členských států získány zpět, finanční dopad dnešního rozhodnutí činí přibližně 227 milionů EUR. Tyto peníze se vracejí do rozpočtu Evropské unie, protože nebyla dodržena pravidla EU nebo nebyly použity náležité kontrolní postupy týkající se zemědělských výdajů. Členské státy odpovídají za vyplácení a kontrolu výdajů v rámci společné zemědělské politiky (SZP) a úkolem Komise je zajistit, aby členské státy tyto finanční prostředky vynakládaly řádně.

Hlavní finanční opravy

Podle tohoto posledního rozhodnutí bude o vrácení finančních prostředků požádáno 14 členských států: Belgie, Česká republika, Německo, Irsko, Řecko, Španělsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko a Spojené království. Nejvýznamnějšími jednotlivými opravami jsou:

  • 83,6 milionu EUR vrátí Řecko za nevyhovující snížení minimálního výnosu pro sušené vinné hrozny,

  • 79,9 milionu EUR vrátí Polsko za nedostatky v kontrole původní žádosti a ve schválení obchodního plánu u opatření pro částečně soběstačná hospodářství,

  • 24,0 milionu EUR (finanční dopad1: 23,9 milionu EUR) vrátí Řecko kvůli nedostatkům v evidenci stád a kontrolách na místě týkajících se prémií na zvířata,

  • 10,3 milionu EUR vrátí Spojené království kvůli nedostatkům v identifikaci zvířat a v kontrolách na místě u prémií na zvířata.

Souvislosti

Členské státy jsou odpovědné za řízení většiny plateb SZP, zejména prostřednictvím svých platebních agentur. Jsou rovněž odpovědné za kontroly, například ověřování žádostí zemědělců o přímé platby. Komise provádí každý rok více než 100 auditů, v jejichž průběhu ověřuje, zda členský stát v dostatečné míře vykonává kontroly a reaguje na zjištěné nedostatky, a má pravomoc dodatečně požadovat navrácení finančních prostředků, pokud audity prokážou, že správa a kontroly členského státu neposkytují dostatečnou záruku, že finanční prostředky EU byly vynaloženy řádným způsobem.

Podrobné informace o systému schvalování ročních účetních závěrek lze nalézt v dokumentu MEMO/12/109 a v informačním přehledu „Managing the agriculture budget wisely“ (Odpovědné hospodaření se zemědělským rozpočtem), který lze nalézt na internetových stránkách: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Údaje o jednotlivých opravách v rozčlenění podle členských států a podle odvětví jsou uvedeny v připojených tabulkách (přílohy I a II).

Kontaktní osoby:

Fanny Dabertrand (+32 22990625)

Roger Waite (+32 22961404)

Příloha I: Schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV

Rozhodnutí 41: Opravy podle členských států (v milionech EUR)

Odvětví a důvod opravy

Výše opravy

Výše finančního dopadu opravy2

Belgie

 

Jiné opravy – oprava navržena kvůli překročení finančních stropů

0,595

0,595

Česká republika

 

Jiné opravy – oprava navržena kvůli překročení finančních stropů

0,027

0,027

Německo

 

Rozvoj venkova – oprava navržena proto, že v případě agroenvironmentálního opatření neproběhlo ověření u 100 % pozemků

0,340

0,340

Jiné opravy – oprava navržena kvůli chybám zjištěným během účetní závěrky za rok 2009

0,935

0,935

Španělsko

 

Prémie na zvířata – oprava navržena kvůli nedostatečné četnosti kontrol na místě u skotu a ovcí a nesprávnému uplatnění sankcí

0,196

0,196

Podmíněnost – oprava navržena kvůli nedostatkům v systému sankcí: 1 chybějící podmínka dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) a částečné pokrytí 2 povinných požadavků na hospodaření (SMR)

0,991

0,990

Spojené království

Prémie na zvířata – oprava navržena kvůli nedostatkům v identifikaci zvířat jen ušní značkou, chybějící reakci, pokud jde o zvýšení počtu kontrol na místě, a častým případům oznámení kontrol na místě více než 48 hodin předem

10,348

10,348

Rozvoj venkova – oprava navržena kvůli nedostatkům v rozsahu kontrol na místě, kontrolovatelnosti a analýze rizik

1,930

0,001

Jiné opravy – oprava navržena kvůli opožděným platbám a překročení finančního stropu

0,322

-0,277

Řecko

 

Ovoce a zelenina – oprava navržena kvůli nevyhovujícímu snížení minimálního výnosu u sušených hroznů

83,613

83,613

Prémie na zvířata – oprava navržena kvůli nedostatkům při kontrolách na místě a opožděné aktualizaci databáze pro identifikaci a evidenci skotu

9,403

8,900

Prémie na zvířata – oprava navržena kvůli nedostatkům v kontrolách na místě a v evidenci stád ovcí

23,956

23,883

Rozvoj venkova – oprava navržena kvůli nedostatkům v kontrolách na místě

6,175

6,175

Jiné opravy – náhrada na základě rozsudku ve věci T-158/09

0,821

0,821

Maďarsko

 

Jiné opravy – oprava navržena kvůli překročení finančního stropu

0,001

0,000

Irsko

 

Podmíněnost – oprava navržena kvůli 2 chybějícím podmínkám GAEC a nesprávnému uplatnění sankcí

1,899

1,899

Litva

Rozvoj venkova – oprava navržena kvůli nedostatkům v kontrolách na místě

3,449

3,449

Malta

Podpora na plochu – oprava navržena kvůli nedostatkům při stanovení platebních nároků

0,092

0,091

Polsko

Rozvoj venkova – oprava navržena kvůli nedostatkům v kontrole původní žádosti a ve schválení obchodního plánu u opatření pro částečně soběstačná hospodářství

79,903

79,903

Rozvoj venkova – oprava navržena kvůli nedostatkům v systému sankcí a proto, že v případě agroenvironmentálního opatření neproběhlo ověření u 100 % pozemků

1,922

1,922

Jiné opravy – oprava navržena kvůli nezaúčtování zpětně získaných částek zjištěných během účetní závěrky za rok 2010

0,680

0,680

Portugalsko

Vývozní náhrady a společná organizace trhu s cukrem – oprava navržena kvůli nedostatkům při výběru vývozních prohlášení pro fyzické kontroly

0,031

0,031

Slovinsko

Rozvoj venkova – oprava navržena kvůli nedostatkům ve správních kontrolách u opatření týkajícího se přírodního znevýhodnění

0,554

0,554

Slovensko

Rozvoj venkova – oprava navržena kvůli nedostatečnému načasování kontrol na místě a nedostatečným křížovým kontrolám při ověřování hospodářských zvířat u agroenvironmentálního opatření

1,139

1,139

Rozvoj venkova – nedostatečné ověřování minimálních norem týkajících se dobrých životních podmínek zvířat

0,401

0,401

Jiné opravy – oprava navržena kvůli finanční chybě ve výkazech EZFRV zjištěné během účetní závěrky za rok 2010

1,764

1,764

CELKEM

229,844

226,738

Příloha II: Schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV

Rozhodnutí 41: Opravy podle odvětví (v milionech EUR)

Odvětví

Výše opravy

Výše finančního dopadu opravy3

 

 

 

Vývozní náhrady

0,031

0,031

 

Ovoce a zelenina

83,613

83,613

 

Prémie na hospodářská zvířata

43,903

43,327

Podpora na plochu

0,092

0,091

Podmíněnost

2,890

2,890

Rozvoj venkova

95,812

93,884

Jiné opravy

3,503

2,903

 

 

 

CELKEM

229,844

226,739

1 :

Finanční dopad je nižší kvůli částkám, které již byly od tohoto členského státu získány zpět nebo které tento stát již vrátil.

2 :

Ve finančním dopadu opravy jsou zohledněny předchozí překrývající se opravy a částky, které již byly Evropské komisi vráceny.

3 :

Ve finančním dopadu opravy jsou zohledněny předchozí překrývající se opravy a částky, které již byly Evropské komisi vráceny.


Side Bar