Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 29 april 2013

Kommissionen uppmanar till samarbete för att främja hållbart vattenbruk i Europa

För att främja utvecklingen av EU:s vattenbruk har kommissionen utfärdat strategiska riktlinjer och samarbetar med medlemsstaterna och berörda parter för att lösa de problem som sektorn står inför. EU:s vattenbruk har en betydande tillväxtpotential och kan bidra till att spara på de överutnyttjade havsresurserna. De riktlinjer som lagts fram idag kommer att bidra till samordningen av insatserna mellan alla medlemsstater. De medför inte några nya rättsliga skyldigheter, men omfattar en rad frivilliga åtgärder som medlemsstaterna, kommissionen och berörda parter kan vidta för att verka för att branschen ska bli ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar och förse konsumenterna med fisk och skaldjur som är hälsosamma och håller hög kvalitet.

I enlighet med reformen av den gemensamma fiskeripolitiken — som för närvarande förhandlas fram — kan vattenbruksnäringen bidra till att överbrygga klyftan mellan en ständigt ökande konsumtion av fisk och skaldjur och krympande fiskbestånd. Det kan i själva verket vara ett lönsamt alternativ till överfiske och skapa tillväxt och jobb både längs kusten och i inlandet. I andra delar av världen fortsätter branschen att öka, men I EU har vattenbruket på det hela taget stagnerat, delvis på grund av långsamma tillståndsförfaranden och ineffektivitet på olika nivåer.

– I dag kan det ta upp till tre år att få en licens för en ny anläggning kan ta upp till tre år, vilket naturligtvis avskräcker investerare, säger EU-kommissionären för havsfrågor och fiske, Maria Damanaki. – Jag vill samarbeta med medlemsstaterna för att minska byråkratin och stärka konkurrenskraften för sektorn, och bygga vidare på det goda konsument- och miljöskydd som vi har idag.

Kommissionen har i nära samråd med alla berörda parter identifierat de fyra största utmaningarna för vattenbrukssektorn: minska byråkratin och osäkerheten för de som bedriver verksamhet i sektorn, underlätta tillgången till utrymme och vatten, öka sektorns konkurrenskraft och skapa jämnare spelregler genom att utnyttja de konkurrensfördelar som finns för fiskprodukter som framställts i EU.

I riktlinjerna tas dessa utmaningar upp, och det föreslås också en kombination av åtgärder, bl.a. förenkling av administrationen, fysisk planering, organisation av marknaden, diversifiering, bättre märkning och information, så att marknadskrafterna kan bidra till att frigöra potentialen i EU:s vattenbruk. Följande är exempel på kommande åtgärder:

  • Kommissionen kommer att samordna arbetet med att fastställa bästa praxis för att göra det snabbare att få licens för att starta nya vattenbruksföretag.

  • Kommissionen främjar en integrerad strategi för fysisk planering som kan bidra till att se till att vattenbrukarna har lämplig tillgång till utrymme och vatten, samtidigt som inverkan på miljön och på andra ekonomiska verksamheter minimeras.

  • Det europeiska vattenbruket levererar produkter av hög kvalitet som uppfyller de högsta standarderna när det gäller konsumenters hälsa, miljöskydd och djurskydd. Detta medför konsekvenser i form av kostnader för tillverkarna, men korrekt information om produktkvalitet, t.ex. märkning, kan vända detta till en konkurrensfördel och förbättra konsumenternas uppfattning om produkterna.

Nästa steg

De strategiska riktlinjerna är kopplade till den föreslagna reformen av den gemensamma fiskeripolitiken som syftar till att främja vattenbruk genom en s.k. ”öppen samordningsmetod”. På grundval av riktlinjerna, och utan att detta ska påverka resultatet av förhandlingarna om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken, kommer medlemsstaterna att utarbeta sina nationella fleråriga strategiska planer, med beaktande av varje lands särskilda förutsättningar, utmaningar och möjligheter. Kommissionen kommer att bidra till att samordna verksamheten och utbytet av bästa praxis, och erbjuda ytterligare vägledning om hur man i praktiken kan förena ekonomisk verksamhet med EU-lagstiftningen.

Bakgrund

Under 2010 var värdet av EU:s vattenbruksproduktion 3,1 miljarder euro, med en produktion på 1,26 miljoner ton. Detta motsvarar omkring 2 % av vattenbruksproduktionen i hela världen. EU:s vattenbruksproduktion har stagnerat under det senaste årtiondet, medan tillväxten i sektorn har varit mycket snabb i andra områden, i synnerhet i Asien.

I dag härrör 10 % av EU:s skaldjurskonsumtion från vattenbruk, 25 % från EU:s fiske och 65 % från import från tredje länder (från både fiske och vattenbruk). Klyftan mellan konsumtionen och produktionen inom fångstfiskeriet har ökat stadigt under de senaste åren, och vattenbruket kan hjälpa till att överbrygga den. Varje procentenhet av den nuvarande konsumtionen i EU som produceras internt med hjälp av vattenbruk kan bidra till att skapa mellan 3 000 och 4 000 heltidsarbeten.

Läs mer:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/index_sv.htm

MEMO/13/391

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar