Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 29. aprila 2013

Komisija poziva k sodelovanju za povečanje trajnostne akvakulture v Evropi

Da bi spodbudila razvoj akvakulture EU, je Evropska komisija izdala strateške smernice, s katerimi bo k sodelovanju pri premagovanju izzivov v tem sektorju pritegnila države članice in druge nosilce interesov. Omenjeni sektor ima v EU precejšne možnosti za razvoj, s čimer lahko prispeva k ohranitvi morskih virov, ki so prekomerno izkoriščeni. Danes predstavljene smernice bodo pripomogle k usklajevanju prizadevanj v vseh državah članicah. Smernice ne ustvarjajo novih pravnih obveznosti, temveč predlagajo vrsto prostovoljnih ukrepov, ki jih države članice, Komisija in nosilci interesov lahko izvajajo, da bi spodbujali gospodarsko, socialno in okoljsko vzdržen sektor, ki potrošnikom zagotavlja zdravo, visokokakovostno morsko hrano.

Kot je navedeno v reformi skupne ribiške politike, o kateri trenutno potekajo pogajanja, lahko akvakultura pomaga premostiti razliko med vedno večjo potrošnjo morske hrane in upadanjem staležev rib. Pravzaprav lahko omogoči ustrezno alternativo prekomernemu ribolovu in ustvari rast in delovna mesta tako v obalnih območjih kot v notranjosti. V drugih delih sveta je ta sektor v razcvetu, v EU pa večinoma stagnira, delno tudi zaradi počasnih postopkov izdaje dovoljenj in neučinkovitosti upravnih postopkov na različnih ravneh.

Dandanes lahko postopek pridobivanja dovoljenja za novo gojilnico traja do tri leta, kar seveda odvrača investitorje,“ je dejala Maria Damanaki, evropska komisarka za pomorske zadeve in ribištvo. „V sodelovanju z državami članicami želim skrajšati upravne postopke in pripomoči h konkurenčnosti tega sektorja, pri čemer se opiram na visoko raven zaščite potrošnikov in okolja, s katero trenutno razpolagamo“

Komisija je v tesnem sodelovanju z vsemi nosilci interesov določila štiri poglavitne izzive, s katerimi se sooča sektor akvakulture: nujnost skrajšanja upravnih postopkov in zmanjšanje negotovosti izvajalcev; olajšan dostop do prostora in vode; večja konkurenčnost sektorja; izboljšanje konkurenčnih pogojev z izkoriščanjem konkurenčne prednosti ribjih izdelkov, „proizvedenih v EU“.

Ti izzivi so obravnavani v smernicah, ki navajajo skupek ukrepov, kot je poenostavitev upravnih postopkov, prostorsko načrtovanje, tržna ureditev, diverzifikacija, boljše označevanje in informiranje; ti ukrepi naj bi trgu pomagali sprostiti potencial sektorja akvakulture v EU, na primer:

  • Komisija bo usklajevala opredeljevanje najboljših praks za skrajšanje postopkov pridobivanja dovoljenj, potrebnih za zagon proizvodnje morskih organizmov.

  • Komisija se bo zavzemala za celovit pristop k prostorskemu načrtovanju, ki bo gojiteljem rib omogočil ustrezen dostop do prostora in vode ter obenem zmanjšal vpliv na okolje in druge gospodarske dejavnosti.

  • Evropska akvakultura ponuja izdelke vrhunske kakovosti, ki so v skladu z najvišjimi standardi varovanja zdravja potrošnikov, varstva okolja in dobrega počutja živali. To prinaša višje stroške za proizvajalce, toda ustrezne informacije o kakovosti izdelkov, na primer na označbah živil, lahko za proizvod pomenijo konkurenčno prednost in izboljšajo njegovo percepcijo.

Naslednji korak

Strateške smernice so povezane s predlagano reformo skupne ribiške politike (SRP), katere cilj je spodbujanje akvakulture s tako imenovano „odprto metodo usklajevanja“. Na podlagi teh smernic in ne glede na izid pogajanj o reformi SRP bodo države članice pripravile večletne nacionalne strateške načrte, pri čemer bodo upoštevale specifične izhodiščne razmere, izzive in potenciale posamezne države. Komisija bo prav tako pomagala pri usklajevanju dejavnosti in izmenjavi najboljših praks ter posredovala nadaljnje smernice glede usklajevanja gospodarskih dejavnosti z zakonodajo EU v praksi.

Ozadje

Leta 2010 je vrednost ribogojne proizvodnje EU znašala 3,1 milijarde EUR za 1,26 tone proizvodov. To ustreza približno 2 % svetovne ribogojne proizvodnje. Ribogojna proizvodnja EU je v zadnjem desetletju stagnirala, medtem ko je drugje, posebno v Aziji, ta sektor doživljal izjemno hitro rast.

Danes 10 % porabljene morske hrane prihaja iz akvakulture, 25 % iz ribiškega sektorja EU in 65 % iz uvoza iz tretjih držav (ki zajema tako ribištvo kot akvakulturo); razlika med porabo in proizvodnjo iz ribolovnega sektorja je v zadnjih letih enakomerno naraščala in akvakultura lahko pomaga zapolniti ta primanjkljaj. Vsaka odstotna točka tekoče potrošnje EU, proizvedene z domačo akvakulturo, bi lahko pripomogla k ustvarjanju od 3 000 do 4 000 delovnih mest s polnim delovnim časom.

Več informacij

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/index_sl.htm

MEMO/13/391

Kontakta:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar