Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 29. apríla 2013

Komisia vyzýva k spolupráci na podpore udržateľnej akvakultúry v Európe

Európska komisia v záujme podpory rozvoja akvakultúry v EÚ vydala strategické usmernenia, ktorých účelom je spolupráca s členskými štátmi a zainteresovanými stranami na prekonávaní existujúcich výziev v tomto odvetví. Odvetvie akvakultúry má v EÚ veľký rastový potenciál a môže prispieť k šetreniu nadmerne využívaných morských zdrojov. Tieto usmernenia pomôžu koordinovať úsilie vo všetkých členských štátoch. Nestanovujú žiadne nové právne záväzky – ide o súbor dobrovoľných opatrení, ktoré môžu členské štáty, Komisia a zainteresované strany prijať, aby podporili odvetvie, ktoré bude hospodársky, sociálne a ekologicky udržateľné a ktoré spotrebiteľom bude ponúkať zdravé a kvalitné morské plody.

Ako sa uvádza v reforme spoločnej rybárskej politiky, o ktorej sa v súčasnosti rokuje, odvetvie akvakultúry môže preklenúť priepasť medzi neustále rastúcou spotrebou morských plodov a klesajúcou populáciou rýb. Môže sa dokonca stať reálnou alternatívou k nadmernému lovu, ktorá vytvorí rast a zamestnanosť v prímorských oblastiach i vo vnútrozemí. V ostatných častiach sveta toto odvetvie prekvitá. V EÚ vo všeobecnosti stagnuje – čiastočne v dôsledku zdĺhavého udeľovania licencií a neefektívnej administratívy na rôznych úrovniach.

Získať licenciu na založenie chovu môže v súčasnosti trvať až tri roky, čo samozrejme investorov odrádza,“ uviedla európska komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Maria Damanakiová. Chcela by som v spolupráci s členskými štátmi odbúrať byrokraciu a podporiť konkurencieschopnosť tohto odvetvia a zároveň nadviazať na aktuálnu vysokú mieru ochrany spotrebiteľa a životného prostredia.

Komisia intenzívne konzultovala so všetkými zainteresovanými stranami a identifikovala v odvetví akvakultúry štyri hlavné výzvy: potrebu znížiť mieru byrokracie a neistoty na strane prevádzkovateľov, zabezpečiť prístup k priestoru a vode, zvýšiť konkurencieschopnosť odvetvia a zlepšiť rovnaké podmienky využitím konkurenčnej výhody produktov  rybného hospodárstva „Made in the EU“.

Usmernenia na tieto výzvy reagujú a identifikujú rôzne opatrenia vrátane zjednodušenia administratívy, priestorového plánovania, organizácie trhu, diverzifikácie, lepšieho označovania a informovanosti, ktorých cieľom je pomôcť trhovým silám plne rozvinúť potenciál odvetvia akvakultúry v EÚ. Napríklad:

  • Komisia bude koordinovať hľadanie osvedčených postupov na skrátenie času potrebného na udeľovanie podnikateľských licencií v akvakultúre,

  • Komisia podporuje integrovaný prístup k priestorovému plánovaniu, ktorý pomôže zabezpečiť primeraný prístup chovateľov rýb k priestoru a vode, pričom však zároveň minimalizuje vplyv na životné prostredie a ostatné hospodárske činnosti,

  • Európska akvakultúra ponúka vysoko kvalitné výrobky zodpovedajúce najprísnejším normám v oblasti zdravia spotrebiteľov, ochrany životného prostredia a dobrých podmienok zvierat. To sa síce odráža na nákladoch výrobcov, no náležitým informovaním o kvalite výrobkov, napríklad vo forme označení, možno získať konkurenčnú výhodu a zlepšiť vnímanie spotrebiteľov.

Ďalšie kroky

Strategické usmernenia sú prepojené s navrhovanou reformou spoločnej rybárskej politiky, ktorej cieľom je podpora akvakultúry tzv. „otvorenou metódou koordinácie“. Bez toho, aby tým bol ovplyvnený výsledok rokovaní o reforme spoločnej rybárskej politiky, členské štáty na základe týchto usmernení vypracujú viacročné národné strategické plány, v ktorých zohľadnia východiskovú situáciu každého štátu, jeho osobitné výzvy a potenciál. Komisia pomôže pri koordinácii činností a výmene osvedčených postupov a poskytne ďalšie usmernenia týkajúce sa praktického zosúladenia hospodárskych činností s právnymi predpismi EÚ.

Súvislosti

V roku 2010 bola hodnota produkcie akvakultúry v EÚ na úrovni 3,1 miliardy EUR, čo predstavuje 1,26 milióna ton produkcie. To zodpovedá približne 2 % celosvetovej produkcie v oblasti akvakultúry. Produkcia odvetvia akvakultúry v EÚ v poslednom desaťročí stagnovala, zatiaľ čo v iných častiach sveta – najmä v Ázii – zaznamenal tento sektor prudký rast.

V súčasnosti 10 % spotreby morských plodov v EÚ pochádza z akvakultúry, 25 % tvorí rybolov a 65 % sa dováža z tretích krajín (zahŕňajúc rybolov i akvakultúru). Akvakultúra môže pomôcť preklenúť priepasť medzi spotrebou a produkciou našich lovísk, ktorá sa v posledných rokoch neustále prehlbuje. Každý percentuálny bod, o ktorý sa zvýši krytie aktuálnej spotreby v EÚ interne prostredníctvom akvakultúry, môže pomôcť vytvoriť 3 000 až 4 000 pracovných miest na plný úväzok.

Ďalšie informácie

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/index_sk.htm

MEMO/13/391

Kontaktné osoby:

Oliver Drewes (+32 2 299 2421)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 0567)


Side Bar