Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 29 april 2013

De Commissie roept op tot samenwerking om duurzame aquacultuur in Europa te stimuleren

De Europese Commissie heeft strategische richtsnoeren opgesteld om de ontwikkeling van de aquacultuur in de EU te stimuleren. Daarbij werkt zij samen met de lidstaten en de belanghebbenden om voor de problemen van de sector een oplossing te vinden. De aquacultuursector van de EU beschikt over een aanzienlijk groeipotentieel en kan helpen om de overbeviste mariene hulpbronnen te ontzien. De vandaag gepresenteerde richtsnoeren zullen helpen om de inspanningen van alle lidstaten te coördineren. Zij creëren geen nieuwe wettelijke verplichtingen, maar omvatten een reeks vrijwillige stappen die de lidstaten, de Commissie en de belanghebbenden kunnen zetten om een sector te stimuleren die uit economisch, sociaal en milieuoogpunt duurzaam is en de consument gezonde, hoogwaardige zeeproducten biedt.

Zoals uiteengezet in het kader van de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid — waarover momenteel wordt onderhandeld — kan de aquacultuursector de kloof helpen dichten tussen een steeds toenemende consumptie van zeeproducten en de afnemende visbestanden. In feite kan deze sector als haalbaar alternatief voor overbevissing dienen en zowel in de kustgebieden als in het binnenland groei en banen scheppen. In andere delen van de wereld kent deze sector een sterke groei. In de EU stagneert hij over het algemeen, deels wegens de trage procedures voor het verlenen van vergunningen en de bestuurlijke ondoelmatigheid op verschillende niveaus.

Vandaag kan het verkrijgen van een vergunning voor een nieuw aquacultuurbedrijf tot drie jaar in beslag nemen, wat investeerders uiteraard afschrikt,” aldus Europees commissaris voor Maritieme zaken en visserij Maria Damanaki. “Ik wil met de lidstaten samenwerken om de administratieve rompslomp te verminderen en het concurrentievermogen van deze sector te helpen vergroten, voortbouwend op het hoge niveau van consumenten- en milieubescherming dat wij op dit moment hebben”.

De Commissie heeft, in nauw overleg met alle belanghebbenden, vier grote uitdagingen in kaart gebracht waarvoor de aquacultuursector staat: de noodzaak om de administratieve rompslomp en de onzekerheden voor de marktspelers te verminderen, om de toegang tot ruimte en water te vergemakkelijken, om het concurrentievermogen van de sector te vergroten en om te zorgen voor een gelijker speelveld door het benutten van het concurrentievoordeel van de visproducten “made in the EU”.

De richtsnoeren gaan op deze uitdagingen in en omvatten een mix van maatregelen, zoals administratieve vereenvoudiging, ruimtelijke ordening, marktorganisatie, diversificatie, betere etikettering en informatie. Dit alles heeft tot doel de marktkrachten te helpen bij het ontsluiten van het potentieel van de aquacultuursector van de EU. Ter illustratie:

  • de Commissie zal een project coördineren voor het in kaart brengen van de beste praktijken om de termijn voor de afgifte van vergunningen voor het opstarten van nieuwe aquacultuurbedrijven te verkorten;

  • de Commissie bevordert een geïntegreerde aanpak van de ruimtelijke ordening die ertoe bijdraagt dat de viskwekers behoorlijk toegang krijgen tot ruimte en water, met zo weinig mogelijk gevolgen voor het milieu en voor de andere economische activiteiten;

  • de Europese aquacultuur biedt producten van topkwaliteit die voldoen aan de strengste normen inzake gezondheid van de consument, milieubescherming en dierenwelzijn. Dit heeft kostenimplicaties voor de producenten, maar correcte informatie over de kwaliteit van de producten, bijv. op de etiketten, kan dit tot een concurrentievoordeel ombuigen en de perceptie van de consument verbeteren.

De volgende stap

De strategische richtsnoeren zijn gekoppeld aan de voorgestelde hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), die erop gericht is de aquacultuur te bevorderen via een zogenaamde “open coördinatiemethode”. Op basis van deze richtsnoeren en zonder afbreuk te doen aan het resultaat van de onderhandelingen over de hervorming van het GVB, zullen de lidstaten hun meerjarige nationale strategische plannen opstellen, rekening houdend met de specifieke uitgangssituaties, uitdagingen en mogelijkheden van elk land. De Commissie zal helpen de activiteiten te coördineren en de beste praktijken uit te wisselen en zal nadere aanwijzingen geven over hoe de economische activiteiten in de praktijk met de EU-wetgeving kunnen worden gecombineerd.

Achtergrond

In 2010 bedroeg de aquacultuurproductie van de EU 1,26 miljoen ton, ter waarde van 3,1 miljard euro. Dit komt overeen met ongeveer 2 % van de mondiale aquacultuurproductie. De aquacultuurproductie van de EU is de afgelopen tien jaar gestagneerd, terwijl deze sector in andere gebieden — met name Azië — een zeer snelle groei heeft gekend.

Tegenwoordig is 10 % van de consumptie van zeeproducten in de EU afkomstig van de aquacultuur, 25 % van de EU-visserij en 65 % van de invoer uit derde landen (producten van zowel de visserij als de aquacultuur). De kloof tussen de consumptie en de productie van onze vangstvisserij is de afgelopen jaren alsmaar groter geworden en de aquacultuur kan deze kloof helpen dichten. Elk percentage van het huidige verbruik in de EU dat intern via aquacultuur wordt geproduceerd, kan tussen 3 000 en 4000 voltijdse banen helpen creëren.

Meer informatie

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/index_nl.htm

MEMO/13/391

Contact:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar