Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 29. huhtikuuta 2013

Komissio peräänkuuluttaa yhteistyötä kestävän vesiviljelyn lisäämiseksi Euroopassa

Euroopan komissio on EU:n vesiviljelyn edistämiseksi antanut strategiset suuntaviivat, joiden avulla pyritään yhteistyössä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa vastaamaan alan tuleviin haasteisiin. EU:n vesiviljelyalalla piilee merkittävä kasvupotentiaali, ja se voi osaltaan auttaa säästämään liikapyydettyjä merten luonnonvaroja. Tänään julkaistujen suuntaviivojen avulla toimia voidaan koordinoida kaikissa jäsenvaltioissa. Suuntaviivoista ei aiheudu uusia oikeudellisia velvoitteita, vaan niissä esitetään useita vapaaehtoisia toimia, joihin jäsenvaltiot, komissio ja sidosryhmät voivat ryhtyä edistääkseen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävää elinkeinoa, joka tarjoaa kuluttajille terveellisiä ja laadukkaita kala- ja äyriäistuotteita.

Kuten parhaillaan neuvoteltavana olevassa yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksessa linjataan, vesiviljelyn avulla voidaan ratkaista yhä kasvava kalojen ja äyriäisten kulutuksen ja hupenevien kalavarojen ongelma. Se voi tarjota käyttökelpoisen vaihtoehdon liikakalastukselle ja luoda kasvua ja työpaikkoja sekä rannikkoalueilla että sisämaassa. Muualla maailmassa ala on voimakkaassa kasvussa. EU:ssa alan kasvu on yleisesti ottaen pysähdyksissä, mikä osittain johtuu hitaista lupamenettelyistä ja tehottomuudesta eri hallinnon tasoilla.

Lupien saaminen uudelle vesiviljelylaitokselle voi nykyään kestää jopa kolme vuotta, mikä ei luonnollisesti houkuta investoijia”, toteaa meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Maria Damanaki. ”Komissio haluaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa vähentää byrokratiaa ja parantaa alan kilpailukykyä EU:n nykyisestä korkeatasoisesta kuluttajansuojasta ja ympäristönsuojelusta tinkimättä”.

Komissio on tiiviissä yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa yksilöinyt neljä vesiviljelyn suurinta haastetta: byrokratian ja epävarmuuden vähentäminen, tilankäytön mahdollisuuksien ja vesistöjen hyödyntämismahdollisuuksien parantaminen, alan kilpailukyvyn parantaminen sekä tasapuolisten toimintaedellytysten varmistaminen korostamalla kalatuotteiden EU-alkuperää, joka on kilpailuetu.

Suuntaviivoissa käsitellään näitä haasteita, ja ratkaisuksi tarjotaan toimenpidepalettia, jonka avulla markkinavoimia autetaan vapauttamaan EU:n vesiviljelyalan potentiaali. Toimenpiteet ulottuvat hallinnon yksinkertaistamisesta, aluesuunnittelusta, markkinajärjestelyistä ja monipuolistamisesta aina pakkausmerkintöjen ja tuotetietojen parantamiseen. Esimerkkejä tulevista toimista:

  • Komissio aikoo koordinoida hanketta, jolla kartoitetaan parhaita käytäntöjä uusien vesiviljely-yritysten perustamiseen tarvittavien lupamenettelyiden keston lyhentämiseksi.

  • Komissio aikoo edistää aluesuunnittelun yhdennettyä lähestymistapaa, jolla pyritään takaamaan vesiviljelijöille asianmukaiset tilankäytön mahdollisuudet ja vesistöjen hyödyntämismahdollisuudet ja samalla minimoimaan vaikutukset ympäristöön ja muihin elinkeinoihin.

  • Euroopan vesiviljelyala tarjoaa korkealaatuisia tuotteita, jotka täyttävät tiukimmat kuluttajien terveyttä, ympäristönsuojelua ja eläinten hyvinvointia koskevat standardit. Tästä aiheutuu tuottajille kustannuksia, mutta tuotteiden laatua koskevat asianmukaiset tiedot, kuten pakkausmerkinnät, voivat kääntää tämän kilpailueduksi ja parantaa kuluttajien näkemystä tuotteista.

Seuraavat vaiheet

Strategiset suuntaviivat liittyvät yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) uudistusehdotukseen, jolla pyritään edistämään vesiviljelyä niin kutsutun avoimen koordinointimenetelmän avulla. Jäsenvaltiot laativat suuntaviivojen perusteella – YKP:n uudistusta koskevien neuvottelujen tuloksista riippumatta – monivuotiset kansalliset strategiasuunnitelmansa, joissa otetaan huomioon kunkin maan erityinen lähtötilanne, haasteet ja mahdollisuudet. Komissio auttaa toiminnan koordinoinnissa ja parhaiden käytäntöjen vaihtamisessa ja antaa lisäohjeita siitä, miten taloudellinen toiminta voidaan käytännössä sovittaa yhteen EU:n lainsäädännön kanssa.

Taustaa

Vuonna 2010 EU:n vesiviljelytuotannon arvo oli 3,1 miljardia euroa 1,26 miljoonan tonnin tuotannolla. Tämä vastaa noin 2:ta prosenttia koko maailman vesiviljelytuotannosta. EU:n vesiviljelytuotannon kasvu on ollut pysähdyksissä viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana, kun taas muilla alueilla, erityisesti Aasiassa, alan kasvu on ollut erittäin nopeaa.

Tällä hetkellä 10 prosenttia EU:n kalojen ja äyriäisten kulutuksesta on peräisin vesiviljelystä, 25 prosenttia EU:n kalastuksesta ja 65 prosenttia tuonnista kolmansista maista (johon kuuluvat sekä kalastus että vesiviljely). Kulutuksen ja EU:n pyyntialan tuotannon välinen ero on kasvanut tasaisesti viime vuosina, ja vesiviljely voi auttaa ratkaisemaan tämän ongelman. Jokainen EU:n vesiviljelyn tuotannon yhden prosenttiyksikön lisäys nykyisessä EU-kulutuksessa voisi auttaa luomaan 3 000–4 000 kokoaikaista työpaikkaa.

Lisätietoja

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/index_fi.htm

MEMO/13/391

Yhteyshenkilöt:

Oliver Drewes (+32 2) 299 24 21

Lone Mikkelsen (+32 2) 296 05 67


Side Bar