Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 29. dubna 2013

Komise vyzývá ke spolupráci na podporu udržitelné akvakultury v Evropě

Na podporu rozvoje akvakultury v EU vydala Evropská komise strategické pokyny, aby mohla ve spolupráci s členskými státy a zúčastněnými stranami řešit problémy, s nimiž se toto odvětví potýká. Odvětví akvakultury v EU disponuje značným potenciálem růstu a může pomoci šetřit nadměrně využívané mořské zdroje. Pokyny, které dnes Komise představila, pomohou koordinovat úsilí všech členských států. Nepřinášejí nové právní závazky, ale jedná se o řadu dobrovolných kroků, které mohou členské státy, Komise a zúčastněné strany podniknout, aby toto odvětví bylo udržitelné z hospodářského, sociálního a environmentálního hlediska a poskytovalo spotřebitelům zdravé a kvalitní mořské produkty.

Jak ukazuje reforma společné rybářské politiky, která se v současné době projednává, může odvětví akvakultury pomoci vyřešit rozpor mezi stále rostoucí spotřebou potravin mořského původu a ubývajícími populacemi ryb. Ve skutečnosti může poskytnout vhodnou alternativu k nadměrnému rybolovu a znamenat růst a pracovní příležitosti jak pro pobřežní, tak pro vnitrozemské oblasti. Zatímco v jiných částech světa toto odvětví zažívá konjunkturu, v EU stagnuje, částečně i kvůli pomalému udělování licencí a nevýkonné administrativě na různých úrovních.

„Získání licence pro nový chov může trvat až tři roky, což samozřejmě investory odrazuje,“ prohlásila evropská komisařka pro námořní záležitosti a rybolov Maria Damanakiová. „Chtěla bych ve spolupráci s členskými státy snížit byrokracii a zvýšit konkurenceschopnost tohoto odvětví a přitom vycházet z vysoké úrovně ochrany spotřebitele a životního prostředí, kterou dnes máme.“

Komise v těsné spolupráci se všemi zúčastněnými stranami určila čtyři hlavní úkoly, před nimiž odvětví akvakultury stojí: nutnost snížit byrokracii a zvýšit jistoty pro hospodářské subjekty, potřebu usnadnit přístup k volnému prostoru a vodám, požadavek na zvýšení konkurenceschopnosti odvětví a potřebu zajistit rovné podmínky využíváním konkurenční výhody, kterou u rybích produktů představuje označení „Made in the EU“.

Pokyny se soustřeďují na tyto úkoly a stanoví různá opatření, jako je například zjednodušení administrativy, územní plánování, organizace trhu, diverzifikace, lepší označování a informace, které pomohou tržním silám uvolnit potenciál odvětví akvakultury v EU. Příklady:

  • Komise bude fungovat jako koordinátor při určování osvědčených postupů ve snaze zkrátit dobu potřebnou k vydání licence pro zahájení podnikání v odvětví akvakultury.

  • Komise podporuje integrovaný přístup k územnímu plánování, který pomůže zajistit pro chovatele ryb náležitý přístup k volnému prostoru a vodám a zároveň minimalizovat dopad na životní prostředí a na jiné hospodářské činnosti.

  • Evropská akvakultura nabízí vysoce kvalitní produkty, které splňují nejvyšší normy ochrany zdraví spotřebitelů, ochrany životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat. To s sebou sice nese pro producenty náklady, ale spolehlivé informace o kvalitě produktů (např. označování) se mohou změnit na konkurenční výhodu a přispět k tomu, že budou spotřebitelé vnímat výrobky pozitivněji.

Další postup

Strategické pokyny jsou spojeny s navrhovanou reformou společné rybářské politiky (SRP), která se zaměřuje na podporu akvakultury prostřednictvím tzv. „otevřené metody koordinace“. Na základě těchto pokynů, a aniž je dotčen výsledek jednání o reformě SRP, připraví členské státy své víceleté vnitrostátní strategické plány, v nichž zohlední konkrétní výchozí podmínky, problémy a potenciál své země. Komise pomůže s koordinací činností a s výměnou osvědčených postupů a poskytne další pokyny k tomu, jak v praxi uvést do souladu hospodářské činnosti s právními předpisy EU.

Souvislosti

V roce 2010 činil objem produkce akvakultury v EU 1,26 milionu tun v hodnotě 3,1 miliardy EUR. To odpovídá přibližně 2 % celosvětové produkce akvakultury. Produkce akvakultury v EU v posledním desetiletí stagnuje, zatímco v jiných oblastech – zejména v Asii – lze u tohoto odvětví pozorovat velmi rychlý růst.

V současné době pochází 10 % zkonzumovaných mořských produktů z akvakultury, 25 % z rybolovu EU a 65 % z dovozu ze třetích zemí (z rybolovu i akvakultury). Rozdíl mezi spotřebou a naší rybolovnou produkcí v posledních letech neustále roste a akvakultura jej může pomoci vyrovnat. Každý procentní bod v současné spotřebě v EU získaný prostřednictvím akvakultury by mohl pomoci vytvořit 3 000 až 4 000 pracovních míst na plný úvazek.

Další informace

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/index_en.htm

MEMO/13/391

Kontaktní osoby:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)


Side Bar