Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска Комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 29 април 2013 г.

Комисията призовава за сътрудничество с цел насърчаване на устойчивата аквакултура в Европа

В сътрудничество със страните от ЕС и заинтересованите лица Европейската комисия изготви стратегически насоки с цел насърчаване на развитието на аквакултурата и преодоляване на предизвикателствата пред отрасъла. Секторът на аквакултурата в ЕС има значителен потенциал за растеж и може да допринесе за съхранението на прекомерно експлоатираните морски ресурси. Представените днес насоки ще помогнат да се координират усилията между страните от ЕС. Те не представляват нови правни задължения, а поредица от доброволни стъпки, които държавите членки, Комисията и заинтересованите лица могат да предприемат, за да насърчават един икономически, социално и екологично устойчив отрасъл, който осигурява на потребителите здравословни, висококачествени морски храни.

Както е посочено в предложението за реформа на общата политика в областта на рибарството, по което в момента текат преговори, секторът на аквакултурата може да помогне за преодоляване на разликата между все по-голямата консумация на морски храни и намаляващите рибни запаси. В действителност той може да е жизнеспособна алтернатива на прекомерния улов и да допринесе за създаването на растеж и работни места както в крайбрежните райони, така и във вътрешността на Европа. В други части на света този отрасъл процъфтява. В ЕС като цяло той е в застой отчасти поради бавните процедури по лицензиране и административната неефективност на различни равнища.

„Днес получаването на лиценз за ново стопанство може да отнеме до три години, нещо което очевидно възпира инвеститорите“, заяви европейският комисар по въпросите на морското дело и рибарството Мария Даманаки. „Искам да работим с държавите членки за намаляване на бюрокрацията и подпомагане на конкурентоспособността на този сектор, като използваме за основа съществуващото в момента високо равнище на защита на потребителите и опазване на околната среда“.

В тясно сътрудничество с всички заинтересовани лица Комисията идентифицира четири основни предизвикателства, пред които е изправен секторът на аквакултурата: намаляване на бюрокрацията и несигурността за операторите, улесняване на достъпа до пространство и води, повишаване на конкурентоспособността на сектора и постигане на условия на равнопоставеност чрез използване на конкурентното предимство на рибните продукти с етикет „Произведено в ЕС“.

В насоките се търси отговор на тези предизвикателства и се предлага комбинация от мерки като опростяване на административните процедури, пространствено планиране, организация на пазара, диверсификация, по-добро етикетиране и информация, за да се помогне чрез пазарните сили да се отключи потенциалът на сектора на аквакултурата в ЕС. Например:

  • Комисията ще координира идентифицирането на добри практики за намаляване на времето за получаване на лиценз при създаване на нови предприятия за аквакултура.

  • Комисията насърчава интегриран подход към пространственото планиране, чрез който на рибовъдите ще се осигури достъп до необходимото пространство и води, като същевременно ще се сведе до минимум въздействието върху околната среда и върху други икономически дейности.

  • Европейската аквакултура предлага висококачествени продукти, които отговарят на най-високите стандарти за здравето на потребителите, опазването на околната среда и хуманното отношение към животните. Това е свързано с допълнителни разходи за производителите, но чрез подходяща информация за качеството на продуктите, например върху етикетите, то може да се превърне в конкурентно предимство и да се подобри популярността на тези продукти сред потребителите.

Следващ етап

Стратегическите насоки са свързани с предложението за реформа на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), която има за цел да се насърчава аквакултурата чрез т. нар. „отворен метод на координация“. Въз основа на тези насоки и без да се засягат резултатите от преговорите относно реформата на ОПОР, страните от ЕС ще изготвят многогодишни национални стратегически планове, като вземат предвид специфичните за тях изходни условия, предизвикателства и потенциал. Комисията ще подпомага координацията между страните и обмена на добри практики и ще предоставя допълнителни насоки за това как да бъдат съгласувани на практика икономическите дейности със законодателството на ЕС.

Контекст

През 2010 г. отрасълът на аквакултурата в ЕС е произвел 1,26 милиона тона продукция на стойност 3,1 милиарда евро. Това е около 2 % от световното производство на този сектор. Аквакултурата в ЕС е в застой през последното десетилетие, докато в други райони — по-конкретно в Азия — секторът отбелязва много бърз растеж.

Днес 10 % от консумираните в ЕС морски храни произхождат от отрасъла на аквакултурата, 25 % от рибарството в ЕС и 65 % от вноса на продукти от риболов и аквакултура от страни извън Съюза. Разликата между консумираните количества и тези, които се осигуряват от нашия риболов, постоянно нараства през последните години и аквакултурата може да помогне за нейното преодоляване. Задоволяването на един процентен пункт от настоящата консумация в ЕС с продукти на аквакултурата от Съюза може да допринесе за създаването на 3000 – 4000 работни места на пълно работно време.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/index_en.htm

MEMO/13/391

За контакти:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar