Navigation path

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach

Preaseisiúint

An Bhruiséil, 30 Aibreán 2013

€150 milliún tugtha do thaighde inchinne, agus tionscnamh AE ‘Mí na hInchinne’ lainseáilte

I dtús an tionscnaimh ‘Mí na hInchinne san Eoraip’, tá an Coimisiún Eorpach tar éis tuairim is €150 milliún a chur in áirithe chun maoiniú a dhéanamh ar 20 tionscadal idirnáisiúnta taighde inchinne. Ciallaíonn sé sin go bhfuil os cionn €1.9 billiún infheistithe ag an AE sa taighde inchinne ó 2007. Leis an tionscnamh ‘Mí na hInchinne san Eoraip’ (#brainmonth) tarraingeofar aird ar an taighde agus an nuáil Eorpach i réimsí na néareolaíochta agus na cognaíochta agus i réimsí gaolmhara. Déanfar é sin le breis is 50 imeacht ar fud na hEorpa mí na Bealtaine seo. Tá sé d’aidhm ag an tionscnamh taispeántas a dhéanamh ar an dul chun cinn is déanaí sa réimse, ach chomh maith leis sin, spreagadh a thabhairt chun dul i ngleic le galair inchinne ar shlí níos cinntithí. Táthar ag iarraidh a aibhsiú freisin go bhféadann an staidéar ar an inchinn bheith ina chúis le dul chun cinn réabhlóideach sa ríomhaireacht. Is tráthúil mar a tháinig ann don tionscnamh, óir le déanaí tá aird úrnua tarraingte ar an taighde inchinne ag tionscadail uaillmhianacha nua san AE (Tionscadal Suaitheanta na hInchinne Daonna – IP/13/54 agus MEMO/13/36) agus i Stáit Aontaithe Mheiriceá (tionscadal BRAIN).

Is é a dúirt an Coimisinéir um Thaighde, Nuáil agus Eolaíocht, Máire Geoghegan-Quinn: “Is dócha go mbuailfidh galar nó tinneas inchinne sciar mór de mhuintir na hEorpa tráth éigin dá saol. An costas a bhaineann le cóir leighis a chur ar ghalair inchinne, tá sé cheana féin chomh hard le €1.5 milliún gach nóiméad agus tá gach cuma ar an scéal go rachaidh an t‑ualach seo ar ár gcórais sláinte i dtroime de réir mar a rachaidh an daonra in aois. Le taighde inchinne, d’fhéadfaí maolú ar an méid a fhulaingíonn na hothair agus na daoine a thugann aire dóibh. Chomh maith leis sin, dá n-éireodh linn eolas beacht a chur ar oibríocht dhiamhair na hinchinne, b’fhéidir go dtiocfadh raidhse mhór seirbhísí agus táirgí eile chun cinn inár ngeilleagair.”

Is dócha go mbeidh 165 milliún Eorpach thíos le cineál éigin galair inchinne am éigin ina saol. De réir mar atá an daonra ag dul in aois, agus ó tharla go bhfuil níos mó agus níos mó daoine ag fulaingt le galar Alzheimer agus le mí-eagair mheabhrach eile a thagann le haois nó le néarmheathlú, is dócha go dtiocfaidh ardú mór ar chostas cóireála leighis. Dá bhrí sin, tá práinn ag baint anois le teacht ar shlite nua le galair inchinne a chosc agus a chóireáil. Ní mór tuiscint a fháil ar oibríocht na hinchinne má tá rún againn ár ngeilleagair a choinneáil ar thús cadhnaíochta maidir le seirbhísí agus teicneolaíochtaí faisnéise.

Leagfaidh an tionscnamh ‘Mí na hInchinne san Eoraip’ béim ar an mbuntábhacht atá le taighde inchinne agus le cúram sláinte inchinne dár sochaithe agus dár ngeilleagair; Cuirfidh sé ar taispeáint dul chun cinn an AE sna réimsí sin; cuirfidh sé plé ar siúl faoin todhchaí i dtaca le treo an bheartais agus an taighde; cuirfidh sé plé ar siúl faoin tslí is fearr chun acmhainní a dháileadh, taobh istigh de na Ballstáit féin agus ar na Ballstáit; agus brisfidh sé an gheis atá ar an bplé faoin tsláinte mheabhrach. Féach freisin MEMO/13/390.

Cúlra

An 20 tionscadal atá ar ghearrliosta le haghaidh maoiniú AE, táthar ag súil go dtiocfaidh léargais agus nuálaíochtaí nua astu ar réimsí tábhachtacha amhail gortuithe inchinne trámacha, mí-eagair mheabhrach, pian, an titeamas agus mí-eagair iompair phéidiatraiceacha. Ní féidir ainm na dtionscadal a chur os ard go dtí go gcuirtear na comhaontuithe deontais i gcrích. Mar sin féin, táthar ag súil go gcuirfear tús leis na tionscadail sa samhradh. Beidh baint mhór ag comhpháirtíochtaí tionscail agus gnó le trí cinn de na réimsí – mí-eagair mheabhrach, an titeamas agus mí-eagair iompair phéidiatraiceacha – ar mhaithe le réitigh a aimsiú a bheidh nuálach agus dírithe ar na riachtanais iarbhír.

Ó thosaigh creatchlár reatha an AE um thaighde (FP7, 2007-2013), tá breis is €1.9 billiún tugtha ag buiséad an AE don taighde inchinne. Rinneadh maoiniú leis sin ar 1,268 tionscadal ina raibh lámh ag 1,515 rannpháirtí ón AE agus ó áiteanna eile. Beidh deiseanna le haghaidh taighde inchinne fós ann, sa chéad chlár eile atá ag an AE don taighde agus don nuáil, is é sin FÍS 2020; leagtar amach an clár faoi trí cholún – ‘Eolaíocht den scoth’, ‘Ar thús cadhnaíochta sa tionsclaíocht’ agus ‘Dúshláin don tsochaí’. Ar cheann de na dúshláin is mó a bhainfidh le hábhar, beidh ‘an tsláinte, an t‑athrú déimeagrafach agus an fholláine’.

Tá breis is 50 imeacht ar an gclár do ‘Mhí na hInchinne san Eoraip’, imeachtaí atá dírithe ar an inchinn dhaonna; is éard a bheidh iontu comhdhálacha, ceardlanna, cruinnithe, scoileanna samhraidh agus cúrsaí do theagascóirí. Tá sé cinn de na himeachtaí sin á n-eagrú ag Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Eagróidh an Coimisiún Eorpach dhá chomhdháil mhóra – an 14 Bealtaine sa Bhruiséil (i gcomhar le hUachtaránacht AE na hÉireann) agus an 27/28 Bealtaine i mBaile Átha Cliath.

Féach liosta iomlán na n-imeachtaí agus na dtíortha atá páirteach:

http://ec.europa.eu/research/conferences/2013/brain-month/index_en.cfm

Teagmhálacha:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar