Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 30. apríla 2013

Fond solidarity EÚ: Komisia navrhuje na podporu Slovinska, Chorvátska a Rakúska po ničivých povodniach 14,6 milióna EUR

Európsky komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn dnes oznámil, že po rozsiahlych povodniach v Slovinsku v októbri a novembri 2012 bude poskytnutý balík finančnej pomoci z Fondu solidarity EÚ (FSEÚ) vo výške viac ako 14,6 milióna EUR. Prostriedky na financovanie svojich núdzových operácií po povodniach dostanú aj susedné krajiny Rakúsko a Chorvátsko, ktoré boli takisto povodňami postihnuté, aj keď v menšom rozsahu.

Komisár Hahn, ktorý je zodpovedný aj za FSEÚ, pripomenul: „Dnešný návrh je výrazom solidarity Únie so Slovinskom aj s časťami Chorvátska a Rakúska, ktoré boli postihnuté. Suma navrhnutej finančnej podpory pomôže zmierniť finančné zaťaženie spojené s obnovou infraštruktúry a s prijatím núdzových opatrení. Pomôže týmto postihnutým regiónom opäť sa postaviť na nohy.

Komisia navrhuje opravný rozpočet, aby Rada a Parlament mohli dať k dispozícii zdroje potrebné na zníženie negatívnych dôsledkov na ekonomiku Slovinska a jeho susedov.

Intenzívne dažde na jeseň 2012 spôsobili, že rieky v tejto oblasti sa vyliali z korýt, zaplavili väčšie časti severného Slovinska, ako aj časti územia Chorvátska. Mimoriadne postihnuté bolo mesto Lavamünd pri rieke Lavant v Rakúsku. Z analýzy Komisie vyplynulo, že povodne vo všetkých troch krajinách spôsobil jeden meteorologický jav. To umožňuje, aby sa prostriedky z FSEÚ uvoľnili nielen na vážnu katastrofu v Slovinsku, ale výnimočne aj pre postihnuté susedné krajiny.

V súlade s pravidlami fondu solidarity Komisia navrhuje, aby sa týmto trom krajinám poskytlo spolu 14,6 milióna EUR, z toho 14,08 milióna Slovinsku, 286 587 EUR Chorvátsku a 240 000 EUR Rakúsku.

Súvislosti

Slovinsko postihla prvá vlna intenzívnych dažďov 27. októbra 2012, ktoré spôsobili veľké škody, a 4. −5. novembra nasledovala druhá vlna ťažkých dažďov a búrkového počasia, ktoré viedli k rozsiahlym povodniam. Vnútroštátne orgány odhadli celkové škody na takmer 360 miliónov EUR, čo zodpovedá viac ako 1 % HND krajiny − táto suma je oveľa vyššia ako bežná prahová hodnota FSEÚ pre Slovinsko vo výške 214 miliónov EUR alebo 0,6 % hrubého národného dôchodku. Chorvátsko hlásilo škody vo výške 11,5 a Rakúsko vo výške 9,6 milióna EUR.

Finančná pomoc Európskej únie pomôže pokryť náklady spojené s naliehavými opatreniami, ktoré prijali vnútroštátne orgány v každej z týchto troch postihnutých krajín: rekonštrukcia ciest, vodná, odpadová a energetická infraštruktúra, dočasné ubytovanie a záchranné práce, ako aj vyčistenie oblastí postihnutých katastrofou. Financovanie sa nesmie použiť na náhrady škôd na súkromnom majetku.

FSEÚ bol zriadený po povodniach, ktoré postihli strednú Európu v lete 2002. Poskytuje finančnú pomoc až do výšky 1 miliardy EUR členským štátom a prístupovým krajinám postihnutým rozsiahlou prírodnou katastrofou.

Ďalšie informácie

MEMO/10/59

Kontaktné osoby:

Shirin Wheeler (+32 2 296 6565), mobilný tel.: 0032 460 76 6565

Annemarie Huber (+32 2 299 3310), mobilný tel.: 0032 460 76 6565


Side Bar