Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 26. apríla 2013

Zamestnanosť: Komisia navrhuje zlepšiť uplatňovanie práva pracovníkov na voľný pohyb

Európska komisia dnes navrhla opatrenia na zabezpečenie lepšieho uplatňovania právnych predpisov EÚ o práve občanov pracovať v inom členskom štáte, čím uľahčí ľuďom uplatňovať ich práva v praxi. Stále ešte pretrváva problém s nedostatočnou informovanosťou verejných a súkromných zamestnávateľov o predpisoch EÚ bez ohľadu na to, či sú v súlade s vnútroštátnymi právnym predpismi. Táto nevedomosť a chýbajúce pochopenie predpisov je hlavným zdrojom diskriminácie na základe štátnej príslušnosti. Ľudia takisto podotýkajú, že nevedia, kam sa majú obrátiť v hostiteľskom členskom štáte v prípade, že sa stretnú s problémami týkajúcimi sa ich práv na voľný pohyb. Cieľom návrhu je prekonať tieto prekážky a pomôcť predchádzať diskriminácii pracovníkov na základe štátnej príslušnosti navrhovaním praktických riešení.

Komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor uviedol: Voľný pohyb pracovníkov je základnou zásadou jednotného trhu EÚ. V súčasnej situácii, keď v niektorých členských štátoch je miera nezamestnanosti oveľa vyššia ako v iných, je o to dôležitejšie uľahčiť tým, ktorí chcú pracovať v inej krajine EÚ, aby tak urobili. Mobilita pracovnej sily je optimálnym riešením, z ktorého profitujú hospodárstva členských štátov, ako aj dotknutí jednotliví pracovníci. Tento návrh pomôže pracovníkom prekonať prekážky pracovať v inej krajine EÚ.“

Návrh, ak ho Európsky parlament a Rada schvália, by mohol prispieť k zabezpečeniu skutočného a účinného uplatňovania existujúcich právnych predpisov. Od členských štátov by sa potom vyžadovalo:

 1. vytvoriť národné kontaktné miesta poskytujúce informácie, pomoc a poradenstvo, aby migrujúci pracovníci a zamestnávatelia EÚ boli lepšie informovaní o svojich právach,

 2. poskytnúť primerané prostriedky nápravy na vnútroštátnej úrovni,

 3. umožniť odborovým zväzom, mimovládnym organizáciám a inými organizáciám začať administratívne alebo súdne konania v mene jednotlivých pracovníkov v prípadoch diskriminácie,

 4. poskytnúť lepšie všeobecné informácie pre migrujúcich pracovníkov a zamestnávateľov EÚ.

Súvislosti

V roku 2012 žilo a pracovalo v inom ako vlastnom členskom štáte 6,6 mil. občanov EÚ, čo predstavuje 3,1 % pracovníkov v EÚ. Ďalších 1,2 mil. ľudí žije v jednej krajine EÚ, ale pracuje v inej. Ľuďom, ktorí chcú pracovať v inom členskom štáte, však často chýba ochrana a informovanosť v hostiteľskom členskom štáte a môžu mať ťažkosti s prístupom k zamestnaniu a sociálnym výhodám alebo problémy s pracovnými podmienkami. septembrovom Eurobarometri 2011 sa uvádza, že 15 % občanov EÚ vôbec neuvažuje pracovať v inom členskom štáte, pretože pociťuje príliš veľa prekážok.Prekážky zahŕňajú:

 1. odlišné podmienky prijímania zamestnancov,

 2. prístup k určitým pracovným miestam na základe štátnej príslušnosti,

 3. rôzne pracovné podmienky v praxi (napr. plat, kariérne vyhliadky a pracovné zaradenie),

 4. problémy s prístupom k dávkam sociálneho zabezpečenia, na ktoré sa vzťahujú určité podmienky, ktoré ľahšie spĺňajú vlastní štátni príslušníci ako iní občania EÚ (napr. podmienka pobytu),

 5. odborné kvalifikácie a skúsenosti získané v iných členských štátoch sa nezohľadňujú alebo zohľadňujú rozdielne.

Okrem pracovných a osobných dôsledkov na dotknutých jednotlivcov majú tieto prekážky aj nepriaznivý vplyv na ich integráciu na trh práce a do spoločnosti hostiteľskej krajiny.

Právo občanov EÚ pracovať v inom členskom štáte, ktoré je stanovené v článku 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), zahŕňa právo nebyť diskriminovaný na základe štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odmenu za prácu a iné pracovné podmienky. V nariadení (EÚ) č. 492/2011 sa podrobne opisujú práva vyplývajúce z voľného pohybu pracovníkov a stanovujú konkrétne oblasti, v ktorých je diskriminácia na základe štátnej príslušnosti zakázaná, najmä pokiaľ ide o:

 1. prístup k zamestnaniu,

 2. pracovné podmienky,

 3. sociálne a daňové výhody,

 4. prístup k odbornej príprave,

 5. členstvo v odborových zväzoch,

 6. ubytovanie,

 7. prístup k vzdelávaniu pre deti.

Článok 45 ZFEÚ a nariadenie (EÚ) č. 492/2011 sú priamo uplatniteľné v členských štátoch, cieľom nového návrhu je však zlepšiť a posilniť spôsob, akým sa uplatňujú v praxi. Návrhom sa vytvorí všeobecný spoločný rámec príslušných ustanovení a opatrení na uľahčenie lepšieho a jednotnejšieho uplatňovanie práv, ktoré pracovníkom a členom ich rodín priznávajú právne predpisy EÚ, aby tak mohli lepšie uplatňovať svoje právo na voľný pohyb. Nezávisle od tohto návrhu Komisia ako strážkyňa zmluvy bude aj naďalej v prípade potreby viesť konania o porušení proti členským štátom v prípadoch, keď vnútroštátne právne predpisy nie sú v súlade so zmluvou a nariadením.

Mobilita pracovnej sily v EÚ prináša výhody nielen príslušným pracovníkom, ale aj hospodárstvam členských štátov. Je prínosná pre hostiteľské krajiny, pretože umožňuje podnikom obsadiť voľné pracovné miesta, ktoré by inak nezaplnili (neexistuje žiaden dôkaz, že migrujúci pracovníci berú pracovné miesta pracovníkom hostiteľskej krajiny), a tak vyrábať tovar a poskytovať služby, na ktoré by inak nemali kapacity. Je prospešná pre krajiny pôvodu migrujúcich pracovníkov, pretože pracovníkom, ktorí by inde ťažko boli schopní pracovať, umožňuje nájsť prácu a tak finančne zabezpečiť rodiny doma a nadobudnúť zručnosti a skúsenosti, ktoré by inde nezískali. Keď sa migrujúci pracovníci následne vrátia do svojej krajiny pôvodu, ťažia potom z týchto skúseností.

Napríklad v štúdii z roku 2011 o migrácii z ôsmich nových členských štátov (Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Slovinsko a Slovensko) sa uvádza, že írsky HDP sa zvýšil o 3 % a HDP Spojeného kráľovstva o 1,2 % v období rokov 2004 –2009 v dôsledku migrujúcich pracovníkov z týchto ôsmich členských štátov.

Ďalšie informácie

MEMO/13/384

Správa na webovej lokalite GR pre zamestnanosť:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1830&furtherNews=yes.

Webová lokalita komisára Lászlóa Andora:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm.

László Andor na Twitteri: http://twitter.com/LaszloAndorEU.

Zaregistrujte sa, ak chcete zadarmo dostávať elektronický bulletin Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter.

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 4107)

Cécile Dubois (+32 2 295 1883)


Side Bar