Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 26. aprill 2013

Tööhõive: komisjon teeb ettepaneku parandada töötajate vaba liikumise õiguste kohaldamist

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku meetmete võtmiseks, millega tagatakse, et ELi õigusakte, milles käsitletakse inimeste õigusi teises liikmesriigis töötada, kohaldataks tõhusamalt ning et inimestel oleks lihtsam oma õigusi kasutada. Praegu tekitab probleeme see, et nii avaliku kui ka erasektori tööandjad ei tunne ELi eeskirju ja seda olenemata sellest, kas riiklikud õigusaktid on ELi omadega vastavusse viidud või ei. Kui eeskirju ei tunta või kui neist aru ei saada, võib tihti ette tulla kodakondsuse alusel diskrimineerimist. Inimesed leiavad ka, et nad ei tea, kuhu vastuvõtvas liikmesriigis pöörduda, kui neil tekib probleeme seoses õigusega vabalt liikuda. Ettepaneku eesmärk on sellised takistused kõrvaldada ja aidata praktiliste lahenduste pakkumise teel vältida töötajate diskrimineerimist kodakondsuse alusel.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor ütles: Töötajate vaba liikumine on üks ELi ühtse turu aluspõhimõtetest. Kuna mõnes liikmesriigis on töötuse tase tunduvalt suurem kui teises, on kõigi jaoks oluline see, et neil, kes tahavad töötada mõnes teises liikmesriigis, oleks lihtsam seda teha. Tööjõu liikuvus toob kasu nii töötajatele kui ka tööandjatele, sellest tõuseb tulu nii liikmesriikide majandustele kui ka üksikisikutele. Ettepanekuga aidatakse töötajatel ületada probleeme, mis takistavad töötamist mõnes muus ELi liikmesriigis.”

Kui Euroopa Parlament ja nõukogu ettepaneku heaks kiidavad, on tagatud see, et kehtivaid õigusakte kohaldatakse reaalselt ja tõhusalt. Liikmesriigid on kohustatud

 1. looma infopunkte, kus antakse abi ja jagatakse nõuandeid ELi võõrtöötajatele ja tööandjatele, et nad oleksid oma õigustest paremini teadlikud;

 2. pakkuma võimalusi, kuhu riigisiseselt vaidluse korral pöörduda;

 3. võimaldama ametiühingutel, valitsusvälistel organisatsioonidel ja muudel ühendustel algatada töötaja nimel haldus- või kohtumenetlusi, kui tegemist võib olla diskrimineerimisega, ning

 4. üldse ELi võõrtöötajaid ja tööandjaid rohkem teavitama.

Taust

2012. aastal elas ja töötas mõnes teises liikmesriigis 6,6 miljonit inimest, kes moodustasid 3,1% ELi tööjõust. Lisaks on 1,2 miljonit inimest, kes elavad ühes, aga töötavad teises ELi liikmesriigis. Kuid teises riigis töötada tahtvatel inimestel puudub vastuvõtvas liikmesriigis sageli sotsiaalne kaitse ja teave selle kohta, neil võib olla raskusi töö leidmisel, sotsiaalsete soodustuste saamisel või seoses töötingimustega. 2011. septembris avaldatud Eurobaromeetri uuring näitas, et 15% ELi kodanikest ei kaalu mõnes teises liikmesriigis töötamist, sest neile tundub, et see on liiga problemaatiline.Probleemidena märgiti järgmist:

 1. tööle võtmise tingimused on teistsugused,

 2. teatud ametikohtade puhul nõutakse kodakondsust,

 3. erinevad töötingimused (näiteks töötasu, karjäärivõimalused ja ametikoht),

 4. sotsiaaltoetustele juurdepääs, sest kohaldatakse tingimusi, mis on liikmesriigi kodanikule lihtsamini täidetavad kui teisest liikmesriigist tulnud kodanikule (nt nõue elada liikmesriigi territooriumil),

 5. teises liikmesriigis omandatud kutsekvalifikatsioone ja kogemusi ei võeta arvesse või arvestatakse erinevalt.

Lisaks sellele, et neil probleemidel on üksikisiku professionaalsele ja isiklikule elule halb mõju, mõjutavad need probleemid ka nende isikute integreerumist vastuvõtva riigi tööturul ja ühiskonnas üldiselt.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 45 on sätestatud ELi kodanike õigus töötada teises liikmesriigis. Lisaks sisaldub seal kodakondsusel põhineva diskrimineerimise keeld nii töölevõtmisel, töö tasustamisel kui ka muude töötingimuste puhul. Määruses (EL) nr 492/2011 on täpsustatud töötajate liikumisvabadusest tulenevaid õigusi ning määratletud valdkonnad, kus diskrimineerimine kodakondsuse alusel on keelatud, eelkõige seoses järgmisega:

 1. juurdepääs tööturule,

 2. töötingimused,

 3. sotsiaaltoetused ja maksusoodustused,

 4. juurdepääs koolitusele,

 5. ametiühingute liikmesus,

 6. eluase,

 7. juurdepääs laste haridusele.

Nii ELi toimimise lepingu artikkel 45 kui ka määrus (EL) nr 492/2011 on vahetult kohaldatavad kõikides liikmesriikides, kuid uue ettepaneku eesmärk on muuta paremaks seda, kuidas neid tegelikkuses rakendatakse. Ettepanekuga kehtestatakse asjakohaste sätete ja meetmete ühtne üldraamistik, mille alusel saab ELi vaba liikumise õigust kasutavate töötajate ja nende pereliikmete õigusi paremini ja ühtsemalt kohaldada. Kõnealusest ettepanekust sõltumata jätkab komisjon, kes peab jälgima ELi toimimise lepingu kohaldamist, rikkumismenetluste algatamist liikmesriikide suhtes juhtudel, kus seda on vaja, sest riiklik õigus ei vasta ELi toimimise lepingule või kõnealusele määrusele.

Tööjõu liikuvus ELis toob kasu mitte üksnes asjaomastele töötajatele, vaid ka liikmesriikide majandustele. Ka vastuvõtvad riigid saavad sellest kasu, kuna ettevõtjatel on võimalik täita vabu töökohti, kuhu muidu oleks raske töötajaid leida (ei ole märke sellest, et võõrtöötajad võtaksid töökohad ära vastuvõtva riigi töötajatelt), ning seeläbi saab toota kaupu ja osutada teenuseid, mida muidu teha ei saaks. Ka võõrtöötajate päritoluriigid saavad kasu, sest nii leiavad tööd töötajad, kes seda muidu ei leiaks. Töötajad saavad toetada maha jäänud perekondi ning omandavad oskusi ja kogemusi, mida mujalt ei saaks. Kui võõrtöötajad oma päritoluriiki tagasi pöörduvad, on neil omandatud kogemustest kasu.

Näiteks 2011. aastal läbiviidud uuring kaheksast uuest liikmesriigist (Tšehhi Vabariik, Eesti, Läti, Leedu, Ungari, Poola, Sloveenia ja Slovakkia) pärit sisserände kohta näitas, et tänu neist kaheksast liikmesriigist pärit võõrtöötajatele suurenes aastatel 2004–2009 Iirimaa SKP 3% ja Ühendkuningriigi SKP 1,2%.

Lisateave

MEMO/13/384

Uudis tööhõive peadirektoraadi veebisaidil:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1830&furtherNews=yes

László Andori veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor Twitteris: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Tellige Euroopa Komisjoni tasuta elektrooniline tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar