Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2013

Απασχόληση: Η Επιτροπή προτείνει να βελτιωθεί η εφαρμογή των δικαιωμάτων σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα μέτρα για να εξασφαλίσει την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα των ατόμων να εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος και για να τα διευκολύνει να ασκούν τα δικαιώματά τους στην πράξη. Επί του παρόντος εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα ότι οι εργοδότες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα δεν είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι στους κανόνες της ΕΕ, ανεξάρτητα από το κατά πόσον η εθνική νομοθεσία συμμορφώνεται μ’ αυτούς ή όχι. Αυτή η έλλειψη ευαισθητοποίησης στους κανόνες ή η μη κατανόησή τους αποτελεί σοβαρή πηγή διακρίσεων που βασίζονται στην ιθαγένεια. Τα άτομα επίσης κρίνουν ότι δεν γνωρίζουν πού πρέπει να απευθύνονται στο κράτος μέλος υποδοχής όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με τα δικαιώματά τους ελεύθερης κυκλοφορίας. Η πρόταση έχει στόχο να συμβάλει στην άρση των εμποδίων αυτών και στην πρόληψη των διακρίσεων κατά των εργαζομένων με βάση την ιθαγένεια, προτείνοντας πρακτικές λύσεις.

Ο κ. László Andor, επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, δήλωσε: «Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων αποτελεί βασική αρχή της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Καθώς υπάρχουν πολύ υψηλότερα επίπεδα ανεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη από ό,τι σε άλλα αυτή τη στιγμή, είναι ακόμη πιο σημαντικό να καταστεί ευκολότερο για εκείνους που θέλουν να εργαστούν σε άλλη χώρα της ΕΕ να είναι σε θέση να το πράξουν. Η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού ωφελεί τόσο τις οικονομίες των κρατών μελών όσο και τους επιμέρους εργαζομένους. Η παρούσα πρόταση θα βοηθήσει τους εργαζομένους να υπερνικήσουν τα εμπόδια που συναντούν όταν θέλουν να εργαστούν σε άλλη χώρα της ΕΕ».

Η πρόταση, αν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα βοηθήσει στη διασφάλιση πραγματικής και αποτελεσματικής εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα κράτη μέλη οφείλουν:

 1. να δημιουργήσουν εθνικά σημεία επαφής που να παρέχουν πληροφόρηση, συνδρομή και συμβουλές, έτσι ώστε οι διακινούμενοι εργαζόμενοι της ΕΕ και οι εργοδότες να ενημερώνονται καλύτερα για τα δικαιώματά τους·

 2. να θεσπίσουν κατάλληλα μέσα έννομης προστασίας σε εθνικό επίπεδο·

 3. να επιτρέψουν σε ενώσεις εργαζομένων, ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις να κινούν διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες εξ ονόματος των επιμέρους εργαζομένων σε περιπτώσεις διάκρισης·

 4. να παρέχουν καλύτερη πληροφόρηση στους διακινούμενους εργαζόμενους και στους εργοδότες της ΕΕ γενικά.

Ιστορικό του φακέλου

Το 2012, 6,6 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ ζούσαν και εργάζονταν σε άλλο κράτος μέλος. Αντιπροσώπευαν 3,1% των εργαζομένων στην ΕΕ. Ακόμη 1,2 εκατομμύρια άτομα ζουν σε μια χώρα της ΕΕ αλλά εργάζονται σε άλλη. Όμως οι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν σε άλλη χώρα συχνά στερούνται προστασίας και πληροφόρησης στο κράτος μέλος υποδοχής και μπορεί να συναντήσουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε θέση εργασίας ή την απόκτηση κοινωνικών παροχών ή τους όρους εργασίας τους. Μια δημοσκόπηση του Ευρωβαρομέτρου του Σεπτεμβρίου 2011 (September 2011 Eurobarometer) έδειξε ότι το 15 % των πολιτών της ΕΕ δεν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να εργαστεί σε άλλο κράτος μέλος, επειδή πιστεύει ότι υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια. Στα εμπόδια περιλαμβάνονται:

 1. διαφορετικοί όροι πρόσληψης·

 2. προϋπόθεση ιθαγένειας για την πρόσβαση σε ορισμένες θέσεις·

 3. διαφορετικοί όροι εργασίας στην πράξη (όπως μισθοί, προοπτικές σταδιοδρομίας και βαθμός)·

 4. προβλήματα στην πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές οι οποίες υπόκεινται σε όρους που πληρούνται πιο εύκολα από ημεδαπούς πολίτες παρά από άλλους πολίτες της ΕΕ (π.χ. προϋπόθεση κατοικίας)·

 5. μη αναγνώριση ή διαφορετική αξιολόγηση επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας που αποκτήθηκαν σε άλλα κράτη μέλη.

Εκτός του ότι έχουν επαγγελματικές και προσωπικές συνέπειες για τα ίδια τα άτομα, τα εμπόδια αυτά επηρεάζουν επίσης αρνητικά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και την κοινωνία της χώρας υποδοχής.

Το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ να εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος, όπως ορίζεται στο άρθρο 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (Treaty on the Functioning of the European Union), συνεπάγεται την κατάργηση κάθε διακρίσεως λόγω ιθαγενείας όσον αφορά την απασχόληση, την αμοιβή και τους άλλους όρους εργασίας. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 492/2011 (Regulation (EU) No 492/2011) προβλέπει λεπτομερώς τα δικαιώματα που απορρέουν από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και καθορίζει συγκεκριμένους τομείς στους οποίους απαγορεύονται οι διακρίσεις λόγω ιθαγενείας, ιδίως όσον αφορά:

 1. την πρόσβαση στην απασχόληση·

 2. τους όρους εργασίας·

 3. τις κοινωνικές παροχές και τα φορολογικά πλεονεκτήματα·

 4. την πρόσβαση στην κατάρτιση·

 5. τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις·

 6. τη στέγαση·

 7. την πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα παιδιά.

Τόσο το άρθρο 45 της ΣΛΕΕ όσο και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 492/2011 εφαρμόζονται άμεσα στα κράτη μέλη, αλλά στόχος της νέας πρότασης είναι η βελτίωση και η ενίσχυση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται στην πράξη. Η πρόταση θα επιτύχει τον στόχο της με τη θέσπιση ενός γενικού κοινού πλαισίου κατάλληλων διατάξεων και μέτρων για να διευκολυνθεί η καλύτερη και πιο ομοιόμορφη εφαρμογή των δικαιωμάτων που απονέμονται από τη νομοθεσία της ΕΕ στους εργαζομένους και τα μέλη των οικογενειών τους που ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας. Ανεξάρτητα από την παρούσα πρόταση, η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας της Συνθήκης, θα εξακολουθήσει επίσης να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει, όταν κρίνεται αναγκαίο, κατά των κρατών μελών σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η εθνική νομοθεσία τους δεν συνάδει με τη Συνθήκη και τον κανονισμό.

Η κινητικότητα των εργαζομένων στην ΕΕ δεν ωφελεί μόνον τους εργαζόμενους αλλά και την οικονομία των κρατών μελών. Ωφελεί τις χώρες υποδοχής διότι επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πληρούν τις κενές θέσεις εργασίας που δεν θα μπορούσαν διαφορετικά να πληρωθούν — δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι διακινούμενοι εργαζόμενοι σφετερίζονται θέσεις εργασίας σε βάρος των ημεδαπών εργαζόμενων — και επομένως να παράγουν αγαθά ή να παρέχουν υπηρεσίες που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να παραγάγουν ή να παράσχουν. Αφετέρου ωφελεί τις χώρες καταγωγής των διακινουμένων διότι επιτρέπει σε εργαζομένους, που διαφορετικά θα είχαν δυσκολίες να εξεύρουν εργασία, να εργάζονται και επομένως να εξασφαλίζουν την οικονομική υποστήριξη της οικογενείας τους στην πατρίδα και να αποκτούν δεξιότητες και εμπειρία που διαφορετικά θα εξέλειπαν. Όταν οι διακινούμενοι εργαζόμενοι στη συνέχεια επιστρέφουν στη χώρα καταγωγής τους αξιοποιούν την εν λόγω εμπειρία.

Για παράδειγμα, μια μελέτη (study) του 2011 σχετικά με τη μετανάστευση από οκτώ νέα κράτη μέλη (Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λετονία, Πολωνία, Σλοβενία και Σλοβακία) ανέφερε ότι το ΑΕγχΠ της Ιρλανδίας αυξήθηκε κατά 3 %, ενώ το ΑΕγχΠ του ΗΒ κατά 1,2 %, κατά την περίοδο 2004-2009, ως αποτέλεσμα της εργασίας των διακινούμενων εργαζομένων από τα εν λόγω οκτώ κράτη μέλη.

Για περισσότερες πληροφορίες

MEMO/13/384

Επικαιρότητα στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Απασχόλησης:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1830&furtherNews=yes

Δικτυακός τόπος του κ. László Andor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Παρακολουθήστε τον κ. László Andor στο Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Εγγραφείτε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar