Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 26 април 2013 г.

Заетост: Комисията предлага мерки за по-добро прилагане на правото на свободно движение на работниците

Днес Европейската комисия предложи мерки, с които да се гарантира по-доброто прилагане на законодателството на ЕС относно правото на хората да работят в друга страна членка и по този начин да се улесни упражняването на техните права на практика. В момента постоянни проблеми създава непознаването на правилата на ЕС от страна на работодателите в обществения и частния сектор, без оглед на това дали националното законодателство е съобразено с тези правила или не. Това непознаване или неразбиране на правилата често води до дискриминация въз основа на националност. Хората също така не знаят към кого в приемащата държава членка да се обърнат, когато срещнат проблеми във връзка с правото им на свободно движение. Целта на предложението е да се преодолеят тези пречки и да се помогне за предотвратяване на дискриминацията срещу работници въз основата на националност, като се предложат практически решения.

Комисарят в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването Ласло Андор заяви: Свободното движение на работници е основен принцип на единния пазар на ЕС. Като се имат предвид много по-високите в момента равнища на безработица в някои страни членки в сравнение с други още по-важно е да улесним тези, които искат да работят в друга държава от ЕС. От трудовата мобилност печелят всички – тя е от полза както за икономиките на съответните страни членки, така и за работниците. Това предложение ще помогне на работниците да преодолеят препятствията по отношение на работата в друга страна от ЕС“.

Ако бъде одобрено от Европейския парламент и Съвета, предложението ще помогне да се гарантира реално и ефективно прилагане на съществуващото законодателство. Държавите-членки ще трябва да:

създадат национални центрове за контакт, предоставящи информация, помощ и съвети, така че работниците мигранти и работодателите в ЕС да познават по-добре правата си;

 • предоставят подходящи средства за правна защита на национално равнище;

 • дадат възможност на профсъюзите, неправителствените и други организации да започват административни или правни процедури от името на отделни работници в случаи на дискриминация;

 • предоставят по-добра информация за работниците мигранти и работодателите в ЕС като цяло.

Контекст

През 2012 г. 6,6 млн. граждани на ЕС са живели и работили в друга страна от Съюза. Те са 3,1 % от работещите в ЕС. Други 1,2 млн. живеят в една страна от ЕС, а работят в друга. На хората, които искат да работят в друга страна, често им липсва защита и информация в приемащата държава от ЕС. Поради това те могат да се сблъскат с трудности по отношение на достъпа до работно място или социални преимущества или във връзка с условията на труд. Допитване Евробарометър от септември 2011 г. показа, че 15 % от гражданите на ЕС не биха желали да работят в друга страна от Съюза, тъй като смятат, че има твърде много пречки. Сред тях са:

 1. различни условия за наемане на работа;

 2. свързани с националността условия за достъп до определени позиции;

 3. различни условия на труд на практика (като заплащане, възможности за кариера, ранг);

 4. зависимост на достъпа до социални преимущества от условия, чието изпълнение е по-лесно за граждани на дадената държава, отколкото за граждани на друга държава-членка на ЕС (напр. условие за пребиваване);

 5. професионални квалификации и опит, придобити в други страни членки, не се вземат предвид или се вземат, но по различен начин.

Освен че имат последици в личен и професионален план за засегнатите лица, тези препятствия също така се отразяват негативно на тяхното интегриране на трудовия пазар и в обществото на приемащата държава.

Правото на гражданите на ЕС да работят в друга страна от Съюза, залегнало в член 45 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), включва правото да не бъдат дискриминирани въз основа на националност, що се отнася до достъпа до заетост, заплащането и другите условия на труд. В Регламент (ЕС) № 492/2011 са посочени подробно правата, произтичащи от свободното движение на работници и са определени конкретни области, в които дискриминацията въз основа на националност е забранена, особено що се отнася до:

 1. достъп до заетост;

 2. условия на труд;

 3. социални придобивки и данъчни облекчения;

 4. достъп до обучение;

 5. членство в профсъюзи;

 6. жилищно настаняване;

 7. достъп до образование за децата.

Както член 45 от ДФЕС, така и Регламент (ЕС) № 492/2011 са пряко приложими в страните членки, но целта на новото предложение е да се подобри и подсили практическото им прилагане. Предложението ще постигне това чрез създаване на обща рамка от съответни разпоредби и мерки за улесняване на по-доброто и еднакво прилагане на правата на свободно движение на работниците и членовете на техните семейства, произтичащи от правото на ЕС. Независимо от това предложение, Комисията – като пазител на Договора – ще продължи също така да открива процедури за нарушения срещу страните членки, когато това е необходимо – в случаи, когато националното законодателство не е приведено в съответствие с Договора и Регламента.

Трудовата мобилност в ЕС е от полза не само за работниците, но и за икономиките на страните членки. Тя е от полза за приемащите страни, тъй като позволява на компаниите да попълват свободните работни места, които иначе биха останали незаети. Няма доказателства, че работниците мигранти отнемат работни места от работниците в приемащата страна. Те произвеждат стоки и предоставят услуги – нещо, което иначе не биха могли да правят. Мобилността е от полза и за родните страни на мигрантите, тъй като позволява на хора, които иначе биха имали по-малка възможност да работят, да си намерят работа и по този начин да осигурят финансова помощ за своите семейства в родината и да придобият умения и опит, които в противен случай не биха придобили. Когато по-късно работниците мигранти се завърнат в родината си, те използват този опит.

Така например, проучване от 2011 г. относно миграцията от осем нови страни членки (Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Словения, Унгария, Чешка република) показа, че БВП на Ирландия е нараснал с 3 %, а този на Обединеното кралство – с 1,2 % в периода 2004-2009 г. благодарение на работниците мигранти от тези осем страни от ЕС.

За повече информация

MEMO/13/384

Новини на уебсайта на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1830&furtherNews=yes

Уебсайт на Ласло Андор:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Следвайте Ласло Андор в Туитър: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Регистрирайте се, за да получавате безплатния електронен бюлетин на Европейската комисия по въпросите на заетостта, социалните въпроси и приобщаването:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

За контакти :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar