Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT EL CS LT PL BG RO

uropeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 25 april 2013

Marknadsföring av jordbruksprodukter får 35,97 miljoner euro i EU-stöd

Europeiska kommissionen har godkänt 22 program för att marknadsföra jordbruksprodukter i och utanför Europeiska unionen. Den totala budgeten för programmen, som i de allra flesta fall kommer att genomföras under en treårsperiod, ligger på 71,94 miljoner euro, varav EU bidrar med 35,97 miljoner euro. De utvalda programmen omfattar olivolja, mjölk och mjölkprodukter, kött, färska och bearbetade frukter och grönsaker, ekologiska produkter, ägg, vin och spritdrycker och trädgårdsprodukter samt kvalitetsprodukter som är registrerade och skyddade som SUB (skyddad ursprungsbeteckning), SGB (skyddad geografisk beteckning) och GTS (garanterad traditionell specialitet).

Fram till den 30 november 2012 fick kommissionen in 36 programförslag, som riktade sig till både EU:s inre marknad och länder utanför EU, till den första delen av programmet för 2013. Efter en utvärdering valdes 22 programförslag ut för medfinansiering, av vilka 16 inriktas på den inre marknaden och 6 på länder utanför EU. Två av de utvalda programmen föreslogs av flera medlemsstater. Följande länder och regioner utanför EU berörs: Ryssland, Kina, Nordamerika, Sydostasien, Norge, Schweiz, Ukraina, Indien och Sydkorea.

Den fullständiga förteckningen över de program och budgetar som antogs i dag finns i bilagan.

Bakgrund

År 2000 beslutade rådet att EU skulle ge finansiellt stöd till åtgärder som främjar information om eller främjar jordbruksprodukter och livsmedel på den inre marknaden och i tredjeländer. Den årliga disponibla budgeten för dessa program för säljfrämjande program är omkring 55 miljoner euro.

De finansierade åtgärderna kan bestå av PR, marknadsföring eller reklam, som betonar fördelarna med EU-produkterna, särskilt när det gäller kvalitet, livsmedelssäkerhet och hygien, näringsriktighet, märkning, djurens välbefinnande eller miljövänliga produktionsmetoder. Åtgärderna kan också omfatta deltagande i arrangemang och mässor, informationskampanjer om EU:s system för skyddad ursprungsbeteckning (SUB), skyddade geografiska beteckningar (SGB), garanterade traditionella specialiteter (GTS), information om EU:s kvalitets- och märkningssystem och ekologiskt jordbruk samt informationskampanjer om EU:s system för kvalitetsviner från specificerade regioner (kvalitetsvin fso). EU finansierar upp till 50 % av kostnaderna för dessa åtgärder (upp till 60 % i program för att främja konsumtionen av frukt och grönsaker bland barn eller för att informera om ansvarsfulla konsumtionsmönster och de skadliga verkningarna av hög alkoholkonsumtion). Resten finansieras av de yrkes- eller branschorganisationer som föreslagit dem och i vissa fall också de berörda medlemsstaterna. Berörda yrkesorganisationer kan lämna in sina förslag på säljfrämjande åtgärder på den inre marknaden och i tredjeländer till medlemsstaterna två gånger om året. Medlemsstaterna skickar sedan förteckningen över de program de valt ut till kommissionen tillsammans med en kopia av varje program. Därefter utvärderar kommissionen programmen och beslutar om de är stödberättigande.

Mer information om

EU:s kvalitetspolitik för jordbruksprodukter:

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm

främjande av EU:s jordbruksprodukter:

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Fanny Dabertrand (+32 22990625)

Roger Waite (+32 22961404)


Side Bar