Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT SV EL LT PL BG RO

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 25. dubna 2013

EU věnuje 35,97 milionu EUR na propagaci zemědělských produktů v Evropské unii a ve třetích zemích

Evropská komise schválila 22 programů na propagaci zemědělských produktů v Evropské unii a ve třetích zemích. Celkový rozpočet těchto programů, které budou v převážné většině probíhat po dobu tří let, činí 71,94 milionu EUR a EU k němu přispívá částkou 35,97 milionu EUR. Vybrané programy se týkají olivového oleje, mléka a mléčných výrobků, masa, čerstvého a zpracovaného ovoce a zeleniny, produktů ekologického zemědělství, vajec, vína a lihovin a zahradnických produktů, jakož i jakostních produktů zapsaných a chráněných pod značkami CHOP (chráněné označení původu), CHZO (chráněné zeměpisné označení) a ZTS (zaručená tradiční specialita).

Do 30. listopadu 2012 obdržely útvary Komise v rámci informačního a propagačního programu 36 návrhů, které se v první vlně programu v roce 2013 zaměřují jednak na vnitřní trh EU a jednak na třetí země. Po zhodnocení bylo pro spolufinancování vybráno 22 navrhovaných programů, z nichž 16 cílí na vnitřní trh a 6 na třetí země. Dva z vybraných programů navrhlo společně více členských států. Třetí země a regiony, na něž se programy zaměřují, jsou Rusko, Čína, Severní Amerika, jihovýchodní Asie, Norsko, Švýcarsko, Ukrajina, Indie a Jižní Korea.

Úplný seznam programů a rozpočtů, které byly dnes přijaty, naleznete v příloze.

Souvislosti

V roce 2000 se Rada usnesla, že EU může pomáhat při financování opatření, jež informují o zemědělských produktech a potravinách nebo je propagují v rámci jednotného trhu EU a ve třetích zemích. Celkový roční rozpočet, který je na uvedené propagační programy k dispozici, činí přibližně 55 milionů EUR.

Financovaná opatření mohou představovat vztahy s veřejností, propagační a reklamní kampaně, které především zdůrazňují výhody evropských produktů, zejména pokud jde o jakost, bezpečnost a hygienu potravin, výživovou hodnotu, označování, dobré životní podmínky zvířat nebo výrobní metody šetrné k životnímu prostředí. Tato opatření mohou zahrnovat rovněž účast na akcích a veletrzích, informační kampaně o evropském systému chráněných označení původu (CHOP), chráněných zeměpisných označení (CHZO) a zaručených tradičních specialit (ZTS), informování o evropských systémech jakosti a označování a o ekologickém zemědělství a informační kampaně o evropském systému pro jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí (jakostní vína s. o.). EU tato opatření financuje až do výše 50 % nákladů (u programů, které propagují konzumaci ovoce a zeleniny dětmi nebo které přinášejí informace o odpovědné konzumaci alkoholu a nebezpečí jeho nadměrného požívání, až 60 %). Zbývající část hradí profesní/meziodvětvové organizace, které program navrhly, a v některých případech také dotčené členské státy. Návrhy týkající se propagace na vnitřním trhu a ve třetích zemích mohou zainteresované profesní organizace předkládat členským státům dvakrát ročně. Členské státy poté zašlou seznam vybraných programů a kopii každého programu Komisi. Komise následně programy zhodnotí a rozhodne o jejich způsobilosti.

Další informace

K politice jakosti zemědělských produktů EU viz

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm.

K propagaci zemědělských produktů EU viz

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm.

Kontaktní osoby:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar