Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV EL CS LT PL RO

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 25 април 2013 г.

ЕС ще подкрепи популяризирането на селскостопански продукти в Европейския съюз и в страни извън Съюза с 35,97 милиона евро

Европейската комисия одобри 22 програми за популяризиране на селскостопански продукти в Европейския съюз и в страни извън него. Общият бюджет на тези програми, по-голямата част от които ще се изпълняват в продължение на три години, е 71,94 млн. евро, като средствата от ЕС са в размер на 35,97 млн. евро. Избраните програми обхващат зехтин, мляко и млечни продукти, месо, пресни и преработени плодове и зеленчуци, биологични продукти, яйца, вина, спиртни напитки и градинарски продукти, както и качествени продукти, регистрирани като защитени наименования за произход (ЗНП), защитени географски указания (ЗГУ) и храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ).

До 30 ноември 2012 г. службите на Комисията получиха 36 предложенията за програми, насочени към вътрешния пазар на ЕС и към страни извън него, като част от първия етап на схемата за информиране и популяризиране през 2013 г. След извършване на оценка 22 предложения за програми бяха одобрени за съфинансиране, като 16 от тях са ориентирани към вътрешния пазар, а 6 — към страни извън ЕС. Две от избраните програми бяха предложени от повече от една държава членка. Страните/регионите извън ЕС са: Русия, Китай, Северна Америка, Югоизточна Азия, Норвегия, Швейцария, Украйна, Индия и Южна Корея.

Можете да видите списъка на приетите днес програми и техните бюджети в приложението.

Контекст

През 2000 г. Съветът реши, че ЕС може да подпомага финансирането на мерки за информиране и популяризиране на селскостопански продукти и храни на единния пазар на ЕС и в страни извън него. Общият размер на годишния бюджет за тези програми за популяризиране е около 55 милиона евро.

Сред мерките, които могат да бъдат финансирани, са дейности по връзки с обществеността, кампании за популяризиране и реклама, особено такива, при които се изтъкват предимствата на продуктите от ЕС и най-вече качеството, безопасността и хигиената на храните, храненето, етикетирането, хуманното отношение към животните и екологичните методи на производство. Тези мерки могат да включват също участие в мероприятия и панаири, информационни кампании за системата на ЕС за защитени наименования за произход (ЗНП), защитени географски указания (ЗГУ ) и храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ), информационни дейности, свързани със системите за качество и етикетиране в ЕС и с биологичното земеделие, и информационни кампании за системата на ЕС, обхващаща качествени вина, произведени в определени райони (КВПОР). ЕС финансира до 50 % от разходите за тези мерки (до 60 % при програмите за насърчаване на консумацията на плодове и зеленчуци сред децата или за предоставяне на информация за отговорната консумация на алкохол и опасностите от прекомерната му употреба), като останалата част се покрива от подалите предложението браншови или междубраншови организации, а в някои случаи от съответните държави членки. Браншовите организации, които проявяват интерес към дейности за популяризиране в рамките на единния пазар и в страни извън ЕС, могат да подават предложения до страните от Съюза два пъти в годината. След това държавите членки изпращат списък с подбраните от тях програми до Комисията, заедно с копие от документацията за всяка програма. Впоследствие Комисията оценява програмите и определя дали отговарят на критериите.

За повече информация

Политика на ЕС относно качеството на селскостопанските продукти:

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm

Популяризиране на земеделските продукти от ЕС:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

За контакти:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar