Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 24 april 2013

Internet via TV, TV på internet: Kommissionen vill ha synpunkter på den snabba integreringen av den audiovisuella världen

Miljoner européer följer sina favoritserier på smarttelefonen på väg till eller från arbetet, tittar på internet på tv:n i vardagsrummet eller laddar upp eget material på nätet. Det finns fler än 40,4 miljoner internetanslutna tv-apparater i Europa, och redan 2016 kan de finnas i de flesta hushållen i EU. Dessa förändringar har suddat ut de traditionella gränserna mellan konsumenter, radio- och tv-medier och internet. Kommissionen vill undersöka vad denna konvergens av teknik och innehåll kan innebära för Europas ekonomiska tillväxt och innovation, den kulturella mångfalden och konsumenterna (särskilt de som kan behöva skyddas, t.ex. barn).

– Internetansluten tv är något som verkligen kommer att bli stort inom den kreativa och digitala världen. Konvergensen mellan sektorerna innebär att människor får tillgång till ett större utbud av kvalitativt innehåll — men skapar också störningar och utmaningar. Vi behöver en integrerad och EU-omfattande diskussion för att hantera dessa förändringar och för att hjälpa företagen att blomstra, främja kreativitet och skydda våra värderingar, säger Neelie Kroes, EU-kommissionens vice ordförande.

Kommissionen antog idag en grönbok som uppmanar berörda parter och allmänheten att dela med sig av sina synpunkter fram till slutet av augusti 2013, om t.ex. följande frågor:

  • Spelreglerna. Att främja rätt förutsättningar för dynamiska EU-företag att hantera internationell konkurrens (främst från USA), särskilt med tanke på att konkurrerande aktörer kan omfattas av olika regler.

  • Skydda europeiska värderingar (inbegripet mediernas frihet) och användarnas intressen (t.ex. skydd av barn, tillgänglighet för användare med funktionshinder). Förväntar man sig högre skydd för TV-program än för internetinnehåll, och var ska gränsen dras?

  • Inre marknaden och standarder. Vissa produkter fungerar inte på samma sätt i alla medlemsstater. Hur kan vi främja rätt teknisk miljö?

  • Finansiering. Hur kommer integreringen och förändringar i konsumenternas beteende påverka hur filmer, tv-serier och annat innehåll finansieras? Hur bidrar olika aktörer i den nya värdekedjan?

  • Öppenhet och mediemångfald. Bör fördefinierade filtreringsmekanismer, t.ex. sökmotorer, omfattas av offentliga åtgärder? Påverkar gällande praxis för premiuminnehåll, t.ex. stora idrottsevenemang och framgångsrika nya filmer, i grossistledet förutsättningarna för marknadstillträde och hållbar affärsverksamhet? Är plattformarna tillräckligt öppna?

Denna nya verklighet diskuteras redan i flera EU-länder och i Europaparlamentet. Åsikterna går isär om hur man ska hantera detta. Vissa parter kräver omedelbara ändringar av regler och föreskrifter, andra är nöjda med status quo för närvarande, medan återigen andra vill ha självreglering och samreglering. Grönboken förutsätter inga åtgärder, men när det gäller uppföljningen kan kommissionen komma att undersöka rättsliga och politiska åtgärder, inbegripet självreglering.

Bakgrund

Konvergensen har pågått under många år, och sker allt snabbare. Detta skapar en rad möjligheter:

  • Tillverkare och utvecklare kan nå en växande marknad med innovativa, användarvänliga och tillgängliga produkter.

  • Internetoperatörer kan se en ökad efterfrågan på bandbredd, vilket ger incitament att investera i höghastighetsnät.

  • Innehållsskapare kan experimentera med nya sätt att ta fram och erbjuda innehåll.

  • Sändningsföretag och nya aktörer kan erbjuda innehåll och mervärdestjänster till sina kunder.

  • Både nya och etablerade sändbolag kan hitta fler plattformar för att distribuera och förbättra sina program, och göra dem interaktiva.

Den EU-lagstiftning som kan påverkas av uppföljningen av grönboken är framförallt direktivet om audiovisuella medietjänster (2010/13/EU) som syftar till att skapa en inre marknad och rättssäkerhet för den europeiska TV-branschen och den audiovisuella industrin, genom att skapa lika konkurrensvillkor för sändningstjänster och audiovisuella beställtjänster. I grönboken ställs också frågan om det nuvarande förhållningssättet kommer att vara lämpligt i framtiden, i takt med att onlinetjänsterna konvergerar.

Kommissionen har också nyligen inlett närliggande offentliga samråd för frihet och mångfald i medierna, särskilt om oberoende audiovisuella regleringsorgan (IP/13/267).

Länkar

MEMO/13/371 Vanliga frågor

Skicka e-post till (CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu) för att lämna bidrag till grönboken om förberedelse för en helt integrerad audiovisuell värld: tillväxt, skapande och värden.

Connected TV

Direktivet om audiovisuella medietjänster

Hashtaggar: #connectedTV; #convergence

den digitala agendan

Neelie Kroes

Följ Neelie på Twitter

Connected TV- The Clikker Family and Neelie connect

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar