Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 24. apríla 2013

Internet v TV, TV na internete: Komisia chce spoznať názory na rýchlo konvergujúci audiovizuálny svet

Milióny Európanov sledujú svoje obľúbené televízne seriály na smartfónoch na ceste do práce, sledujú internetový obsah na TV prijímačoch vo svojej obývačke alebo zverejňujú na internete vlastný používateľský obsah. V Európe už existuje viac ako 40,4 milióna „TV prijímačov s pripojením na internet“ a do roku 2016 by mohli byť vo väčšine domácností EÚ. Tieto zmeny stierajú tradičné hranice medzi spotrebiteľmi, audiovizuálnymi médiami a internetom. Komisia chce preskúmať, čo by takáto konvergencia techniky a obsahu mohla znamenať pre hospodársky rast a inováciu, kultúrnu rôznorodosť a spotrebiteľov (najmä tých, ktorí by mohli potrebovať ochranu, napr. deti) v Európe.

Neelie Kroesová, podpredsedníčka Európskej komisie, v tejto súvislosti uviedla: „Pripojený TV prijímač je ďalšou veľkou vecou v kreatívnom, ako aj digitálnom svete. Konvergencia medzi uvedenými sektormi znamená, že ľudia môžu mať pôžitok zo širšieho výberu skvelého obsahu – ale prináša aj určité otázky a výzvy. Na zvládnutie týchto zmien potrebujeme konvergovanú celoeurópsku debatu. Našim cieľom je úspešný rozvoj podnikania, podpora kreativity a ochrana našich hodnôt.“

Zelená kniha, ktorú dnes Komisia prijala, vyzýva zainteresované strany a širokú verejnosť, aby sa do konca augusta 2013 podelili so svojimi názormi na tieto otázky:

  • Pravidlá. Posilňovanie vhodných podmienok pre dynamické podniky v EÚ, aby sa vyrovnali s medzinárodnou konkurenciou (najmä z USA), a to najmú vzhľadom na skutočnosť, že na súťažiacich sa môžu vzťahovať rôzne pravidlá.

  • Ochrana európskych hodnôt (vrátane slobody médií) a záujmov používateľov (napr. ochrana detí, prístup pre používateľov so zdravotným postihnutím). Očakáva sa v prípade TV programov vyššia ochrana ako v prípade internetového obsahu? A kde sa má vyznačiť hranica?

  • Jednotný trh a normy. Niektoré prístroje, zdá sa, nefungujú vo všetkých členských štátoch rovnako. Ako môžeme podporiť vhodné technické prostredie?

  • Financovanie. Akým spôsobom ovplyvní konvergencia a zmena správania spotrebiteľov spôsob, akým sú filmy, TV relácie a ďalší obsah financované? Akým spôsobom prispievajú rôzne subjekty nového hodnotového reťazca?

  • Otvorenosť a pluralita médií. Mala by mať verejnosť vplyv na preddefinované mechanizmy filtrovania napr. vo vyhľadávačoch? Ovplyvňujú súčasné postupy veľkoobchodu týkajúce sa prémiového obsahu (napr. významné športové udalosti a úspešné filmy, ktoré boli nedávno vydané) prístup na trh a udržateľné podnikanie? Sú platformy dostatočne otvorené?

O tejto novej realite sa už diskutuje v niekoľkých členských štátoch EÚ a v Európskom parlamente. Názory na odpovede sa však líšia. Niektoré strany sú za okamžité zmeny pravidiel a regulácie; niektoré sú zatiaľ spokojné so súčasným stavom, kým ďalšie poukazujú na samoreguláciu a koreguláciu. V zelenej knihe sa vopred nepredpokladá žiadna akcia, ale v rámci následnej činnosti môže Komisia preskúmať regulačné a politické možnosti vrátane samoregulácie.

Súvislosti

Konvergencia sa už mnoho rokov uskutočňuje a jej tempo sa rýchlo zvyšuje. Otvárajú sa ňou nové možnosti:

  • Výrobcovia a vývojári môžu poskytovať rastúcemu trhu inovatívne, ľahko použiteľné a dostupné zariadenia.

  • Prevádzkovatelia internetových sietí zažívajú zvyšujúci sa dopyt po širokopásmovom pripojení, čo je stimulom pre investovanie do vysokorýchlostných sietí.

  • Tvorcovia obsahu môžu experimentovať s novými spôsobmi tvorenia a poskytovania obsahu.

  • Prevádzkovatelia vysielaní a noví aktéri môžu svojim spotrebiteľom ponúkať obsah a služby s pridanou hodnotou.

  • Etablovaní aj noví prevádzkovatelia vysielaní môžu nájsť viac platforiem pre distribúciu a vylepšenie svojich relácií, ako aj pre ich zinteraktívnenie.

Právnym predpisom EÚ, ktorý môže byť v nadväznosti na túto zelenú knihu ovplyvnený, je hlavne smernica o audiovizuálnych mediálnych službách (SAVMS) (2010/13/EU), ktorá má za cieľ zabezpečenie jednotného trhu a právnej istoty pre televízny a audiovizuálny priemysel v EÚ, a to vytvorením rovnakých podmienok pre vysielacie médiá a audiovizuálne mediálne služby na požiadanie. Keďže konvergencia internetových služieb napreduje, v zelenej knihe sa skúma ja to, či súčasný prístup bude vhodný aj v budúcnosti.

Komisia v tejto súvislosti nedávno spustila aj verejné konzultácie o slobode a pluralizme médií, a najmä o nezávislosti audiovizuálnych regulačných orgánov (pozri IP/13/267).

Užitočné odkazy

MEMO/13/371 Najčastejšie otázky

E-mailová adresa (CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu) prispievateľov k zelenej knihe s názvom „Príprava na plne konvergovaný audiovizuálny svet: rast, tvorba a hodnoty

Connected TV

Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách

Hashtag: #connectedTV; #convergence

Digitálna agenda

Neelie Kroes

Neelie na Twitteri

Connected TV- The Clikker Family and Neelie connect

Kontaktné osoby:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar