Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 24. huhtikuuta 2013

Internet televisiossa, televisio internetissä: Komissio luotaa näkemyksiä audiovisuaalisen maailman nopeasta konvergenssista

Miljoonat eurooppalaiset seuraavat jaksoja suosikki-TV-sarjoistaan älypuhelimestaan matkalla töihin, katselevat internet-sisältöä olohuoneessaan televisiosta tai lataavat itse tuottamaansa sisältöä verkkoon. Euroopassa on yli 40,4 miljoonaa internet-yhteydellä varustettua televisiota, ja tällainen internet-valmis televisio voi vuoteen 2016 mennessä olla suurimmassa osassa EU:n kotitalouksista. Nämä muutokset horjuttavat perinteisiä rajanvetoja kuluttajien, perinteisen median ja internetin välillä. Komissio haluaa selvittää, mitä tämä teknologian ja sisällön lähentyminen eli konvergenssi voi merkitä Euroopan talouskasvun ja innovoinnin, kulttuurisen monimuotoisuuden ja kuluttajien (erityisesti suojelua tarvitsevien, kuten lasten) kannalta.

Internet-valmis televisio on seuraava iso asia luovassa ja digitaalisessa maailmassa,” Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes totesi. “Alojen välinen konvergenssi merkitsee sitä, että ihmisille tarjoutuu suuremmat mahdollisuudet valita ensiluokkaisesta sisällöstä – mutta se tuo mukanaan myös muutoksia ja haasteita. Meidän on yhdessä keskusteltava näistä muutoksista koko EU:ssa, jotta voisimme vastata niihin paremmin ja auttaa yrityksiä menestymään, edistää luovuutta ja suojella eurooppalaisia arvoja.”

Komission tänään hyväksymässä vihreässä kirjassa pyydetään sidosryhmiä ja suurta yleisöä jakamaan elokuun 2013 loppuun mennessä näkemyksiään muun muassa seuraavista kysymyksistä:

  • Pelisäännöt. Miten voidaan edistää oikeita olosuhteita, jotta dynaamiset EU:n yritykset voivat vastata kansainväliseen (erityisesti Yhdysvaltain taholta tulevaan) kilpailuun, varsinkin kun otetaan huomioon, että kilpaileviin toimijoihin voidaan soveltaa erilaisia sääntöjä?

  • Eurooppalaisten arvojen (mm. tiedotusvälineiden vapaus) ja käyttäjien etujen (esim. lastensuojelu sekä esteettömyys vammaisten käyttäjien kannalta) suojeleminen. Odotetaanko TV-ohjelmien kohdalla korkeatasoisempaa suojaa kuin internet-sisältöjen puolella? Ja mihin raja tulisi vetää?

  • Sisämarkkinat ja standardit. Näyttää siltä, etteivät kaikki laitteet toimi samalla tavoin kaikissa jäsenvaltioissa. Miten voidaan edistää oikeanlaista teknistä ympäristöä?

  • Rahoitus. Miten konvergenssi ja kuluttajakäyttäytymisen muuttuminen vaikuttavat siihen, miten elokuvia, televisio-ohjelmia ja muuta sisältöä rahoitetaan? Miten eri toimijat osallistuvat uuteen arvoketjuun?

  • Avoimuus ja viestinnän moniarvoisuus. Edellyttääkö mahdollisuus ennakkovalintaan suodattamismenetelmien avulla, esimerkiksi hakutoiminnoissa, julkisen vallan väliintuloa? Liittyykö suosituimpaan sisältöön – kuten suuriin urheilutapahtumiin ja hiljattain levitykseen tulleisiin menestyselokuviin – tukkutason käytäntöjä, jotka vaikuttavat markkinoille pääsyyn ja kestävään liiketoimintaan? Ovat jakelualustat riittävän avoimia?

Tästä uudesta todellisuudesta keskustellaan jo useissa EU-maissa ja Euroopan parlamentissa. Näkemykset poikkeavat siitä, miten siihen tulisi reagoida. Jotkut haluaisivat välittömiä muutoksia sääntöihin ja määräyksiin, toiset puolestaan ovat toistaiseksi tyytyväisiä vallitsevaan tilanteeseen, toiset taas painottaisivat itsesääntelyä ja yhteissääntelyä. Vihreässä kirjassa ei oteta kantaa mahdollisiin tuleviin toimenpiteisiin, mutta siihen saatujen vastausten perusteella komissio voi jatkossa tarkastella sääntelyllisiä ja poliittisia toimia, myös itsesääntelyä.

Tausta

Konvergenssi on edennyt jo vuosia ja nopeutuu jatkuvasti. Se avaa monia mahdollisuuksia:

  • Laitteiden valmistajat ja kehittäjät voivat tuoda kasvaville markkinoille innovatiivisia, käyttäjäystävällisiä ja esteettömästi käytettäviä laitteita.

  • Internet-operaattoreiden tarjoaman tiedonsiirtokapasiteetin kysyntä kasvaa, mikä muodostaa niille kannusteen investoida nopeisiin verkkoihin.

  • Sisällöntuottajat voivat kokeilla uusia tapoja tuottaa ja tarjota sisältöä.

  • Lähetystoiminnan harjoittajat ja uudet toimijat voivat tarjota sisältöä ja lisäarvopalveluja asiakkailleen.

  • Vakiintuneet ja uudet lähetystoiminnan harjoittajat voivat saada käyttöönsä lisää jakelukanavia ohjelmiensa levittämistä ja kehittämistä varten ja lisätä niiden vuorovaikutteisuutta.

EU:n lainsäädäntö, johon vihreän kirjat jatkotoimet voivat vaikuttaa, sisältyy pääasiassa audiovisuaalisia mediapalveluja koskevaan direktiiviin (AVMS-direktiiviin) (2010/13/EU), jolla on tarkoitus varmistaa sisämarkkinat ja oikeusvarmuus Euroopan televisio- ja audiovisuaalialan yrityksille luomalla tasapuoliset toimintaedellytykset TV-lähetyksinä tarjottaville ja tilattaville audiovisuaalisille mediapalveluille. Niiden konvergoituessa verkkopalvelujen kanssa vihreässä kirjassa kysytään, onko nykyinen lähestymistapa tarkoituksenmukainen myös tulevaisuudessa.

Vihreän kirjan aiheeseen liittyen komissio on äskettäin käynnistänyt sidosryhmäkuulemisia myös tiedotusvälineiden vapaudesta ja moniarvoisuudesta ja erityisesti audiovisuaalialan sääntelyelinten riippumattomuudesta (ks. IP/13/267).

Hyödyllisiä linkkejä

MEMO/13/371 Frequently Asked Questions

Sähköpostiosoite (CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu), johon voi lähettää kannanottoja vihreään kirjaan Valmistautuminen täysin konvergoituneeseen audiovisuaaliseen maailmaan: kasvu, luominen ja arvot

Connected TV

Audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi

Hash Tags: #connectedTV; #convergence

Digitaalistrategia

Neelie Kroes

Neelie Kroes Twitterissä

Connected TV- The Clikker Family and Neelie connect

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32–2) 296 17 16, Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32–2) 299 90 19


Side Bar