Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 24. aprila 2013

Boljša podpora učiteljem začetnikom v EU

Po ugotovitvah poročila Evropske komisije o pogojih za učitelje in vodstvene delavce šol v 32 državah so uvajalni programi, katerih namen je novim učiteljem zagotavljati osebno podporo in svetovanje, zdaj obvezni v 15 državah EU (Avstrija, Ciper, Estonija, Francija, Nemčija, Irska, Italija, Luksemburg, Malta, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Švedska in Združeno kraljestvo) ter na Hrvaškem in v Turčiji. Čeprav se ti programi razlikujejo glede na način organizacije, si vsi prizadevajo, da bi novincem pomagali pri prilagajanju na učiteljski poklic in zmanjšali verjetnost, da bi zgodaj opustili poklic.

„Dober učitelj lahko pomembno vpliva na otrokovo prihodnost,“ je dejala Androulla Vassiliou, evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade. Zato pozivam vse države članice, naj izboljšajo usposabljanje in podporo učiteljem, da bi lahko na svoji poklicni poti v celoti izkoristili svoje sposobnosti, zagotovili visoko raven poučevanja in oblikovali inovativne učne metode, s katerimi bi mladim dali znanje in veščine, ki jih potrebujejo za sodobno življenje.“

Večina držav EU je opredelila kompetence, ki jih morajo imeti učitelji, da se lahko zaposlijo in napredujejo v učiteljskem poklicu. Te so: pedagoško znanje, delo v skupini, smisel za delo z ljudmi in strokovno znanje. Ta „okvirni seznam kompetenc“ je podlaga za začetno izobraževanje učiteljev v vseh, razen 8 državah in regijah (Belgija — nemško govoreča skupnost, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Finska, Islandija, Lihtenštajn in Slovaška).

Večina od 5 milijonov učiteljev v Evropi mora delati vsaj 35-40 ur na teden. Delo učitelja med drugim obsega poučevanje, prisotnost v šoli ter pripravo na pouk in ocenjevanje. Število ur učne obveznosti je zelo različno: v predšolskem izobraževanju je običajno večje kot na višjih stopnjah. Učna obveznost v osnovni in srednji šoli povprečno znaša 20 ur.

V približno tretjini evropskih držav morajo biti učitelji prisotni v šoli približno 30 ur na teden. Na Portugalskem, Švedskem, v Združenem kraljestvu (Anglija, Wales in Severna Irska) in Norveškem število ur učne obveznosti ni določeno ter v srednješolskem izobraževanju na Cipru, v predšolskem izobraževanju pa na Islandiji. V Nemčiji, Grčiji, Španiji, Cipru, Luksemburgu, Malti, Portugalskem, Romuniji in Sloveniji se učiteljem po določeni delovni dobi število ur učne obveznosti zmanjša.

V Evropi je večina učiteljev starejših od 40 let. V Bolgariji, Češki, Nemčiji, Estoniji, Italiji, na Nizozemskem, v Avstriji, na Norveškem in Islandiji je skoraj polovica učiteljev starejših od 50 let. Učiteljev, mlajših od 30 let, je zlasti malo v Nemčiji, Italiji in na Švedskem.

V večini držav članic EU je najnižja osnovna plača učitelja v obveznem izobraževanju (osnovna šola in srednja šola) nižja od BDP na prebivalca. Dodatki, ki lahko občutno zvišajo neto plačo učitelja, se običajno izplačajo za nadure ali dodatne obveznosti. Samo polovica držav, vključenih v poročilo, učiteljem izplačuje dodatke na podlagi dobre pedagoške uspešnosti ali učnih dosežkov učencev.

Osnovne informacije

V raziskavo o ključnih podatkih o učiteljih in vodstvenih delavcih šol je bilo zajetih 32 držav (države članice EU, Hrvaška, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Turčija). Za Evropsko komisijo jo je pripravila mreža Eurydice. V njej je zbrala najnovejše podatke o učiteljih in vodstvenih delavcih šol, in sicer od predšolskega do posrednješolskega izobraževanja, vključno s podatki o starosti, spolu, delovnem času in plačah. Poročilo vsebuje informacije mreže Eurydice in Eurostata ter podatke, ki temeljijo na ugotovitvah različnih mednarodnih raziskav, med drugim tudi mednarodne ankete OECD o poučevanju in učenju (TALIS 2008), programa za mednarodno primerjavo dosežkov učencev (PISA 2009) ter raziskave o trendih v mednarodnem študiju matematike in naravoslovja (TIMSS 2011, mednarodno združenje za ocenjevanje uspeha v izobraževanju).

Strategija Evropske komisije za ponovni razmislek o izobraževanju poudarja pomen privabljanja najboljših kandidatov v učiteljski poklic, zlasti glede na veliko število učiteljev, ki so tik pred upokojitvijo. Z ustreznim začetnim izobraževanjem in stalnim strokovnim izpopolnjevanjem učiteljev in vodij usposabljanja lahko izboljšamo kakovost izobraževanja v Evropi: visoko usposobljeno delovno silo je mogoče pridobiti le s privabljanjem in usposabljanjem najboljših učiteljev. Spodbujanje odličnosti poučevanja je tudi med prednostnimi nalogami skupine na visoki ravni za modernizacijo visokega šolstva, ki jo je novembra 2011 ustanovila evropska komisarka Androulla Vassiliou.

Mreža Eurydice

Mreža Eurydice je sestavljena iz 40 nacionalnih enot s sedeži v 36 državah (države članice EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica, Hrvaška, Makedonija, Črna gora, Srbija in Turčija). Delo mreže Eurydice usklajuje Izvajalska agencija EU za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Več informacij

Celotno poročilo je na voljo v angleškem jeziku na spletišču mreže Eurydice.

Evropska komisija: izobraževanje in usposabljanje

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Evropska komisarka Androulla Vassiliou na twitterju: @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Priloge

    Slika 1: Nacionalni uvajalni programi za učitelje začetnike v predšolskem, osnovnošolskem in
    srednješolskem izobraževanju (ISCED 0, 1, 2 in 3), 2011/2012

Opomba: Pojasnila in opombe za posamezno državo so na voljo v publikaciji na strani 40.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/key_data_en.php/151EN.pdf

Slika 2: Uradna delovna obremenitev v urah na teden učiteljev s polnim delovnim časom v predšolskem, osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, 2011/2012

Slika 2(nadaljevanje): Uradna delovna obremenitev v urah na teden učiteljev s polnim delovnim časom v predšolskem, osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, 2011/2012

Opomba: Pojasnila in opombe za posamezno državo so na voljo v publikaciji na straneh 76 in 77.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/key_data_en.php/151EN.pdf


Side Bar