Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 24. apríla 2013

Zvýšená podpora začínajúcich učiteľov v EÚ

Podľa správy Európskej komisie o podmienkach učiteľov a riaditeľov škôl z 32 krajín sú v 15 členských štátoch EÚ (Cyprus, Estónsko, Francúzsko, Írsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko a Taliansko), ako aj v Chorvátsku a Turecku povinné zaškoľovacie programy, ktorými sa začínajúcim učiteľom poskytujú rady a podpora šitá na mieru. Hoci sa tieto programy líšia v spôsobe, akým sú organizované, všetky majú za cieľ pomôcť nováčikom prispôsobiť sa profesii a znížiť pravdepodobnosť jej predčasného opustenia.

Dobrý učiteľ výrazne ovplyvňuje budúcnosť dieťaťa,“ uviedla Androulla Vassiliou, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež. „To je dôvodom, prečo na všetky členské štáty nalieham, aby zlepšili prípravu a podporu učiteľov, aby počas svojej kariéry mohli plne rozvinúť svoje schopnosti a zabezpečovať vysokokvalitné a inovatívne vyučovanie s cieľom vyzbrojiť mladých ľudí zručnosťami potrebnými k modernému životu.“

Väčšina členských štátov vymedzila kompetencie učiteľov na získanie zamestnania a profesijný postup. Zahŕňajú znalosti v oblasti pedagógie, tímovú prácu, interpersonálne a profesijné zručnosti. Tieto „kompetenčné rámce“ tvoria základ úvodnej prípravy učiteľa vo všetkých krajinách a regiónoch s výnimkou 8 (Belgicko – nemecky hovoriaca komunita, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Fínsko, Island, Lichtenštajnsko a Slovensko).

Väčšina z 5 miliónov učiteľov v EÚ je zmluvne viazaná pracovať najmenej 35 – 40 hodín týždenne, čo zahŕňa samotnú výučbu, prítomnosť v priestoroch školy a čas na prípravu a hodnotenie. Počet hodín, počas ktorých musia byť aktívne zapojení do výučby, sa veľmi líši: vo všeobecnosti je tento počet vyšší v predškolskej výchove a znižuje sa na vyšších úrovniach vzdelávania. Priemerný počet odučených hodín v prvostupňovom a druhostupňovom vzdelávaní je 20.

Asi v tretine európskych krajín sa od učiteľov očakáva, aby boli prítomní v priestoroch školy približne 30 hodín týždenne. V Portugalsku, vo Švédsku, v Spojenom kráľovstve (Anglicko, Wales a Severné Írsko) a Nórsku, ako ani na Cypre v druhostupňovom vzdelávaní ani na Islande v predškolskej výchove tento čas nie je určený. V Nemecku, Grécku, Španielsku, na Cypre, v Luxembursku, na Malte, v Portugalsku, Rumunsku a Slovinsku sa počet odučených hodín po určitom počte služobných rokov znižuje.

V Európe má väčšina učiteľov viac ako 40 rokov. Takmer polovica má viac ako 50 rokov v Bulharsku, Českej republike, Nemecku, Estónsku, Taliansku, Holandsku, Rakúsku, Nórsku a na Islande. Percentuálny podiel učiteľov vo veku pod 30 rokov je obzvlášť nízky v Nemecku, Taliansku a vo Švédsku.

Vo väčšine členských štátov EÚ je minimálna základná mzda učiteľov pracujúcich v systéme povinnej školskej dochádzky (prvostupňové a nižšie druhostupňové vzdelávanie) nižšia ako HDP na hlavu. Príplatky, ktoré môžu výrazne zmeniť finančnú sumu, ktorú učiteľ domov prinesie, sú zvyčajne za odpracované nadčasy alebo plnenie ďalších povinností. Len v polovici opýtaných krajín sa učiteľom dávajú odmeny na základe pozitívnych výsledkov pri výučbe alebo výsledkov študentov.

Súvislosti

Prieskum s názvom Kľúčové údaje o učiteľoch a riaditeľoch škôl sa vzťahoval na 32 krajín (členské štáty EÚ, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Turecko). Pre Európsku komisiu ho vypracovala sieť Eurydice a obsahuje súhrn najnovších informácií o učiteľoch a riaditeľoch škôl počnúc predškolskou výchovou a končiac post-sekundárnym vzdelávaním vrátane údajov o veku, pohlaví, pracovnom čase a mzdách. V správe sa spájajú údaje a informácie poskytnuté sieťou Eurydice, Eurostatom a dôkazy z medzinárodných prieskumov vrátane prieskumu OECD o vyučovaní a vzdelávaní (TALIS 2008), programu pre medzinárodné hodnotenie študentov (PISA 2009) a prieskumu trendov v medzinárodnom štúdiu matematiky a vedy (TIMSS 2011, International Association for the Evaluation of Educational Achievement – Medzinárodná asociácia pre hodnotenie výsledkov vo vzdelávaní).

V stratégii Komisie nazvanej Prehodnotenie vzdelávania sa podčiarkuje dôležitosť prilákania najlepších kandidátov, aby sa stali učiteľmi, najmä vzhľadom na vysoký počet učiteľov vo veku pred dôchodkom. Vďaka primeranej úvodnej príprave učiteľov a neustálemu profesijnému rozvoju učiteľov a trénerov sa zlepšuje kvalita vzdelávania v Európe: vysoko zručná pracovná sila sa dá dosiahnuť len prilákaním a vyškolením najlepších pedagógov. Podpora excelentnosti u učiteľov je takisto prioritou skupiny na vysokej úrovni pre modernizáciu vysokoškolského vzdelávania, ktorú iniciovala komisárka Vassiliou v novembri 2011.

Sieť Eurydice

Táto sieť pozostáva zo 40 národných oddelení v 36 krajinách (členské štáty EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko, a Turecko). Sieť Eurydice koordinuje Výkonná agentúra EÚ pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Ďalšie informácie

Úplnú správu v angličtine nájdete na webovej stránke siete Eurydice.

Európska komisia: vzdelávanie a odborná príprava

Webová stránka Androully Vassiliouovej

Androulla Vassiliouová na Twitteri: @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Prílohy

    Obrázok 1: Národné zaškoľovacie programy pre začínajúcich učiteľov v predškolskom, primárnom a
    všeobecnom (nižšom a vyššom) sekundárnom vzdelávaní (ISCED 0, 1, 2 a 3), 2011/12

Poznámka: Vysvetlivky a poznámky k jednotlivým krajinám nájdete na strane 40 príslušnej publikácie
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/key_data_en.php/151EN.pdf

Obrázok 2: Oficiálne vymedzenie týždenného pracovného času učiteľov na plný úväzok v hodinách v predškolskom, primárnom a všeobecnom (nižšom a vyššom) sekundárnom vzdelávaní, 2011/12

Obrázok 2 (pokračovanie): Oficiálne vymedzenie týždenného pracovného času učiteľov na plný úväzok v hodinách v predškolskom, primárnom a všeobecnom (nižšom a vyššom) sekundárnom vzdelávaní, 2011/12

Poznámka: Vysvetlivky a poznámky k jednotlivým krajinám nájdete na stranách 76 – 77 príslušnej publikácie
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/key_data_en.php/151EN.pdf


Side Bar