Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 24. aprīlī

Lielāks atbalsts jaunajiem skolotājiem ES

Ievadprogrammas, kuru mērķis ir piedāvāt individuāli pielāgotu atbalstu un padomu jaunajiem skolotājiem, pašlaik ir obligātas 15 ES dalībvalstīs (Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Francijā, Igaunijā, Īrijā, Itālijā, Kiprā, Luksemburgā, Maltā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Vācijā un Zviedrijā), kā arī Horvātijā un Turcijā, norādīts Eiropas Komisijas ziņojumā par skolotāju un skolu vadītāju darba apstākļiem 32 valstīs. Lai gan programmu organizācija atšķiras, tām visām ir viens mērķis — palīdzēt jaunpienācējiem pielāgoties profesijai un samazināt iespēju, ka skolotāji profesiju pamet.

"Labs skolotājs var izšķirt bērna nākotni," sacīja Andrula Vasiliu, izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre. "Tāpēc es aicinu visas dalībvalstis uzlabot skolotājiem domāto apmācību un atbalstu, lai viņi profesionālās karjeras laikā varētu pilnveidot savu lietpratību un kvalitatīvi un inovatīvi izglītot jauniešus un dot tiem mūsdienu dzīvē nepieciešamās prasmes."

Vairums ES valstu ir definējušas, kādas kompetences vajadzīgas skolotājam, lai dabūtu darbu un gūtu panākumus profesijā: pedagoģiskās zināšanas, prasme darboties komandā, attiecību veidošanas un profesionālās prasmes. Uz šādas "kompetenču sistēmas" balstās skolotāju sākotnējā izglītība visās valstīs un reģionos, izņemot astoņus (Beļģija — vāciski runājošo kopiena, Bulgārija, Čehija, Horvātija, Islande, Lihtenšteina, Slovākija un Somija).

Vairumam no 5 miljoniem Eiropas skolotāju darba līgums paredz vismaz 35–40 darba stundas nedēļā, kas ietver kontaktstundas, pieejamību skolas telpās un laiku stundu sagatavošanai un darbu labošanai. Kontaktstundu skaits ir ļoti atšķirīgs: pirmsskolas izglītības iestādēs tas parasti ir lielāks un tad pamazām samazinās. Pamatskolās un vidusskolās kontaktstundu skaits ir vidēji 20.

Aptuveni trešdaļā Eiropas valstu skolotājiem ir jāatrodas skolas telpās aptuveni 30 stundas nedēļā. Konkrēts stundu skaits nav noteikts Apvienotajā Karalistē (Anglijā, Velsā un Ziemeļīrijā), Portugālē, Zviedrijā un Norvēģijā, kā arī Kiprā (vidusskolās) un Islandē (pirmsskolās). Vācijā, Grieķijā, Spānijā, Kiprā, Luksemburgā, Maltā, Portugālē, Rumānijā un Slovēnijā kontaktstundu skaits samazinās atkarībā no darba stāža.

Kopumā Eiropā vairums skolotāju ir vecāki par 40 gadiem. Bulgārijā, Čehijā, Vācijā, Igaunijā, Itālijā, Nīderlandē, Austrijā, Norvēģijā un Islandē teju puse skolotāju ir vecāki par 50 gadiem. Par 30 gadiem jaunāku skolotāju skaits procentuāli sevišķi mazs ir Vācijā, Itālijā un Zviedrijā.

Vairumā ES dalībvalstu skolotāju minimālā alga obligātās izglītības sistēmā (pamatizglītība un zemākā līmeņa vidējā izglītība) ir mazāka nekā IKP uz vienu iedzīvotāju. Tomēr skolotāju faktiskos ienākumus var ievērojami palielināt dažādas piemaksas, ko gan parasti maksā par virsstundām vai papildu pienākumiem. Tikai pusē no apsekotajām valstīm skolotāji saņem piemaksas par labu mācīšanu vai labām skolēnu sekmēm.

Vispārīga informācija

Apsekojums "Galvenie dati par skolotājiem un skolu vadītājiem" aptver 32 valstis (ES dalībvalstis, Horvātiju, Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Turciju). Eiropas Komisijas vajadzībām to sagatavo "Eurydice" tīkls, un tajā apkopota jaunākā informācija par skolotājiem un skolu vadītājiem, sākot ar pirmsskolas un beidzot ar pēcvidusskolas izglītību; apsekojums ietver arī datus par vecumu, dzimumu, darba stundām un algām. Ziņojumā apkopoti dati un informācija, ko sniedzis "Eurydice" tīkls un Eurostat, kā arī dati no starptautiskiem apsekojumiem, tajā skaitā ESAO "Starptautiskā mācīšanas un apguves pētījuma" (TALIS 2008) un Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (PISA 2009), kā arī Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču starptautiskā pētījuma (TIMSS 2011), ko sagatavojusi Starptautiskā Izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācija.

Komisijas stratēģijā "Izglītības pārvērtēšana" uzsvērts, cik svarīgi ir pedagoģijai piesaistīt visspējīgākos kandidātus, īpaši tāpēc, ka ļoti daudz skolotāju drīz dosies pensijā. Pienācīga sākotnējā pedagogu izglītošana un skolotāju un izglītotāju pastāvīga profesionālā pilnveidošanās uzlabos izglītības kvalitāti Eiropā: nav iespējams radīt augsti kvalificētu darbaspēku, ja netiek piesaistīti un izglītoti paši labākie pedagogi. Pedagoģiskā izcilība ir prioritāte arī Augstākās izglītības modernizācijas augsta līmeņa darba grupai, kuru komisāre Vasiliu izveidoja 2011. gada novembrī.

"Eurydice"

"Eurydice" tīklu veido 40 nacionālās nodaļas no 36 valstīm (ES dalībvalstis, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice, Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne, Serbija un Turcija). "Eurydice" darbību koordinē ES Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra.

Sīkāka informācija

Pilns ziņojums angļu valodā ir pieejams "Eurydice" tīmekļa vietnē.

Eiropas Komisija: Izglītība un kultūra

Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne

Andrulas Vasiliu tvīti: @VassiliouEU

Kontaktinformācija:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Pielikumi

    1. attēls. Valstu ievadprogrammas jaunajiem skolotājiem pirmsskolas, pamatskolas un vispārējā (zemākā un augstākā līmeņa) vidējā izglītībā (ISCED 0, 1, 2 un 3), 2011/12

NB: Paskaidrojumi un informācija par konkrētām valstīm sniegta publikācijas 40. lpp.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/key_data_en.php/151EN.pdf

2 attēls. Oficiāli noteiktā nedēļas darba slodze stundās pilnslodzes skolotājiem pirmsskolas, pamatskolas un vispārējā (zemākā un augstākā līmeņa) vidējā izglītībā, 2011.–12.

2. attēls (turpinājums). Oficiāli noteiktā nedēļas darba slodze stundās pilnslodzes skolotājiem pirmsskolas, pamatskolas un vispārējā (zemākā un augstākā līmeņa) vidējā izglītībā, 2011.–12.

NB: Paskaidrojumi un informācija par konkrētām valstīm sniegta publikācijas 76.–77. lpp.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/key_data_en.php/151EN.pdf


Side Bar