Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска Комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 24 април 2013 г.

По-ефективно подпомагане на новите учители в ЕС

Програмите за въвеждане в професията, предлагащи персонални съвети и помощ за нови учители, вече са задължителни в 15 страни от ЕС (Австрия, Германия, Естония, Ирландия, Италия, Кипър, Люксембург, Малта, Обединеното кралство, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Франция и Швеция), както и в Турция и Хърватия, според доклад на Европейската комисия за положението на учителите и директорите на училища в 32 държави. Въпреки че тези програми са организирани по различен начин, всички те се опитват да помогнат на новите учители да се приспособят към професията и да не я напуснат прекалено бързо.

„Добрият учител може да окаже решаващо въздействие върху бъдещето на децата“, каза Андрула Василиу, комисар по образование, култура, многоезичие и младеж. „Ето защо призовавам всички държави членки да подобрят обучението и подпомагането на учители, за да могат те да развиват уменията си през цялата си кариера и да могат да предлагат висококачествено и новаторско образование на младите хора, осигуряващо им необходимите умения за живот в съвременния свят“.

Повечето страни от ЕС са определили какви умения трябва да имат учителите, за да започнат работа и да напредват в професията — сред тях са педагогически знания, работа в екип, междуличностни умения и професионални умения. Върху тези „рамки за компетенции“ е изградено първоначалното обучение за учители във всички страни и региони освен в немскоговорящата общност в Белгия, България, Исландия, Лихтенщайн, Словакия, Финландия, Хърватия и Чешката република.

По-голяма част от 5-те милиона учители в Европа работят по договор поне 35-40 часа седмично, в които влизат преподавателските часове, времето, прекарано в училището, и времето за подготвяне на уроци и оценяване. Броят часове, който учителите трябва да прекарват в активно преподаване, варира значително: обикновено той е по-висок в детските градини и постепенно намалява при по-горните степени на образование. Средният брой часове на преподаване в началното и средното образование е 20.

В около една трета от европейските страни от учителите се очаква да прекарват около 30 часа седмично в училището. В Норвегия, Обединеното кралство (Англия, Уелс и Северна Ирландия), Португалия и Швеция няма конкретно изискване за това, в Кипър няма такова изискване за средното образование, а в Исландия – за детските градини. В Германия, Гърция, Испания, Кипър, Люксембург, Малта, Португалия, Румъния и Словения броят часове на преподаване намалява след натрупване на определен стаж.

В цяла Европа мнозинството учители са на възраст над 40 години. Почти половината учители са на възраст над 50 години в Австрия, България, Германия, Естония, Исландия, Италия, Нидерландия, Норвегия и Чехия. Процентът на учителите под 30 години е особено нисък в Германия, Италия и Швеция.

В повечето страни от ЕС минималната основна заплата на учителите, работещи в сферата на задължителното образование, е по-ниска от БВП на глава от населението (начално и долно средно образование). Обезщетенията, които могат значително да променят нетното възнаграждение на учителя, обикновено се дават за извънреден труд или допълнителни отговорности. Само половината от страните, обект на проучването, дават обезщетения за положителни учителски резултати или за успеваемост на учениците.

Контекст

Проучването „Основни данни за учителите и директорите на училища“ обхваща 32 страни (страните от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция и Хърватия). То се провежда по поръчка на Европейската комисия от мрежата Eurydice (Евридика) и събира последни данни за учителите и директорите на училища от детски градини до висши учебни заведения, включително данни за възрастта, пола, работното време и заплатите. В доклада се използват данни и информация от мрежата „Евридика“, Евростат и международни проучвания, включително проучването (TALIS 2008) и Програмата за международна оценка на учениците (PISA 2009) на ОИСР, както и Тенденции в международното изучаване на математика и науки (TIMSS 2011, Международна асоциация за оценка на постиженията в образованието).

В стратегията „Преосмисляне на образованието“ на Комисията се подчертава значението на привличане към учителската професия на най-добрите кандидати, особено като се има предвид високия брой на учители близо до пенсия. Адекватното първоначално обучение и постоянното професионално развитие на учители и инструктори подобрява качеството на образованието в Европа: само чрез привличане на най-добрите кадри може да бъде обучена наистина висококвалифицирана работна ръка. Насърчаването на високи постижения в преподаването е приоритет и на групата на високо равнище за модернизация на висшето образование, създадена от комисар Василиу през ноември 2011 г.

Евридика

Мрежата „Евридика“ е съставена от 40 национални звена в 36 страни (страните от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция). Мрежата се координира от Изпълнителната агенция на ЕС за образование, аудиовизия и култура.

За повече информация

На сайта на „Евридика“ ще намерите пълния доклад на английски.

Европейска комисия: Образование и обучение

Уебсайт на Андрула Василиу

Андрула Василиу в Twitter @VassiliouEU

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Приложения

    Фигура 1: Национални програми за въвеждане в професията на нови учители в детските градини, началното и средното образование (ISCED 0, 1, 2 and 3), 2011/12

Забележка: Обяснителните бележки и бележките за отделните страни се намират на стр. 40 в публикацията
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/key_data_en.php/151EN.pdf

Фигура 2: Официални определения на седмичното натоварване в часове на учители на пълно работно време в детските градини, началното и средното образование, 2011-2012 г.

Фигура 2 (продължение): Официални определения на седмичното натоварване в часове на учители на пълно работно време в детските градини, началното и средното образование, 2011-2012 г.

Забележка: Обяснителните бележки и бележките за отделните страни се намират на стр. 76-77 в публикацията
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/key_data_en.php/151EN.pdf


Side Bar