Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 24 april 2013

Slut med dyra och byråkratiska stämplar för offentliga handlingar – EU-kommissionen agerar för att minska byråkratin i alla EU-länder

Europeiska kommissionen lägger idag fram ett förslag om att minska byråkratin för enskilda individer och företag genom att avskaffa de byråkratiska procedurer som idag krävs för att officiella handlingar som t.ex. födelsebevis ska erkännas i andra EU-länder. Enskilda som flyttar till ett annat EU-land måste idag ägna mycket tid och pengar för att visa att officiella handlingar (t.ex. födelse- eller äktenskapsbevis) som utfärdats av deras ursprungsland är giltiga. Ett exempel är de s.k. ”apostiller” som används av offentliga myndigheter för att bevisa att officiella handlingar, eller statliga tjänstemäns underskrifter på dessa, är äkta. Företag vars verksamhet sträcker sig över landsgränserna inom EU:s inre marknad berörs också. De måste t.ex. ofta visa upp ett antal bestyrkta officiella handlingar för att bevisa sin rättsliga ställning när de bedriver verksamhet över gränserna. Dessa krav härrör från en tid när ett land bara hade förtroende för ett annat lands officiella handlingar om de kom från det landets utrikesministerium. Men precis som vi har förtroende för varandras domstolsavgöranden bör vi kunna lita på de organ i andra EU-länder som utfärdar födelsebevis, utan att ländernas utrikesministerier, justitieministerier eller andra myndigheter ska behöva gå i god för dem. Därför föreslår Europeiska kommissionen idag att man avskaffar apostill-stämpeln och en rad andra svårbegripliga administrativa krav för bestyrkande av officiella handlingar för personer som bor eller arbetar i andra EU-länder.

– Varje gång du passerar en gräns behöver du inte be ditt utrikesministerium att bekräfta att ditt pass verkligen är ett pass — varför skulle du behöva göra det när det handlar om födelsebevis? frågar Viviane Reding, kommissionens vice ordförande med ansvar för rättsliga frågor. Att behöva gå igenom dessa kostsamma formaliteter för att fastställa att ens födelsebevis verkligen är ett födelsebevis eller för att helt enkelt få använda ett företagscertifikat när man flyttar utomlands är ett byråkratiskt huvudbry. Jag har hört otaliga historier om hur krångligt det är att uppfylla dessa obegripliga krav. Idag agerar kommissionen för att förenkla människors och företags liv när de utövar sin rätt till fri rörlighet i EU.

Kommissionens förslag som antas idag innebär att enskilda och företag inte längre skulle behöva visa upp dyra ”legaliserade” versioner eller ”bestyrkta” översättningar av officiella handlingar, t.ex. vid registrering av hus eller företag, vid ingående av äktenskap eller vid ansökan om uppehållskort. Tolv kategorier av officiella handlingar1 skulle automatiskt undantas från formaliteter såsom ”apostill” och ”legalisering” — som för närvarande krävs för omkring 1,4 miljoner handlingar i EU varje år. Om man avskaffar dessa krav skulle EU:s invånare och företag spara upp till 330 miljoner euro, bortsett från det tidsslöseri och de besvär som man undviker.

De nya reglerna kommer dock inte att ha någon inverkan på erkännandet av innehållet i eller effekterna av de berörda handlingarna. De nya reglerna kommer bara att hjälpa till när det gäller att bevisa att en officiell handling är giltig, t.ex. att en signatur är äkta och att den offentlige tjänstemannen har befogenhet att skriva under. Detta måste godkännas ömsesidigt mellan EU-länderna utan ytterligare krav på bestyrkande.

Kommissionen föreslår också att frivilliga flerspråkiga standardformulär införs på alla officiella EU-språk. Detta skulle vara ytterligare ett sätt att förenkla för de enskilda och företagen, som skulle kunna ansöka om dessa formulär i stället för och på samma villkor som de ansöker om nationella officiella handlingar om födelse, dödsfall, äktenskap, registrerat partnerskap, rättslig ställning och representation av ett bolag eller företag (exempel finns i bilagan). Detta skulle framför allt bidra till att minska översättningskostnaderna, eftersom det attraktiva med detta alternativ är att enskilda och företag inte längre behöver bry sig om att skaffa fram översättningar. Formulären har utformats med utgångspunkt från specifika internationella konventioner2.

Förslaget innehåller också skyddsåtgärder mot bedrägerier. Om ett EU-lands myndigheter har rimliga tvivel om en viss handling kommer de att kunna kontrollera handlingens äkthet hos den utfärdande myndigheten genom det redan befintliga informationssystemet för den inre marknaden (IMI).

Bakgrund

Enligt en undersökning utförd av Eurobarometer i oktober 2010 anser 73 % av EU:s invånare att åtgärder borde vidtas för att förbättra rörligheten för officiella handlingar mellan EU-länderna.

Som en reaktion på detta offentliggjorde Europeiska kommissionen 2010 en grönbok om att främja den fria rörligheten för officiella handlingar och höll ett offentligt samråd om möjliga sätt att underlätta användningen och godkännandet av officiella handlingar.

Europeiska kommissionen arbetar intensivt för att undanröja alla hinder som försvårar för medborgarna. EU:s medborgarskapsrapport 2010 (se IP/10/1390 och MEMO/10/525) innehöll 25 konkreta åtgärder för att undanröja de hinder som EU-medborgare fortfarande ställs inför när de vill utöva sin rätt till fri rörlighet i EU. Genom dagens förslag vidtar kommissionen konkreta åtgärder för att fullgöra sitt åtagande.

Under 2012 höll kommissionen ett brett offentligt samråd där man frågade EU:s invånare vilka problem de stöter på när de utövar sina rättigheter som EU-medborgare (se IP/12/461). Den process det innebär att få en officiell handling godkänd i ett annat EU-land var en av de punkter som nämndes.

Verkliga exempel på problem som EU-medborgarna ställs inför

”Jag gifte mig nyligen i Luxemburg, men förfarandet för att få mitt födelsebevis erkänt var mycket utdraget och dyrt. Det grundar sig på ett kostsamt system med ”apostiller”. Systemet skulle kunna vara användbart på global nivå, men i EU är det ett smärtsamt bevis på bristen på samarbete och förtroende mellan förvaltningarna.”

– en rumänsk medborgare som deltog i 2012 års offentliga samråd om EU-medborgarnas rättigheter.

De nya reglerna kommer att förenkla förfarandena genom att

  • avskaffa formaliteterna för ”legalisering” och ”apostill”,

  • undanröja kravet på att visa upp en bestyrkt kopia tillsammans med originaldokumentet, och i stället göra det möjligt att visa upp icke-bestyrkta kopior tillsammans med originalen,

  • garantera att icke-bestyrkta översättningar av officiella handlingar som utfärdas av myndigheterna i andra EU-länder godtas,

  • tillhandahålla valfria flerspråkiga EU-standardformulär,

  • förbättra samarbetet mellan EU-ländernas förvaltningar i kampen mot bedrägerier.

    Nästa steg: För att bli gällande lagstiftning måste den föreslagna förordningen nu antas av Europaparlamentet och rådet enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet (medbeslutandeförfarandet). Under Europaåret för medborgarna 2013 kommer kommissionen dessutom den 8 maj 2013 att offentliggöra en andra rapport om EU-medborgarskapet, där man skissar på tolv nya konkreta åtgärder för att ta itu de återstående problem som EU-medborgarna ställs inför när de utövar sin rätt till fri rörlighet.

Läs mer

Press Pack:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/130424_en.htm

MEMO/13/370

Europeiska kommissionen – civilrättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/civil/index_sv.htm

Viviane Redings webbplats, kommissionens vice ordförande med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Följ vice ordföranden på Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

BILAGA: EXEMPEL PÅ FRIVILLIGA FLERSPRÅKIGA FORMULÄR

1 :

Förenklingen kommer att gälla för officiella handlingar om namn, äktenskap och registrerat partnerskap, födelse, föräldraskap, adoption, dödsfall, vistelse, medborgarskap och nationalitet, fastigheter, rättslig ställning och representation av ett bolag eller företag samt immateriella rättigheter, samt för handlingar som styrker att man inte finns med i straffregistret.

2 :

Särskilt internationella civilståndskommissionens konventioner.


Side Bar