Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 24. apríla 2013

Nákladné úradné overovanie verejných listín je minulosťou – Európska komisia sa rozhodla obmedziť byrokraciu vo všetkých členských štátoch

Európska komisia dnes predkladá návrh na obmedzenie byrokratickej záťaže pre občanov a spoločnosti, a to odstránením úradných postupov, ktoré sa v súčasnosti vyžadujú na uznanie pravosti verejných listín, ako napríklad rodného listu, v inom členskom štáte EÚ. Občania, ktorí sa sťahujú do iného členského štátu, musia v súčasnosti obetovať veľa času a výdavkov na preukazovanie pravosti svojich verejných listín (napríklad rodného listu alebo sobášneho listu), ktoré boli vydané v členskom štáte ich pôvodu. Patrí sem napríklad aj osvedčenie zvané apostil, ktoré používajú orgány verejnej moci v iných členských štátoch ako dôkaz o pravosti verejných listín alebo podpisov štátnych úradníkov na listinách. Tento problém sa dotýka aj spoločností, ktoré pôsobia vo viacerých členských štátoch v rámci jednotného trhu EÚ. Od takýchto spoločností sa napríklad často požaduje predloženie rôznych osvedčených verejných listín, ktorými musia pri cezhraničnej činnosti preukázať svoje právne postavenie. Tieto požiadavky pochádzajú ešte z čias, keď krajiny považovali verejnú listinu za hodnovernú iba vtedy, ak bola vydaná ministerstvom zahraničných vecí druhej krajiny. Avšak podobne ako dôverujeme rozsudkom vyneseným súdmi ostatných členských štátov, by sme mali dôverovať aj matričným úradom členských štátov vydávajúcim rodné listy, a to bez toho, aby tieto rodné listy museli byť osvedčené ministerstvom zahraničných vecí, ministerstvom spravodlivosti alebo inými orgánmi. Európska komisia preto dnes navrhuje, aby sa zrušilo osvedčenie apostil, ako aj celý rad ďalších neprehľadných administratívnych požiadaviek na osvedčovanie verejných listín pre ľudí žijúcich a pracujúcich v iných členských štátoch.

„Ministerstvo zahraničných vecí nemusí potvrdzovať zakaždým, keď prekročíte hranice, že váš pas je naozaj pasom. Tak prečo by sa to malo od vás vyžadovať v prípade rodného listu?“ spytuje sa podpredsedníčka Európskej komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Keď pri sťahovaní do zahraničia musíte vybavovať všetky tie nákladné formality, aby ste preukázali, že váš rodný list je naozaj rodným listom, alebo aby ste mohli jednoducho použiť certifikát spoločnosti, celá táto byrokracia sa mení na skutočné utrpenie. Počula som nespočetné príbehy o tom, aké problematické je splniť tieto nepochopiteľné požiadavky. Komisia chce dnešným návrhom uľahčiť život občanom a spoločnostiam, keď chcú využívať svoje práva na voľný pohyb v EÚ.“

Vďaka dnešným návrhom Komisie občania a spoločnosti už nebudú musieť predkladať nákladné „legalizované“ verzie alebo „osvedčené“ preklady úradných listín, ak budú chcieť napríklad zaregistrovať nehnuteľnosť alebo spoločnosť, uzavrieť manželstvo alebo požiadať o doklad o pobyte. Dvanásť kategórií verejných listín1 bude automaticky oslobodených od formalít, ako sú apostil a legalizácia, ktoré sa v súčasnosti každoročne požadujú v prípade 1,4 milióna listín v EÚ. Zrušením týchto požiadaviek občania a spoločnosti v EÚ ušetria do 330 miliónov eur, nehovoriac o úspore času a nepríjemnostiach, ktorým sa tak budú môcť vyhnúť.

Nové pravidlá však nebudú mať žiadny vplyv na uznávanie obsahu alebo účinkov príslušných listín. Nové pravidlá budú pomáhať iba pri preukazovaní pravosti verejných listín, ako napríklad pravosti podpisu a funkcie, ktorú zastával verejný činiteľ podpisujúci listinu. Členské štáty si budú musieť vzájomne uznávať takého listiny bez akýchkoľvek ďalších požiadaviek na osvedčovanie.

Komisia okrem toho navrhuje ďalší nástroj na zjednodušenie postupov: nepovinné štandardné viacjazyčné formuláre vo všetkých úradných jazykoch EÚ, ktoré by mohli občania a spoločnosti požadovať namiesto vnútroštátnych verejných listín týkajúcich sa narodenia, úmrtia, uzavretia manželstva, registrovaného partnerstva a právneho postavenia a zastúpenia spoločnosti alebo iného podniku (pozri príklady uvedené v prílohe), a to za rovnakých podmienok ako tieto vnútroštátne verejné listiny. Výrazne by to prispelo k úspore nákladov na preklady, keďže výhodou takejto možnosti je to, že občania a spoločnosti si už nebudú musieť robiť starosti s prekladmi. Návrhy týchto formulárov sa opierali o osobitné medzinárodné dohovory2.

Návrh poskytuje aj záruky proti podvodom. Ak má vnútroštátny orgán odôvodnené pochybnosti o konkrétnej listine, členské štáty budú môcť overiť jej pravosť u orgánov, ktoré listinu vydali, a to prostredníctvom existujúceho informačného systému o vnútornom trhu (IMI).

Súvislosti

Z prieskumu Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil v októbri 2010, vyplynulo, že 73 % Európanov je toho názoru, že by sa mali prijať opatrenia na zlepšenie pohybu verejných listín medzi krajinami EÚ.

Európska komisia zareagovala v roku 2010 uverejnením zelenej knihy o podpore voľného pohybu verejných listín a zorganizovala verejnú konzultáciu o tom, ako by sa mohlo uľahčiť používanie a uznávanie verejných listín.

Európska komisia vyvíja veľké úsilie na odstránenie všetkých prekážok, ktoré trápia občanov. V Správe o občianstve za rok 2010 (pozri IP/10/1390 a MEMO/10/525) sa navrhuje 25 konkrétnych opatrení na odstránenie zvyšných prekážok, ktoré bránia občanom EÚ vo vykonávaní ich práv na voľný pohyb v EÚ. Komisia si dnešným návrhom splnila svoj záväzok.

V roku 2012 Komisia zorganizovala rozsiahlu verejnú konzultáciu, v rámci ktorej zisťovala, akým problémom čelia občania, keď uplatňujú svoje práva ako občania EÚ (pozri IP/12/461). Jedným z problémov, na ktoré občania upozorňovali, bolo uznávanie pravosti listín v iných členských štátoch.

Konkrétne príklady problémov, ktorým čelia občania EÚ

„Nedávno som sa oženil v Luxembursku, avšak postup uznania môjho rodného listu bol veľmi zdĺhavý a drahý. Je založený na drahom systéme apostilov. Tento systém je možno užitočný vo svete, avšak v EÚ je táto nepríjemná formalita dôkazom nedostatočnej spolupráce a dôvery medzi štátnymi správami.“

Príspevok rumunského občana do verejnej konzultácie o právach občanov EÚ z roku 2012

Nové pravidlá zjednodušia formality týmto spôsobom:

  • zrušia sa formality, ako sú legalizácia a apostil;

  • zruší sa povinnosť predkladať osvedčenú kópiu spolu s originálom verejnej listiny a namiesto toho sa umožní predloženie neosvedčených kópií spolu s originálmi;

  • zabezpečí sa, aby sa uznávali neosvedčené preklady verejných listín vydaných inými členskými štátmi;

  • poskytnú sa nepovinné štandardné viacjazyčné formuláre EÚ;

  • zlepší sa administratívna spolupráca medzi členskými štátmi s cieľom napomôcť boj proti podvodom.

    Ďalšie kroky: Aby sa navrhnuté nariadenie stalo platným právnym predpisom, bude ho musieť schváliť Európsky parlament a Rada ministrov na základe riadneho legislatívneho postupu (spolurozhodovania). Komisia navyše v rámci iniciatívy Európsky rok občanov 2013 uverejní 8. mája 2013 druhú správu o občianstve EÚ, v ktorej predstaví 12 nových konkrétnych opatrení na odstránenie zvyšných problémov, ktorým musia občania EÚ ešte stále čeliť pri uplatňovaní svojich práv na voľný pohyb.

Ďalšie informácie

Press pack:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/130424_en.htm

MEMO/13/370

Európska komisia – politika v oblasti civilnej justície:

http://ec.europa.eu/justice/civil/index_sk.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Európskej komisie Viviane Redingovej, komisárky EÚ pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/reding

podpredsedníčka na Twitteri: @VivianeRedingEU

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

PRÍLOHA: PRÍKLADY ŠTANDARDNÝCH VIACJAZYČNÝCH FORMULÁROV

1 :

Zjednodušenie sa bude vzťahovať na verejné listiny týkajúce sa mena, uzavretia manželstva a registrovaného partnerstva, narodenia, rodičovstva, adopcie, úmrtia, pobytu, štátneho občianstva a národnosti, nehnuteľnosti, právneho postavenia a zastúpenia spoločnosti alebo podniku, práv duševného vlastníctva alebo listín dokazujúcich neexistenciu záznamu v registri trestov.

2 :

Najmä dohovory Medzinárodnej komisie pre osobný stav (ICCS).


Side Bar