Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 24. aprīlī

Vairs nekādu dārgu un birokrātisku zīmogu publiskiem dokumentiem — Eiropas Komisija rīkojas, lai samazinātu birokrātiskos šķēršļus visās dalībvalstīs

Šodien Eiropas Komisija ierosina samazināt birokrātiskos šķēršļus iedzīvotājiem un uzņēmumiem, likvidējot birokrātisko zīmogu procedūru, kura šobrīd jāveic, lai iegūtu publiskus dokumentus, piemēram, dzimšanas apliecību, kuras autentiskums ir atzīts citā ES dalībvalstī. Šobrīd sistēma ir tāda, ka pilsoņiem, kas pārceļas uz citu dalībvalsti, ir jātērē daudz laika un naudas, lai pierādītu, ka viņu izcelsmes dalībvalsts izsniegtie publiskie dokumenti (piemēram, dzimšanas vai laulības apliecība) ir autentiski. Šim nolūkam ir nepieciešams tā dēvētais "apostils", ko valsts iestādes izmanto citās valstīs kā pierādījumu, ka publiskie dokumenti, valsts ierēdņu paraksti vai dokumenti ir autentiski. Tas attiecas arī uz uzņēmumiem, kuri veic uzņēmējdarbību arī citās ES dalībvalstīs ES vienotajā tirgū. Piemēram, veicot pārrobežu uzņēmējdarbību, uzņēmumiem bieži lūdz iesniegt vairākus notariāli apliecinātus publiskus dokumentus, lai pierādītu to juridisko statusu. Šīs prasības radās laikā, kad valstis publisku dokumentu atzina vienīgi tad, ja to bija izsniegusi citas valsts Ārlietu ministrija. Tomēr, tāpat kā mēs atzīstam citas dalībvalsts tiesas spriedumus, mums būtu jāspēj atzīt arī dzimšanas apliecības, ko izsniedzis citas dalībvalsts Civilstāvokļa aktu reģistrācijas birojs, bez nepieciešamības Ārlietu ministrijai, Tieslietu ministrijai vai citām iestādēm apliecināt šādas apliecības autentiskumu. Tādēļ Eiropas Komisija šodien ierosina likvidēt apostilu un vēl vairākas citas neizprotamas administratīvās prasības saistībā ar publisku dokumentu apliecināšanu personām, kas dzīvo un strādā citās dalībvalstīs.

"Katru reizi, kad šķērsojat robežu, Ārlietu ministrijai nav jāapstiprina, ka jūsu pase patiešām ir pase, tad kāpēc tas būtu jādara attiecībā uz dzimšanas apliecību?”, sacīja ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. "Ja pārceļaties uz dzīvi citā valstī, nepieciešamība izpildīt šīs dārgās formalitātes, lai noteiktu, ka jūsu dzimšanas apliecība patiešām ir dzimšanas apliecība, vai vienkārši izmantot uzņēmuma reģistrācijas apliecību rada birokrātiskas problēmas. Esmu dzirdējusi neskaitāmus stāstus par to, cik grūti ir izpildīt šīs nesaprotamās prasības. Šodien Komisija rīkojas, lai vienkāršotu uzņēmumu un iedzīvotāju dzīvi, kad tie īsteno savas tiesības brīvi pārvietoties ES."

Saskaņā ar šodien pieņemtajiem Komisijas priekšlikumiem pilsoņiem un uzņēmumiem vairs nebūs jāiesniedz dārgas, "legalizētas" oficiālu dokumentu "apliecinātu" tulkojumu versijas, kad, piemēram, tiek reģistrēta māja vai uzņēmums, slēgta laulība vai pieprasīta uzturēšanās atļauja. Divpadsmit publisku dokumentu kategorijas1 tiktu automātiski atbrīvotas no tādām formalitātēm kā "apostils" un "legalizācija", kuras šobrīd katru gadu ir jāpiemēro aptuveni 1,4 miljoniem dokumentu Eiropas Savienībā. Šo prasību atcelšana ļaus pilsoņiem un uzņēmējiem ES ietaupīt līdz 330 miljoniem eiro.

Taču šie jaunie noteikumi nekādi neietekmēs attiecīgo dokumentu satura vai juridiskā spēka atzīšanu. Šie jaunie noteikumi vienīgi palīdzēs pierādīt publiskā dokumenta autentiskumu, piemēram, to, vai paraksts ir autentisks, un statusu, kādā publiska amatpersona parakstās. Tas dalībvalstīm būs savstarpēji jāatzīst, neizvirzot nekādas papildu apliecināšanas prasības.

Komisija arī ierosina turpmāku vienkāršošanas instrumentu: nesaistošas daudzvalodu standarta veidlapas visās ES oficiālajās valodās, ko pilsoņi un uzņēmumi varētu pieprasīt valsts publisko dokumentu saistībā ar dzimšanu, miršanu, laulību, reģistrētu partnerību un juridisko statusu, un uzņēmējsabiedrības vai cita uzņēmuma pārstāvību (skatīt pielikumā minētos piemērus) vietā un ar tādiem pašiem nosacījumiem. Tas jo īpaši palīdzētu ietaupīt attiecībā uz tulkošanas izmaksām, jo šāda risinājuma pievilcība ir tajā, kas tas atbrīvo pilsoņus un uzņēmumus no rūpēm par tulkošanu. Šo veidlapu izstrādē iedvesma ir gūta no konkrētām starptautiskām konvencijām2.

Priekšlikumā paredzēti arī aizsardzības pasākumi pret krāpšanu. Ja kādai valsts iestādei ir pamatotas šaubas par konkrētu dokumentu, dalībvalstis varēs pārbaudīt attiecīgā dokumenta autentiskumu dokumenta izsniedzējā iestādē, izmantojot pastāvošo Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI).

Vispārīga informācija

Saskaņā ar Eirobarometra 2010. gada oktobrī veikto aptauju 73 % Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka ir jāveic pasākumi, lai uzlabotu publisko dokumentu apriti ES valstu starpā.

Reaģējot uz to, Eiropas Komisija 2010. gadā publicēja Zaļo grāmatu par publisko dokumentu brīvas aprites sekmēšanu un rīkoja sabiedrisku apspriešanos par to, kā būtu iespējams sekmēt publisko dokumentu izmantošanu un atzīšanu.

Eiropas Komisija pieliek ievērojamas pūles, lai novērstu visus šķēršļus, par kuriem pilsoņi sūdzas. 2010. gada ES ziņojumā par pilsonību (skatīt IP/10/1390 un MEMO/10/525) ir izklāstīti 25 konkrēti pasākumi, lai likvidētu atlikušos šķēršļus, ar kuriem ES pilsoņi saskaras, īstenojot savas tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā. Ar šodien pieņemto priekšlikumu Komisija pilda savas saistības.

Komisija 2012. gadā rīkoja plašu sabiedrisko apspriešanos un jautāja pilsoņiem, ar kādām problēmām tie ir saskārušies, īstenojot savas ES pilsoņu tiesības (skatīt IP/12/461). Kā viena no problēmām tika minēts process saistībā dokumentu autentiskuma atzīšanu citā dalībvalstī.

Konkrēti piemēri, ar kādām problēmām ES pilsoņi saskaras

"Es nesen apprecējos Luksemburgā, taču process saistībā ar manas dzimšanas apliecības atzīšanu bija ļoti ilgs un dārgs. Tā pamatā ir dārgā "apostila" sistēma. Šī sistēma varbūt ir lietderīga pasaules mērogā, bet Eiropas Savienībā diemžēl tā liecina par to, ka starp valstu pārvaldes iestādēm trūkst sadarbības un uzticēšanās."

Rumānijas pilsonis, reaģējot uz 2012. gada sabiedrisko apspriešanos par ES pilsoņu tiesībām.

Ar jaunajiem noteikumiem formalitātes tiks vienkāršotas,

  • atceļot tādas formalitātes kā "legalizācija" un "apostils",

  • atceļot vajadzību iesniegt notariāli apliecinātu kopiju kopā ar publiska dokumenta oriģinālu, un tā vietā ļaujot iesniegt neapliecinātas kopijas kopā ar dokumentu oriģināliem,

  • nodrošinot, ka tiek atzīti citu dalībvalstu pārvaldes iestāžu izsniegtu publisko dokumentu neapliecinātie tulkojumi,

  • izstrādājot nesaistošas daudzvalodu ES standarta veidlapas,

  • uzlabojot administratīvo sadarbību starp dalībvalstīm, lai sekmētu krāpšanas apkarošanu.

    Turpmākie pasākumi. Lai ierosinātā regula stātos spēkā, tā tagad ir jāpieņem Eiropas Parlamentam un Ministru Padomei, izmantojot „parasto likumdošanas procedūru" (koplēmuma procedūra). Turklāt 2013. gada 8. maijā Komisija saistībā ar Eiropas Pilsoņu gadu (2013. gads) publicēs otro ziņojumu par ES pilsonību, kurā tiks izklāstīti 12 jauni, konkrēti pasākumi, lai risinātu atlikušās problēmas, ar kurām ES pilsoņi joprojām saskaras, īstenojot savas tiesības brīvi pārvietoties.

Sīkāka informācija

Press Pack:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/130424_en.htm

MEMO/13/370

Eiropas Komisija — civiltiesību politika:

http://ec.europa.eu/justice/civil/index_lv.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Priekšsēdētāja vietnieces "Twitter" konts: @VivianeRedingEU

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

PIELIKUMS: NESAISTOŠO DAUDZVALODU VEIDLAPU PARAUGI

1 :

Vienkāršošana attieksies uz publiskiem dokumentiem saistībā ar vārdu/nosaukumu, laulību un reģistrētu partnerību, dzimšanu, laulību, adopciju, miršanu, dzīvesvietu, pilsonību un valstpiederību, nekustamo īpašumu, juridisko statusu un uzņēmējsabiedrības vai uzņēmuma pārstāvību, intelektuālā īpašuma tiesībām vai dokumentiem, kas apliecina, ka attiecīgajai personai nav sodāmības.

2 :

Jo īpaši Starptautiskā Civilstāvokļa komisijas (ICCS) konvencijām.


Side Bar