Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. balandžio 24 d.

Siekdama sumažinti biurokratines kliūtis valstybėse narėse, Europos Komisija imasi veiksmų, kad būtų panaikintos brangiai kainuojančios viešųjų dokumentų tvirtinimo apostilėmis procedūros

Šiandien Europos Komisija siūlo sumažinti piliečiams ir įmonėms tenkančią naštą – panaikinti šiuo metu taikomą reikalavimą viešųjų dokumentų, pvz., gimimo liudijimų, tikrumą patvirtinti apostilėmis, kad juos pripažintų kita ES valstybė narė. Dabar į kitą valstybę narę persikeliantys piliečiai, siekiantys įrodyti jų valstybės narės išduotų viešųjų dokumentų (pvz., gimimo arba santuokos liudijimų) tikrumą, sugaišta daug laiko ir patiria išlaidų. Šiuo metu reikalaujama, kad kitos šalies valdžios institucijų išduodamų arba valdžios pareigūnų pasirašytų viešųjų dokumentų tikrumas būtų patvirtintas apostile. Šis reikalavimas taip pat daro įtaką ES bendrojoje rinkoje tarpvalstybinę veiklą vykdančioms įmonėms. Pavyzdžiui, iš tokių įmonių dažnai reikalaujama įvairių patvirtintų viešųjų dokumentų, kad vykdant tarpvalstybinę veiklą būtų patvirtintas jų teisinis statusas. Šis reikalavimas galioja dar nuo tų laikų, kai šalys patikimais laikydavo tik kitos šalies užsienio reikalų ministerijos išduotus viešuosius dokumentus. Tačiau jeigu valstybės narės pasitiki vienos kitų teismų sprendimais, taip pat turėtų būti pasitikima ir valstybių narių civilinės metrikacijos tarnybomis, išduodančiomis gimimo liudijimus, kurių tikrumas turėtų būti pripažįstamas nereikalaujant, kad užsienio reikalų ar teisingumo ministerijos arba kitos institucijos už juos laiduotų. Todėl šiandien Europos Komisija siūlo panaikinti reikalavimą kitoje valstybėje narėje gyvenančių ir dirbančių piliečių viešuosius dokumentus tvirtinti apostile ir atsisakyti kitų prasmės netekusių administracinių reikalavimų.

Juk nereikalaujama, kad kiekvieną kartą kertant sieną piliečio šalies užsienio reikalų ministerija patvirtintų, kad jo pasas iš tiesų tikras. Tai kodėl toks reikalavimas turėtų būti taikomas gimimo liudijimams? – klausė už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Kai piliečiai persikelia į kitą valstybę narę, dėl tokių formalumų kaip gimimo liudijimo tikrumo patvirtinimas arba tiesiog įmonės sertifikato panaudojimas jie patiria išlaidų. Daugybę kartų teko girdėti, kiek daug sunkumų kyla siekiant patenkinti šiuos nesuvokiamus reikalavimus. Šiandien Komisija imasi veiksmų, kad ES piliečiai ir įmonės, naudodamiesi laisvo judėjimo teise, patirtų kuo mažiau sunkumų.“

Remiantis šiandien Komisijos priimtais pasiūlymais, ketinama panaikinti piliečiams ir įmonėms nustatytą reikalavimą pateikti brangiai kainuojančius legalizuotus ar patvirtintus oficialių dokumentų vertimus, kai, pvz., registruojama gyvenamoji vieta ar įmonė, santuoka arba prašoma išduoti leidimo gyventi kortelę. Dvylikos kategorijų viešiesiems dokumentams1, kurių ES kasmet išduodama apie 1,4 mln., būtų automatiškai netaikomas reikalavimas juos tvirtinti apostile ir legalizuoti. Panaikinus šiuos reikalavimus ES piliečiai ir įmonės galėtų sutaupyti iki 330 mln. eurų, sutaupyti daug laiko ir išvengti nepatogumų.

Tačiau šiomis naujomis taisyklėmis nedaroma įtaka susijusių dokumentų turinio arba poveikio pripažinimui. Jomis tiesiog bus galima paprasčiau nustatyti viešojo dokumento tikrumą, pvz., įvertinti, ar parašas yra tikras, ir nustatyti, ar pasirašęs valstybės tarnautojas turi tam įgaliojimus. Valstybės narės tokius viešuosius dokumentus turės pripažinti be jokių papildomų tvirtinimo reikalavimų.

Komisija taip pat siūlo tolesnio paprastinimo priemonę: visomis ES oficialiomis kalbomis parengtas neprivalomas standartines formas, kurių piliečiai ir įmonės galėtų tokiomis pačiomis sąlygomis prašyti vietoj nacionalinių viešųjų dokumentų, susijusių su gimimu, mirtimi, santuoka, registruota partneryste, teisiniu statusu ir atstovavimu bendrovei arba kitai įmonei (žr. priede pateiktus pavyzdžius). Tokia galimybė patraukli tuo, kad piliečiai ir įmonės galės nebesirūpinti dokumentų vertimu ir taip sutaupys lėšų. Šios formos parengtos pagal konkrečias tarptautines konvencijas2.

Pasiūlyme taip pat numatytos apsaugos nuo sukčiavimo priemonės. Jeigu nacionalinei valdžios institucijai kyla pagrįstų abejonių dėl kurio nors dokumento, valstybės narės, pasinaudodamos Vidaus rinkos informacine sistema, galės kreiptis į dokumentą išdavusias institucijas, kad jos patvirtintų dokumento tikrumą.

Pagrindiniai faktai

2010 m. spalio mėn. „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, 73 proc. europiečių mano, kad reikėtų imtis priemonių ir pagerinti viešųjų dokumentų judėjimą iš vienos ES valstybės į kitą.

Reaguodama į tai 2010 m. Europos Komisija paskelbė Žaliąją knygą dėl laisvo viešųjų dokumentų judėjimo skatinimo ir surengė viešą konsultaciją dėl galimų priemonių, kuriomis būtų supaprastintas viešųjų dokumentų naudojimas ir pripažinimas.

Europos Komisija deda daug pastangų, kad būtų pašalintos piliečių nepasitenkinimą keliančios kliūtys. 2010 m. ES pilietybės ataskaitoje (žr. IP/10/1390 ir MEMO/10/525) nurodyti 25 konkretūs veiksmai, kaip pašalinti sunkumus, kylančius ES piliečiams naudojantis laisvo judėjimo Europos Sąjungoje teise. Šiandienos Komisijos pasiūlymu vykdomas šis įsipareigojimas.

2012 m. Komisija surengė plataus masto viešas konsultacijas ir paprašė piliečių nurodyti problemas, kurių jiems kyla naudojantis ES piliečių teisėmis (žr. IP/12/461). Viena iš piliečių nurodytų problemų – dokumento pripažinimo tikru kitose valstybėse narėse procedūra.

Gyvenimiškas ES piliečiams kylančių problemų pavyzdys

Neseniai susituokiau Liuksemburge, tačiau mano gimimo liudijimo pripažinimo procedūra buvo labai ilga ir brangi. Tokia procedūra pagrįsta brangiai kainuojančių apostilių sistema. Ji gali būti naudinga pasauliniu lygmeniu, tačiau tai įrodo, kad ES šalių valdžios institucijoms trūksta tarpusavio bendradarbiavimo ir pasitikėjimo.“

- 2012 m. viešoje konsultacijoje ES piliečių teisių klausimais dalyvavusio Rumunijos piliečio atsakymas

Naujosiomis taisyklėmis formalumai bus supaprastinti:

  • panaikinant legalizavimo ir apostilės reikalavimus;

  • panaikinant reikalavimą drauge su viešojo dokumento originalu pateikti patvirtintą kopiją ir sudarant galimybę su dokumentų originalais pateikti nepatvirtintas kopijas;

  • užtikrinant, kad nepatvirtinti kitų valstybių narių institucijų išduotų viešųjų dokumentų vertimai būtų pripažįstami;

  • parengiant neprivalomas daugiakalbes ES standartines formas;

  • gerinant valstybių narių administracinį bendradarbiavimą, kad būtų kovojama su sukčiavimu.

    Tolesni veiksmai. Siūlomą reglamentą įprasta teisėkūros procedūra (bendro sprendimo procedūra) dabar turi priimti Europos Parlamentas ir Ministrų Taryba. Be to, 2013–ųjų – Europos piliečių metų – gegužės 8 d. Komisija paskelbs antrąją ES pilietybės ataskaitą, kurioje nurodys 12 naujų konkrečių veiksmų, kad būtų sprendžiamos problemos, kurios vis dar kyla ES piliečiams naudojantis laisvo judėjimo teise.

Daugiau informacijos

Press Pack:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/130424_en.htm

MEMO/13/370

Europos Komisija. Civilinės teisenos politika

http://ec.europa.eu/justice/civil/index_lt.htm

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Komisijos pirmininko pavaduotojos Twitter @VivianeRedingEU

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56

PRIEDAS. NEPRIVALOMŲ DAUGIAKALBIŲ FORMŲ PAVYZDŽIAI

1 :

Supaprastinta tvarka galiotų viešiesiems dokumentams, susijusiems su vardu ir pavarde, santuoka ir registruota partneryste, gimimu, tėvyste, įvaikinimu, mirtimi, gyvenamąja vieta, pilietybe ir tautybe, nekilnojamuoju turtu, teisiniu statusu ir atstovavimu bendrovei arba įmonei, intelektinės nuosavybės teisėmis, arba dokumentams, kuriais patvirtinamas neteistumas.

2 :

Visų pirma Tarptautinės civilinės būklės komisijos konvencijas.


Side Bar