Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 24. huhtikuuta 2013

Euroopan komissio ehdottaa asiakirjoihin liittyvän byrokratian vähentämistä

Euroopan komissio ehdottaa kansalaisiin ja yrityksiin kohdistuvan byrokratian vähentämistä esimerkiksi tilanteissa, joissa syntymätodistuksen kaltaisilta julkisilta asiakirjoilta edellytetään erityistä hyväksyntää, jotta se voidaan katsoa aidoksi toisessa EU-maassa. Toiseen jäsenvaltioon muuttavat kansalaiset joutuvat tällä hetkellä käyttämään runsaasti aikaa ja rahaa osoittaakseen, että heidän omassa maassaan annettu julkinen asiakirja (esimerkiksi syntymä- tai vihkitodistus) on aito. Toisen maan viranomaiset saattavat esimerkiksi edellyttää nk. apostille-todistusta osoitukseksi siitä, että asiakirja tai siinä oleva allekirjoitus on oikea. Samat ongelmat koskevat myös EU:n sisämarkkinoilla kansainvälistä kauppaa käyviä yrityksiä. Niiden on kansainvälisessä toiminnassaan esimerkiksi usein toimitettava useita oikeaksi todistettuja julkisia asiakirjoja todistukseksi yhtiömuodostaan. Nämä vaatimukset ovat peräisin ajalta, jolloin valtiot hyväksyivät julkisen asiakirjan ainoastaan, jos se tuli toisen maan ulkoasiain- tai oikeusministeriöltä tai muilta viranomaisilta. Nykyään kuitenkin esimerkiksi yhdessä EU-maassa tehty tuomioistuimen päätös pätee muissakin jäsenvaltioissa. Samoin meidän olisi voitava luottaa muissa jäsenvaltioissa toimiviin todistuksia antaviin viranomaisiin ilman erillistä ulkoasiainhallinnon vahvistusta. Tämän vuoksi Euroopan komissio ehdottaa tänään, että toisessa jäsenvaltiossa asuvalta ja työskentelevältä henkilöltä poistetaan apostille-todistusta koskeva vaatimus sekä eräitä muita julkisten asiakirjojen todistamista koskevia monimutkaisia hallinnollisia muodollisuuksia.

EU:n oikeusasioista vastaava komissaari, varapuheenjohtaja Viviane Reding pitää yksinkertaistamista myönteisenä. ”Eihän rajaa ylitettäessäkään ole joka kerran todistettava, että passi on aito – miksi siis näin pitäisi toimia syntymätodistuksen suhteen? Ulkomaille muutettaessa monet kalliit muodollisuudet – esimerkiksi syntymätodistuksen oikeaksi todistaminen tai yritystodistuksen käyttö – aiheuttavat byrokraattista päänsärkyä. Olen kuullut monenlaisia tarinoita näiden käsittämättömien vaatimusten täyttämiseen liittyvistä sotkuista. Komissio haluaa tänään esittämällään säädösehdotuksella yksinkertaistaa kansalaisten elämää ja yritysten toimintaa sekä helpottaa vapaata liikkuvuutta EU:ssa.”

Komission tänään esittämien ehdotusten mukaan kansalaisten ja yritysten ei enää tarvitse esittää kalliita ”laillistettuja” versioita tai ”oikeaksi todistettuja” käännöksiä virallisista asiakirjoista esimerkiksi kiinteistöä tai yritystä rekisteröitäessä, naimisiin mennessä tai oleskelukorttia hakiessa. Kaksitoista asiakirjaluokkaa1 jätetään ehdotuksessa automaattisesti apostille- ja laillistamisvaatimusten ulkopuolelle; nykyään niiden piirissä on EU:ssa vuosittain noin 1,4 miljoonaa asiakirjaa. Vaatimusten poistaminen säästää EU:n kansalaisilta ja yrityksiltä jopa 330 miljoonaa euroa, ja samalla säästytään ajanhukalta ja muilta haitoilta.

Uusilla säännöillä ei kuitenkaan ole vaikutuksia näiden asiakirjojen sisällön tunnustamiseen tai vaikutuksiin. Sääntöjen tarkoituksena on vain auttaa julkisten asiakirjojen aitouden todistamisessa, ja niiden avulla voidaan todeta esimerkiksi, onko allekirjoitus aito tai missä ominaisuudessa sen allekirjoittanut virkamies on toiminut. Julkiset asiakirjat on hyväksyttävä vastavuoroisesti jäsenvaltioissa ilman ylimääräisiä todisteluvaatimuksia.

Lisäksi komissio ehdottaa, että käyttöön otetaan kaikilla EU:n virallisilla kielillä laaditut vapaaehtoiset monikieliset vakiolomakkeet, jotka koskevat syntymää, kuolemaa, avioliittoa, rekisteröityä parisuhdetta ja yhtiön tai muun yrityksen oikeudellista muotoa ja edustajia ja joita kansalaiset ja yritykset voivat käyttää kansallisten julkisten asiakirjojen sijasta ja samoin ehdoin (ks. liitteet). Näin kansalaiset ja yritykset eivät joutuisi huolehtimaan kääntämisestä tai siihen liittyvistä kustannuksista. Lomakkeiden suunnittelun perustana ovat olleet tietyt kansainväliset yleissopimukset2.

Ehdotuksessa on säännöksiä myös petosten estämiseksi. Jos kansallisella viranomaisella on perusteltu syy epäillä tiettyä asiakirjaa, jäsenvaltiot voivat tarkistaa sen aitouden sen antaneelta jäsenvaltiolta käytössä olevan sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) kautta.

Tausta

Lokakuussa 2010 tehtiin Eurobarometri-selvitys, jonka mukaan 73 prosenttia eurooppalaisista on sitä mieltä, että julkisten asiakirjojen liikkuvuutta EU-maiden välillä olisi parannettava.

Tämän seurauksena Euroopan komissio julkaisi vuonna 2010 vihreän kirjan virallisten asiakirjojen vapaan liikkuvuuden parantamisesta ja järjesti julkisen kuulemisen mahdollisista keinoista, joilla julkisten asiakirjojen käyttöä ja hyväksymistä voitaisiin helpottaa.

Euroopan komissio tekee lujasti työtä poistaakseen kansalaisia turhauttavat esteet. Vuonna 2010 julkaistussa EU:n kansalaisuutta koskevassa katsauksessa (katso IP/10/1390 ja MEMO/10/525) esitettiin 25 konkreettista tointa, joilla poistetaan EU-kansalaisilta jäljellä olevat esteet harjoittaa oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa. Komissio lunastaa lupauksensa tänään annetulla ehdotuksella.

Komissio järjesti vuonna 2012 laajan julkisen kuulemisen, jossa se pyysi kansalaisia kertomaan, mitä ongelmia he ovat kohdanneet pyrkiessään käyttämään EU-kansalaisen oikeuksiaan (ks. IP/12/461). Eräs kansalaisten esiin nostamista kysymyksistä oli asiakirjan oikeaksi todistaminen toisessa jäsenvaltiossa.

Esimerkki elävästä elämästä

Menin hiljattain naimisiin Luxemburgissa, ja syntymätodistukseni tunnustamisprosessi oli hyvin pitkä ja hintava. Se perustui apostille-järjestelmään. Maailmanlaajuisesti järjestelmä voi olla toimiva, mutta EU:ssa se osoittaa kiusallisesti jäsenvaltioiden hallintoelinten yhteistyön ja luottamuksen puutetta.”

- Romanialainen vastaaja EU:n kansalaisten oikeuksia koskevassa julkisessa kuulemisessa (2012)

Uusilla säännöillä yksinkertaistetaan muodollisuuksia seuraavasti:

  • poistetaan laillistamiseen ja apostille-todistuksiin liittyvät muodollisuudet,

  • poistetaan velvollisuus esittää oikeaksi todistettu jäljennös yhdessä alkuperäisen julkisen asiakirjan kanssa ja annetaan mahdollisuus esittää oikeaksi todistamaton jäljennös yhdessä alkuperäisen asiakirjan kanssa,

  • varmistetaan, että viranomaiset hyväksyvät muiden jäsenvaltioiden viranomaisten antamien julkisten asiakirjojen oikeaksi todistamattomat käännökset,

  • tarjotaan mahdollisuutta käyttää EU:n vapaaehtoisia monikielisiä vakiolomakkeita,

  • parannetaan jäsenvaltioiden välistä hallinnollista yhteistyötä petosten torjunnan edistämiseksi.

    Seuraavat vaiheet: Jotta ehdotuksesta tulisi asetus, Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi hyväksyttävä se nk. tavallisella lainsäätämisjärjestyksellä (yhteispäätösmenettelyllä). Vuosi 2013 on Euroopan kansalaisten teemavuosi, ja komissio julkaisee 8. toukokuuta 2013 toisen katsauksen Euroopan unionin kansalaisuuteen. Siinä esitetään 12 uutta konkreettista tointa niiden ongelmien poistamiseksi, jotka edelleen estävät EU:n kansalaisia käyttämästä täysimääräisesti oikeuksiaan vapaaseen liikkuvuuteen.

Lisätietoja

Press Pack:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/130424_en.htm

MEMO/13/370

Euroopan unionin siviilioikeudellisia kysymyksiä koskeva politiikka:

http://ec.europa.eu/justice/civil/index_fi.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Varapuheenjohtaja Twitterissä: @VivianeRedingEU

Lisätietoja:

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82

Natasha Bertaud (+32-2) 296 74 56

LIITE: ESIMERKKEJÄ VAPAAEHTOISISTA MONIKIELISISTÄ LOMAKKEISTA

1 :

Yksinkertaistamista sovelletaan julkisiin asiakirjoihin, jotka koskevat nimeä, avioliittoa ja rekisteröityä parisuhdetta, syntymää, vanhemmuutta, adoptiota, kuolemaa, asuinpaikkaa, kansalaisuutta ja kansallisuutta, kiinteistöjä, yhtiön tai muun yrityksen oikeudellista muotoa ja edustajia, teollis- ja tekijänoikeuksia ja sitä, ettei rikosrekisterissä ole merkintöjä.

2 :

Erityisesti kansainväliseen väestörekisteritoimikuntaan (ICCS) liittyvät yleissopimukset.


Side Bar