Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 24. aprill 2013

Avalike dokumentide kinnitamiseks ei tule enam joosta ametnike vahet ja kulutada raha — Euroopa Komisjon võtab meetmeid bürokraatia kärpimiseks kõikides liikmesriikides

Täna esitas Euroopa Komisjon ettepaneku, mille eesmärk on vähendada bürokraatiat nii kodanike kui ka ettevõtjate jaoks. Ettepaneku tulemusena kaovad formaalsused, mida nõutakse mõne avaliku dokumendi, näiteks sünnitunnistuse autentsuse tõendamiseks teises liikmesriigis. Praegu peavad kodanikud, kes kolivad teise liikmesriiki, kulutama palju aega ja raha, et nende päritoluriigis välja antud avalikke dokumente (nt sünni- ja abielutunnistused) tunnustataks autentsetena. Selleks tuleb neil saada apostill, millega riigiasutused tõendavad, et avalikud dokumendid või nende ametnike allkirjad dokumentidel on ehtsad. Ettepanek mõjutab ka ettevõtjaid, kes tegutsevad piiriüleselt ELi ühtsel turul. Nimelt nõutakse sageli piiriüleseks tegevuseks tõestatud avalikke dokumente ettevõtte õigusliku seisundi kohta. Sellised nõuded pärinevad ajast, mil riigid usaldasid üksnes teise riigi välisministeeriumi välja antud avalikke dokumente. Kui me aga tunnustame üksteise kohtuotsuseid, siis peaksime usaldama ka sünnitunnistusi välja andvaid rahvastikuregistreid, ilma et nende eest peaks kostma kõnealuse riigi välisministeerium, justiitsministeerium või muu asutus. Seepärast teeb Euroopa Komisjon täna ettepaneku kaotada apostillimine ja veel hulk segadust tekitavaid haldusnõudeid nende avalike dokumentide puhul, mida inimesed vajavad teises liikmesriigis elamiseks ja töötamiseks.

Euroopa Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding ütles: „Piiri ületamiseks ei pea ju hankima iga kord välisministeeriumilt kinnitust oma passi ehtsuse kohta. Miks peaks siis seda nõudma sünnitunnistuse puhul? Kulukad asjaajamised, mis on vajalikud mitte ainult sünniandmete, vaid ka ettevõtlusega seotud dokumentide ehtsuse tõendamiseks, valmistavad välisriiki kolijatele parasjagu peavalu. Olen kuulnud lugematul arvul lugusid vintsutustest, mida selliste arusaamatute nõuete täitmiseks tuleb üle elada. Komisjoni tänane ettepanek lihtsustab ELis vaba liikumise õiguse kasutamist nii kodanike kui ka ettevõtjate jaoks.”

Komisjoni täna vastu võetud ettepaneku kohaselt ei pea kodanikud ja ettevõtjad enam kulutama raha ametlike dokumentide legaliseerimiseks või kinnitatud tõlgete esitamiseks, et registreerida kinnisvara või ettevõtet, abielluda, taotleda elamisluba jne. Sellistest vorminõuetest nagu apostillimine ja legaliseerimine on edaspidi automaatselt vabastatud 12 avaliku dokumendi liiki1 ehk kogu ELi kohta umbes 1,4 miljonit dokumenti aastas. Nende nõuete tühistamine hoiab ELi kodanike ja ettevõtja jaoks kokku kuni 330 miljonit eurot, ajast ja ebamugavustest rääkimata.

Uued eeskirjad ei mõjuta siiski mingil viisil nimetatud dokumentide mõju või sisu tunnustamist. Need aitavad üksnes tõendada avaliku dokumendi ehtsust, näiteks sellel oleva allkirja autentsust ja selle andnud ametniku volitusi. Seega ei ole liikmesriikidel enam võimalik nõuda täiendavaid tõendeid dokumentide vormilise külje tunnustamiseks.

Komisjon teeb ka ettepaneku luua täiendav lihtsustamisvahend – kõikides ELi ametlikes keeltes kättesaadavad vabatahtlikud standardvormid, mida kodanikud ja ettevõtjad saaksid taotleda riiklike dokumentide asemel, mis käsitlevad sündi, surma, abielu, registreeritud partnerlust ning äriühingu või muu ettevõtja õiguslikku seisundit ja esindusõigust (vt lisas esitatud näidised), ning nende dokumentidega samadel tingimustel. Selle vahendi eeliseks on tõlkekulude vähendamine, sest kodanikud ja ettevõtjad ei pea enam muretsema dokumentide tõlkimise pärast. Standardvormide koostamisel on lähtutud sellealastest rahvusvahelistest konventsioonidest2.

Ühtlasi nähakse ettepanekuga ette pettusevastased kaitsemeetmed. Kui riiklikul ametiasutusel on mõne dokumendi suhtes põhjendatud kahtlusi, on liikmesriigil võimalik pöörduda olemasoleva siseturu infosüsteemi (IMI) kaudu dokumendi välja andnud asutuse poole selle ehtsuse kontrollimiseks.

Taustteave

2010. aasta oktoobris läbiviidud Eurobaromeetri uuringu kohaselt arvab 73% eurooplastest, et avalike dokumentide ringlust ELi riikide vahel tuleks parandada.

Sellest tulenevalt avaldas Euroopa Komisjon 2010. aastal rohelise raamatu, mis käsitleb avalike dokumentide vaba ringluse edendamist, ja korraldas avaliku konsulteerimise avalike dokumentide kasutamist ja tunnustamist hõlbustada võivate vahendite küsimuses.

Euroopa Komisjon teeb tööd selle nimel, et kõrvaldada kõik kodanikke kammitsevad tõkked. 2010. aasta aruandes ELi kodakondsuse kohta (vt IP/10/1390 ja MEMO/10/525) esitati 25 konkreetset meedet, et kaotada viimasedki takistused, mis ei lase ELi kodanikel kasutada oma õigust Euroopa Liidus vabalt liikuda. Tänase ettepanekuga täidab komisjon selle kohustuse.

2012. aastal korraldas komisjon ulatusliku avaliku konsulteerimise, mille raames kodanikelt küsiti, milliseid probleeme on neil esinenud oma õiguste kasutamisel ELi kodanikena (vt IP/12/461). Üks probleem, millele küsitletud osutasid, oli dokumentide autentsuse tunnustamine teistes liikmesriikides.

Tegelikust elust võetud näide, mis peegeldab ELi kodanike probleeme

„Abiellusin hiljuti Luksemburgis. Selleks tuli mul oma sünnitunnistuse tunnustamiseks läbida väga pikk ja kulukas apostillimismenetlus. Selline süsteem võib olla põhjendatud suhetes ülejäänud maailma riikidega, kuid ELi puhul on see piinlik märk koostöö ja usalduse puudumisest ametiasutuste vahel.”

– Rumeenia kodaniku vastus 2012. aasta avalikule konsulteerimisele ELi kodanikuõiguste kohta

Uued eeskirjad lihtsustavad asjaajamist järgmisel viisil:

  • kaovad legaliseerimise ja apostillimisega seotud nõuded;

  • kaob vajadus esitada lisaks avalikule originaaldokumendile ka kinnitatud ärakiri, mille asemel võib esitada kinnituseta ärakirja;

  • tagatakse teise liikmesriigi pädeva asutuse välja antud avalike dokumentide kinnitamata tõlgete vastuvõtmine;

  • nähakse ette vabatahtlikud mitmekeelsed ELi standardvormid;

  • tugevdatakse liikmesriikide halduskoostööd, et aidata võidelda pettuse vastu.

    Järgmised sammud: Selleks et määruse ettepanek jõustuks, peavad Euroopa Parlament ja nõukogu selle seadusandliku tavamenetluse (kaasotsustamismenetluse) teel vastu võtma. 8. mail avaldab komisjon ühtlasi teise aruande ELi kodakondsuse kohta. Selles esitab ta 12 uut konkreetset meedet ülejäänud probleemide lahendamiseks, millega ELi kodanikud ikka veel kokku puutuvad, kui nad kasutavad oma õigust vabalt liikuda. Aruande avaldamine on tähenduslik, kuna 2013. aasta on nimetatud Euroopa kodanike aastaks.

Lisateave

Press Pack:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/130424_en.htm

MEMO/13/370

Euroopa Komisjon – Tsiviilõigus:

http://ec.europa.eu/justice/civil/index_et.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Komisjoni asepresident Twitteris: @VivianeRedingEU

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

LISA. VABATAHTLIKE MITMEKEELSETE VORMIDE NÄIDISED

1 :

Lihtsustus hõlmab avalikke dokumente, millel on nime, abielu, registreeritud partnerlust, sündi, põlvnemist, lapsendamist, surma, elukohta, kodakondsust, rahvust, kinnisvara, äriühingu või muu ettevõtja õiguslikku vormi ja esindust, intellektuaalomandi õigusi ja karistusregistri puudumist ametlikult tõendav jõud.

2 :

Eelkõige rahvusvahelise perekonnaseisukomisjoni (ICCS) konventsioonid.


Side Bar