Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 24. april 2013

Ikke flere dyre og bureaukratiske stempler på offentlige dokumenter – Europa-Kommissionen fjerner bureaukratiet i alle medlemsstater

Europa-Kommissionen foreslår i dag at mindske bureaukratiet for borgere og erhvervsliv ved at fjerne den bureaukratiske stempling, der i dag kræves for at få offentlige dokumenter, som f.eks. en fødselsattest, anerkendt som ægte i en anden EU-medlemsstat. I dag er det sådan, at borgere, der flytter til en anden medlemsstat, skal bruge en masse tid og mange penge på at godtgøre, at deres offentlige dokumenter (f.eks. fødsels- og vielsesattester), som er udstedt af deres oprindelsesland, er ægte. Det kræver den såkaldte "apostille"-påtegning, der anvendes af offentlige myndigheder i andre lande som bevis for, at offentlige dokumenter eller underskrifter på nationale offentlige dokumenter er ægte. Virksomheder, der driver forretning med andre EU-lande i EU’s indre marked, er også berørt. De vil f.eks. ofte skulle fremlægge en række bekræftede offentlige dokumenter for at bevise deres retlige status, når de driver forretning over grænserne. Disse krav stammer fra et tidspunkt, hvor landene kun anerkendte et offentligt dokument, hvis det kom fra et andet lands udenrigsministerium. Lige som vi imidlertid anerkender hinandens domstolsafgørelser, bør vi også kunne anerkende fødselsattester udstedt af en medlemsstats registermyndighed, uden at udenrigsministeriet, justitsministeriet eller andre myndigheder skal bekræfte ægtheden. Europa-Kommissionen foreslår derfor i dag at afskaffe "apostille"-stemplet og en række forældede administrative krav til bekræftelse af offentlige dokumenter for personer, der bor og arbejder i andre medlemsstater.

"Hver gang man krydser en grænse, skal udenrigsministeriet ikke bekræfte, at ens pas virkelig er et pas – hvorfor skulle det så gælde for en fødselsattest?", sagde næstformand Viviane Reding, EU’s kommissær med ansvar for retlige anliggender. "Når man flytter til udlandet og skal igennem disse dyre formaliteter for at fastslå, at ens fødselsattest virkelig er en fødselsattest eller bare for at bruge et selskabscertifikat, volder det bureaukratisk hovedbrud. Jeg har hørt utallige historier om, hvor umuligt det er at opfylde disse uforståelige krav. Kommissionens initiativ i dag skal gøre livet lettere for borgere og erhvervsliv, når de udøver deres ret til fri bevægelighed i EU.”

Ifølge Kommissionens forslag, der er vedtaget i dag, vil borgere og erhvervsliv ikke længere skulle fremlægge dyre "legaliserede" versioner af "bekræftede" oversættelser af officielle dokumenter, når de f.eks. ønsker at registrere et hus eller et selskab, indgå ægteskab eller søge om opholdstilladelse. Tolv kategorier af offentlige dokumenter1 vil automatisk blive fritaget for formaliteter som "apostille" og "legalisering", som i dag kræves for omkring 1,4 millioner dokumenter om året i EU. En ophævelse af disse krav vil spare borgere og erhvervsliv i EU op til 330 mio. EUR for slet ikke at tale om den tid og ulejlighed, der spares.

De nye regler vil imidlertid ikke få følger for anerkendelsen af de pågældende dokumenters indhold eller virkninger. De nye regler vil kun bidrage til at bevise ægtheden af offentlige dokumenter, f.eks. at en underskrift er ægte, og at en person i et offentligt embede har beføjelser til at underskrive. Det skal gensidigt accepteres af medlemsstaterne uden yderligere krav om bekræftelse.

Kommissionen foreslår ligeledes endnu et forenklingsværktøj: frivillige flersprogede standardformularer på alle EU’s officielle sprog, som borgere og erhvervsliv kan anmode om i stedet for og på samme betingelser som nationale offentlige dokumenter vedrørende fødsel, død, ægteskab, registreret partnerskab og retlig status og repræsentation for et selskab eller et andet foretagende (se bilag for eksempler). Det vil bl.a. spare oversættelsesomkostninger, da fordelen ved en sådan mulighed netop er, at borgere og erhvervsliv ikke behøver bekymre sig om oversættelser. Udformningen af disse formularer er inspireret af specifikke internationale konventioner2.

Forslaget indeholder også beskyttelsesforanstaltninger mod svig. Hvis en national myndighed har begrundet tvivl om et givet dokument, vil medlemsstaterne kunne kontrollere ægtheden hos de udstedende myndigheder gennem det eksisterende informationssystem for det indre marked ("IMI").

Baggrund

Ifølge en undersøgelse foretaget af Eurobarometer i oktober 2010, mener 73 % af EU-borgerne, at der bør træffes foranstaltninger for at forbedre offentlige dokumenters cirkulation i EU.

Som svar herpå offentliggjorde Europa-Kommissionen i 2010 en grønbog om fremme af fri cirkulation af offentlige dokumenter og afholdt en offentlig høring om, hvordan man eventuelt kunne lette brugen og accepten af offentlige dokumenter.

Europa-Kommissionen arbejder også på at fjerne alle hindringer for frustrerede borgere. EU's rapport om unionsborgerskab 2010 (se IP/10/1390 og MEMO/10/525) skitserede 25 konkrete foranstaltninger, der skal fjerne de resterende hindringer for, at EU-borgerne kan udøve retten til fri bevægelighed inden for EU. Med forslaget i dag opfylder Kommissionen sin forpligtelse.

I 2012 holdt Kommissionen en bred offentlig høring og spurgte borgerne, hvilke problemer de oplevede, når de udøvede deres rettigheder som EU-borgere (se IP/12/461). Processen med at få et dokument accepteret som ægte i en anden medlemsstat var et af de problemer, borgerne bragte op.

Konkrete eksempler på de problemer, EU-borgerne støder på

"Jeg blev for nylig gift i Luxembourg, men proceduren for at få anerkendt min fødselsattest var meget lang og dyr. Den er baseret på et dyrt "apostille"-system. Systemet er måske nyttigt på verdensplan, men i EU er det snarere udtryk for manglende samarbejde og manglende tillid mellem forvaltningerne."

- en rumænsk borger, der i 2012 deltog i den offentlige høring om EU-borgernes rettigheder.

De nye regler vil forenkle formaliteterne ved at:

  • Fjerne formaliteter som "legalisering" og "apostille".

  • Fjerne kravet om at fremlægge en bekræftet kopi sammen med det originale offentlige dokument og i stedet give mulighed for at fremlægge ikkebekræftede kopier sammen med originalerne.

  • Sikre, at ikkebekræftede oversættelser af offentlige dokumenter udstedt af andre medlemsstaters myndigheder accepteres.

  • Tilvejebringe frivillige flersprogede EU-standardformularer.

  • Forbedre det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne for at bidrage til at bekæmpe svig.

    Næste skridt: For at blive til lov skal forordningen nu vedtages af Europa-Parlamentet og Ministerrådet gennem den "almindelige lovgivningsprocedure" (fælles beslutningstagning). Endvidere vil Kommissionen den 8. maj 2013 i forbindelse med Borgernes Europaår 2013 fremlægge en ny rapport om unionsborgerskab med 12 nye konkrete foranstaltninger, der skal løse de problemer, EU-borgerne stadigvæk oplever, når de udøver deres ret til fri bevægelighed.

Yderligere oplysninger

Press Pack:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/130424_en.htm

MEMO/13/370

Europa-Kommissionen – civilret:

http://ec.europa.eu/justice/civil/index_en.htm

Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Følg næstformanden på Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

BILAG: EKSEMPLER PÅ FRIVILLIGE FLERSPROGEDE FORMULARER

1 :

Forenklingen finder anvendelse på offentlige dokumenter vedrørende navn, ægteskab og registreret partnerskab, fødsel, forældreskab, adoption, dødsfald, bopæl, unionsborgerskab og statsborgerskab, fast ejendom, retlig status og repræsentation af et selskab eller en virksomhed, intellektuelle ejendomsrettigheder eller dokumenter, der beviser en ren straffeattest.

2 :

Navnlig Den Internationale Civilstandskommission (ICCS).


Side Bar