Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 24. aprīlī

Eiropas Komisija un Āfrikas Savienības Komisija tiekas, lai gatavotos nākamajai Āfrikas un ES augstākā līmeņa sanāksmei

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu un seši Eiropas komisāri 25. un 26. aprīlī Adisabebā (Etiopijā) tiksies ar saviem kolēģiem no Āfrikas Savienības (ĀS). Ar šo augsta līmeņa notikumu, kas iezīmē Āfrikas Savienības Organizācijas (ĀSO) 50. gadadienu, tiks uzsākta gatavošanās 4. Āfrikas un ES augstākā līmeņa sanāksmei, kura notiks Briselē 2014. gada aprīlī.

Sanāksme vēl vairāk pastiprinās divpusējo sadarbību un politisko dialogu starp abiem kontinentiem, veicinās kopīgās intereses un Āfrikas un ES kopīgās stratēģijas ietvaros risinās kopējās reģionālā un pasaules mēroga problēmas.

Komisijas priekšsēdētājs Barrozu sacīja: „Āfrika un Eiropa ir tuvākie kaimiņi. Partnerība starp Eiropas Komisiju un Āfrikas Savienību kļūst aizvien nozīmīgāka. Es ar prieku gaidu mūsu nākamo sanāksmi kolēģiju līmenī – notikumu, kas simbolizē sadarbību, konverģenci un līdzdalību starp divām radniecīgām organizācijām, kuras ir veicinājušas reģionālo integrāciju gan Eiropā, gan Āfrikā. Esmu lepns par to, ko mēs esam līdz šim kopā sasnieguši. Un es esmu pārliecināts, ka nākotnē mēs varam paveikt vēl daudz vairāk, apvienotiem spēkiem risinot mūsu kopējās problēmas – no rīcības klimata jomā līdz pat reģionālajai drošībai, nabadzības izskaušanai un tirdzniecības un izaugsmes sniegto ieguvumu sadalei.”

Eiropas Savienība ir Āfrikas lielākā tirdzniecības partnere un vēl aizvien ir visnozīmīgākā līdzekļu devēja šajā kontinentā. 2007.–2012. gadā Āfrikas valstis no Eiropas Savienības kā oficiālo attīstības palīdzību (OAP) ir saņēmušas gandrīz 24 miljardus eiro.

Lai atbalstītu Āfrikas dalībnieku vadīto starptautisko atbalsta misiju Mali (AFISMA), Eiropas Savienība pavisam nesen piešķīra 50 miljonus eiro, izmantojot Āfrikas Miera nodrošināšanas fondu, ar ko tiek sniegts atbalsts Āfrikas Savienībai un Āfrikas reģionālajām organizācijām, lai veiktu miera nodrošināšanas operācijas, piemēram, AMISOM Somālijā un MICOPAX Centrālāfrikas Republikā. Izmantojot Āfrikas Miera nodrošināšanas fondu, Eiropas Savienība galvenokārt sedz šo misiju nemilitāras izmaksas, piemēram, dienas naudas un transporta un medicīniskās izmaksas. Kopš 2004. gada ES ir piešķīrusi vairāk nekā 1,1 miljardu eiro no Āfrikas Miera nodrošināšanas fonda, lai novērstu konfliktus un veicinātu mieru, piemēram, Darfūrā, Somālijā un Centrālāfrikas Republikā.

Abu Komisiju sanāksme sāksies ar ĀSK priekšsēdētāja Zuma un EK priekšsēdētāja Barrozu galvenajām uzrunām, kam sekos plenārdiskusija un komisāru tematiskas sanāksmes. Diskusijas aptvers tādas jomas kā reģionālā integrācija, tirdzniecība un infrastruktūra, ekonomikas pārvaldība un izejvielas, kā arī muita un nodokļi. Citi svarīgi jautājumi būs vide un rīcība klimata jomā, ilgtspējīga enerģija un lauksaimniecība, pārtikas nekaitīgums un nodrošinātība ar pārtiku, izturētspēja, izglītība, nodarbinātība, veselības aprūpe un migrācija.

Kopīgs Āfrikas un Eiropas uzdevums vēl aizvien ir veicināt ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi un nodrošināt, ka šī izaugsme, radot jaunas darba vietas, ir iekļaujoša, jo īpaši attiecībā uz sievietēm un jauniešiem. Lai to panāktu, ir vajadzīga koordinēta rīcība kontinentu, reģionālajā un valstu līmenī. Šajā kontekstā svarīgi darba kārtības punkti būs jautājumi par tirdzniecību, reģionālo integrāciju, lauksaimniecību un izejvielām. Pievēršoties jautājumiem par izglītību, veselības aprūpi, sieviešu un jauniešu lomas pastiprināšanu un cilvēkkapitāla attīstību, komisāri pētīs iespējas, lai ciešāk sadarbotos strukturālo problēmu jomā un tādējādi palīdzētu ekonomikām uzplaukt.

Vispārīga informācija

Lai piedalītos šajā 6. ikgadējā sanāksmē kolēģiju līmenī, Komisijas priekšsēdētāju Barrozu pavadīs šādi komisāri: Piebalgs (attīstība), de Gihts (tirdzniecība), Georgijeva (starptautiskā sadarbība, humānā palīdzība un reaģēšana krīzes situācijās), Hēdegorda (klimata politika), Čološs (lauksaimniecība un lauku attīstība) un Šemeta (nodokļi un muitas savienība, revīzija un krāpšanas apkarošana).

Ar Āfrikas un ES stratēģisko partnerību tiek īstenoti kopēji mērķi, lai paplašinātu politisko dialogu un konkrētas darbības, līdzvērtīgu partneru dialoga ietvaros aptverot jaunas kopīgo interešu jomas.

Augstākā līmeņa sanāksmē, kas notika Lisabonā 2007. gada decembrī, 80 Āfrikas un Eiropas valstu un valdību vadītāji pieņēma Āfrikas un ES kopīgo stratēģiju (JAES). Abas puses vienojās īstenot kopīgas intereses un stratēģiskos mērķus, virzoties tālāk par tradicionālajiem attīstības politikas jautājumiem, tālāk par Āfrikas ģeogrāfiskajām robežām un tālāk par tradicionālajām iestādēm un ciešāk iesaistot parlamentus un līdzekļu devējus, tostarp privāto sektoru, pilsonisko sabiedrību un jauniešus. Āfrikas un ES kopīgajā stratēģijā ir izklāstīts kopīgs ilgtermiņa redzējums par Āfrikas un ES attiecību nākotni globalizētā pasaulē.

Paredzams, ka nākamā Āfrikas un ES augstākā līmeņa sanāksme notiks Briselē 2014. gada aprīlī.

Āfrikas Savienība un Āfrikas Savienības Komisija

Āfrikas Savienība (ĀS), kas ir Āfrikas vienotības organizācijas (ĀVO) pēctece, tika izveidota 2002. gadā un šobrīd aptver 54 dalībvalstis. Tā ir vadošā iestāde Āfrikas kontinentā un svarīgākā organizācija miera un drošības jomā. Tās galvenie mērķi ir panākt vienotību un solidaritāti kontinentā, nodrošināt politisko un ekonomisko integrāciju, veicināt mieru un drošību, demokrātiskus principus un iestādes, kā arī ilgtspējīgu attīstību.

ĀS Komisija ir svarīgākā struktūra Āfrikas Savienības ikdienas pārvaldībā un Eiropas Komisijas galvenā sarunu partnere Āfrikas un ES stratēģiskās partnerības ietvaros. ĀS Komisiju veido priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un astoņi komisāri. Tās galvenais birojs atrodas Adisabebā, un pašlaik tur strādā apmēram 1500 darbinieki. 2012. gadā tika ievēlēta jauna kolēģija, kuras priekšsēdētājs ir Dr. Dlamini-Zuma. Vairums no jaunajiem ĀS komisāriem jau ir stājušies amatā.

Papildu informācija

MEMO/13/367: svarīgākie fakti par Āfrikas un ES kopīgo stratēģiju

Vispārīga informācija par Āfrikas un ES partnerību:

http://www.africa-eu-partnership.org/

Kontaktpersonas:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Leonor Ribeiro Da Silva (+32 2 298 81 55)

Raquel Maria Patricio Gomes (+32 2 297 48 14)


Side Bar