Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 23 april 2013

Bekämpning av skatteundandragande och skatteflykt: kommissionen inrättar en plattform för god förvaltning i skattefrågor

Kommissionen inrättade idag som en del av sitt samlade upplägg för bekämpning av skatteundandragande och skatteflykt en plattform för god förvaltning i skattefrågor. Denna plattform kommer att följa upp medlemsstaternas framsteg med att i linje med de båda rekommendationer som kommissionen lade fram under 2012 (se IP/12/1325) ta itu med aggressiv skatteplanering och ta hårdare tag mot skatteparadis. Syftet är att se till att medlemsstaterna vidtar effektiva åtgärder för att angripa dessa problem, inom en samordnad ram på unionsnivå. Plattformen kommer att bestå av ett brett tvärsnitt av berörda parter, t.ex. företrädare för nationella skattemyndigheter, Europaparlamentet, företag, den akademiska världen och icke-statliga organisationer. Den kommer att underlätta dialog och utbyte av sakkunskap, vilket kan leda till ett bättre samordnat och mer effektivt EU-upplägg för bekämpning av skatteundandragande och skatteflykt.

Algirdas Šemeta, kommissionsledamot med ansvar för frågor som rör skatter, tullar, statistik, revision och bedrägeribekämpning, yttrade följande: ”Genom att bekämpa skatteundandragande slåss vi för att skydda våra skattesystems skälighet, våra ekonomiers konkurrenskraft och våra medlemsstaters solidaritet. Det står så mycket på spel att vi bara inte får förlora slaget. Den förnyade entusiasmen bland medlemsstaterna för att ta upp kampen är mer än välkommen och måste nu omsättas i handling. Den plattform som lanseras idag kommer att hålla medlemsstaterna på alerten. Den kommer att trygga att resultaten i fråga om bekämpning av skatteundandragande motsvarar förväntningarna.”

Plattformen för god förvaltning i skattefrågor är ett av initiativen i kommissionens handlingsplan från december 2012 för bekämpning av skatteundandragande (se MEMO/12/949). Den kommer att ha ca 45 medlemmar, bl.a. en företrädare på hög nivå för varje medlemsstats skatteförvaltning och ungefär 15 företrädare för organisationer utanför statsförvaltningen. De senare kommer att utses av kommissionen, på grundval av en öppen inbjudan att lämna in ansökan om att bli medlem av plattformen. Denna inbjudan lanserades också idag. Organisationerna i fråga kommer att utses för en treårsperiod, som kommer att kunna förnyas om de efter den perioden inger en ny ansökan som godtas.

Bakgrund

Plattformen kommer särskilt att följa upp framstegen i genomförandet av de två rekommendationer som hör samman med handlingsplanen.

I den första rekommendationen förespråkas en fast hållning från Europeiska unionens sida gentemot skatteparadis, med åtgärder som går längre än de nuvarande åtgärderna på internationell nivå. Medlemsstaterna uppmanas bl.a. att använda gemensamma kriterier för att identifiera skatteparadis och sätta upp dessa på nationella svartlistor.

Den andra rekommendationen handlar om aggressiv skatteplanering. Den tar upp olika sätt – t.ex. förstärkning av reglerna för att motverka missbruk i bilaterala skatteavtal, nationell lagstiftning och EU-bolagslagstiftning – att täppa till sådana möjligheter som företag utnyttjar för att undvika att betala sin skäliga andel av skattebördan. Medlemsstaterna uppmanas att i sin nationella lagstiftning införa en klausul om att konstlade arrangemang som inrättats med det huvudsakliga syftet att undvika beskattning ska ignoreras och att de nationella myndigheterna skatterättsligt ska behandla sådana arrangemang utifrån deras ekonomiska innehåll.

Nästa steg

Plattformens första möte beräknas hållas den 10 juni 2013.

Länkar som kan vara till nytta

Följ kommissionsledamoten Algirdas Šemeta på Twitter.

Hemsidan för Algirdas Šemeta, kommissionsledamot med ansvar för frågor som rör skatter, tullar, statistik, revision och bedrägeribekämpning:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kommissionens handlingsplan och rekommendationer finns på

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Webbplats om skatteundandragande och skatteflykt:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

Inbjudan att lämna in ansökan om att bli medlem av plattformen:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/platform_call-applications_en.pdf

Commission Decision

Kontaktpersoner:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar