Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Zwalczanie uchylania się od opodatkowania: Komisja tworzy platformę na rzecz dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania

W ramach wspólnych działań przeciwko uchylaniu się od opodatkowania i unikaniu zobowiązań podatkowych Komisja ustanowiła w dniu dzisiejszym nową platformę na rzecz dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania. Platforma ta będzie monitorować postępy państw członkowskich w rozwiązywaniu problemu agresywnego planowania podatkowego i zwalczaniu rajów podatkowych, zgodnie z zaleceniami przedstawionymi przez Komisję w ubiegłym roku (zob. IP/12/1325). Celem tego przedsięwzięcia jest podjęcie przez państwa członkowskie rzeczywistych i skutecznych działań na rzecz rozwiązania tych problemów w ramach skoordynowanych unijnych ram prawnych. Platforma skupiać będzie zainteresowane strony wywodzące się z różnych kręgów — przedstawicieli krajowych organów podatkowych, Parlamentu Europejskiego, przedsiębiorstw, środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych i inne zainteresowane strony. Ułatwi ona również dialog i wymianę wiedzy fachowej, które mogą stanowić część bardziej skoordynowanego i skutecznego podejścia na szczeblu UE do kwestii przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania oraz unikaniu płacenia podatków.

Algirdas Šemeta, komisarz UE ds. podatków i unii celnej, statystyki, audytu oraz zwalczania nadużyć finansowych, powiedział: zwalczając uchylanie się od opodatkowania, dążymy do zachowania uczciwości naszych systemów podatkowych, konkurencyjności naszych gospodarek i solidarności państw członkowskich UE. Stawka w grze jest zbyt wysoka, żebyśmy tę walkę mogli przegrać. Ożywione zainteresowanie państw członkowskich podjęciem walki z tym zjawiskiem to bardzo dobry znak. Należy teraz przełożyć je na działania. Platforma, którą dziś uruchamiamy, pozwoli państwom członkowskim zachować czujność. Zagwarantuje ona, by wyniki w zakresie zwalczania uchylania się od opodatkowania odzwierciedlały oczekiwania.”

Platforma na rzecz dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania była jedną z inicjatyw przewidzianych w planie działań w zakresie przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania, przedstawionym przez Komisję w grudniu 2012 r. (zob. MEMO/12/949). Platforma będzie się składać z około 45 członków: delegatów wysokiego szczebla z organów podatkowych każdego państwa członkowskiego i do 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ci ostatni będą mianowani przez Komisję w drodze otwartej procedury składania kandydatur. Zaproszenie do składania wniosków przez organizacje pragnące wziąć udział w tym przedsięwzięciu także zostało już opublikowane. Organizacje będą wybierane na okres 3 lat, który to okres może zostać przedłużony, jeśli po jego upływie organizacja złoży ponowny wniosek i zostanie on zaakceptowany.

Kontekst

Platforma umożliwi w szczególności śledzenie postępów we wdrażaniu dwóch zaleceń związanych ze wspomnianym planem działań.

Pierwsze zalecenie przewiduje zdecydowaną reakcję UE wobec rajów podatkowych, wykraczającą poza dotychczasowe środki międzynarodowe. Zachęcono w nim państwa członkowskie do identyfikowania – korzystając ze wspólnych kryteriów – rajów podatkowych i wpisywania ich na krajowe „czarne listy”.

Drugie zalecenie dotyczy agresywnego planowania podatkowego. Określa ono sposoby zablokowania możliwości wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa w celu uniknięcia płacenia przypadającej na nie części podatku. Obejmują one zaostrzenie przepisów w zakresie zwalczania nadużyć zawartych w dwustronnych konwencjach podatkowych, przepisach krajowych oraz unijnym prawie spółek. Wszelkie sztuczne systemy wprowadzane w celu unikania płacenia podatków będą pomijane, a przedsiębiorstwa będą w zamian podlegać opodatkowaniu w oparciu o faktyczny ekonomiczny charakter ich działalności.

Dalsze działania

Pierwsze spotkanie członków platformy wstępnie zaplanowano na 10 czerwca 2013 r.

Przydatne linki

Komisarz Algirdas Šemeta na Twitterze

Strona internetowa komisarza Algirdasa Šemety, odpowiedzialnego za podatki, unię celną, audyt oraz zwalczanie nadużyć finansowych:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Plan działania i zalecenia Komisji dostępne są pod adresem:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Strona internetowa na temat uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

Zaproszenie do składania wniosków o udział w przedsięwzięciu:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/platform_call-applications_en.pdf

Commission Decision

Kontakt:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar