Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. balandžio 23 d.

Kova su mokesčių slėpimu. Komisija steigia ekspertų grupę „Gero mokesčių valdymo klausimai“

Kaip vienas iš suderintų veiksmų kovojant su mokesčių vengimu ir slėpimu šiandien įsteigiama nauja Komisijos ekspertų grupė „Gero mokesčių valdymo klausimai“. Ekspertų grupė stebės valstybių narių pažangą sprendžiant agresyvaus mokesčių planavimo klausimą ir imantis griežtų priemonių prieš mokesčių rojus pagal praeitais metais Komisijos pateiktas rekomendacijas (žr. IP/12/1325). Siekiama užtikrinti, kad realių ir veiksmingų priemonių šioms problemoms spręsti valstybės narės imtųsi laikydamosi darnios ES sistemos. Ekspertų grupę sudarys įvairių suinteresuotųjų šalių: nacionalinių mokesčių administratorių, Europos Parlamento, verslo, akademinės bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų ir kitų įstaigų, atstovai. Be to, taip bus skatinamas dialogas bei žinių mainai – tai gali padėti užtikrinti darnesnes ir veiksmingesnes ES priemones kovojant su mokesčių slėpimu ir vengimu.

Už mokesčius, muitų sąjungą, statistiką, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Kovodami su mokesčių slėpimu, kovojame už savo mokesčių sistemų teisingumą, ekonomikos konkurencingumą ir valstybių narių solidarumą. Pralaimėti šią kovą per daug kainuotų. Reikėtų, kad valstybės narės jos imtųsi su naujomis jėgomis. Dabar reikia konkrečių veiksmų. Šiandien įsteigiama ekspertų grupė privers valstybes nares nepasiduoti ir užtikrins, kad kovos su mokesčių slėpimu rezultatai pateisintų lūkesčius.

Ekspertų grupės „Gero mokesčių valdymo klausimai“ įsteigimas buvo viena iš iniciatyvų, apie kurias paskelbta 2012 m. gruodžio mėn. Komisijos kovos su mokesčių slėpimu veiksmų plane (žr. MEMO/12/949). Šią grupę sudarys maždaug 45 nariai: aukšto lygio delegatai iš visų valstybių narių mokesčių administratorių ir ne daugiau kaip 15 nevyriausybinių organizacijų atstovų. Pastaruosius narius po viešo paraiškų teikimo skirs Komisija. Šiandien paskelbtas ir kvietimas teikti paraiškas, kad būtų atrinktos grupės veikloje norinčios dalyvauti organizacijos. Jos bus atrinktos 3 metų kadencijai, kuri vėliau gali būti pratęsta pateikus paraišką.

Pagrindiniai faktai

Ekspertų grupė visų pirma stebės pažangą, daromą įgyvendinant dvi su minėtu veiksmų planu susijusias rekomendacijas.

Pirmoje rekomendacijoje numatyta tvirta ES pozicija kovoti su mokesčių rojais, neapsiribojant dabartinėmis tarptautinėmis priemonėmis. Valstybės narės raginamos pagal bendrus kriterijus išaiškinti mokesčių rojus ir juos įtraukti į nacionalinius juoduosius sąrašus.

Antra rekomendacija susijusi su agresyviu mokesčių planavimu. Joje siūloma būdų, kaip panaikinti galimybes įmonėms išvengti sąžiningo mokesčių mokėjimo, pvz., griežtinti dvišalėse sutartyse dėl mokesčių, nacionalinės teisės aktuose ir ES bendrovių teisės aktuose nustatytas kovos su piktnaudžiavimu nuostatas. Būtų neatsižvelgiama į jokias dirbtines priemones, vykdomas siekiant išvengti mokesčių, ir įmonės būtų apmokestinamos pagal faktinį ekonominį jų veiklos pobūdį.

Tolesni veiksmai

Pirmasis ekspertų grupės posėdis preliminariai planuojamas 2013 m. birželio 10 d.

Naudingos nuorodos

Komisijos nario Algirdo Šemetos Twitter

Už ES mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingo Komisijos nario Algirdo Šemetos svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_lt.htm

Komisijos veiksmų planą ir rekomendacijas galima rasti adresu

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Mokesčių slėpimo ir vengimo klausimų svetainė

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

Kvietimas teikti paraiškas tapti Ekspertų grupės nariu

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/platform_call-applications_en.pdf

Commission Decision

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor, tel. +32 2 292 15 48

Natasja Bohez Rubiano, tel. +32 2 296 64 70


Side Bar