Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 23. huhtikuuta 2013

Komissio torjuu veronkiertoa perustamalla veroalan hyvän hallintotavan foorumin

Euroopan komissio on tänään osana yhteisiä toimia verovilpin ja veron kiertämisen torjumiseksi perustanut veroalan hyvän hallintotavan foorumin, joka tehtävänsä mukaisesti seuraa jäsenvaltioiden edistymistä aggressiivisen verosuunnittelun ja veroparatiisien torjumisessa komission viime vuonna esittämien suositusten mukaisesti (ks. IP/12/1325). Tavoitteena on varmistaa, että jäsenvaltiot toteuttavat EU:n koordinoidun toimintakehyksen puitteissa todellisia ja tehokkaita toimia näihin ongelmiin puuttumiseksi. Foorumissa on edustettuna laaja joukko eri intressitahoja, joita ovat kansalliset veroviranomaiset, Euroopan parlamentti, yritykset, tiedeyhteisö, kansalaisjärjestöt ja muut sidosryhmät. Tämä myös helpottaa vuoropuhelua ja kokemustenvaihtoa, mikä voi johtaa entistä koordinoidumpiin ja tehokkaampiin EU:n toimiin verovilpin ja veron kiertämisen torjumisessa.

Verotuksesta, tulliliitosta, tilintarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaavan komissaarin Algirdas Šemetan mukaan “verovilppiä torjuessamme suojelemme verojärjestelmiemme oikeudenmukaisuutta, talouksiemme kilpailukykyä ja EU:n jäsenvaltioiden yhteisvastuuta. Tässä on niin paljon pelissä, ettei taistelua ole varaa hävitä. Jäsenvaltioiden keskuudessa uudestaan virinnyt päättäväisyys ryhtyä torjuntatoimiin on enemmän kuin tervetullut. Tämä päättäväisyys on nyt kanavoitava toimiksi. Tänään toimintonsa käynnistävä foorumi pitää jäsenvaltiot valppaina. Sen avulla varmistetaan, että verovilpin torjunnassa tulokset vastaavat odotuksia.”

Veroalan hyvän hallintotavan foorumi oli yksi niistä aloitteista, jotka sisältyvät komission joulukuussa 2012 hyväksymään toimintasuunnitelmaan veropetosten ja veronkierron torjunnan tehostamiseksi (ks. MEMO/12/949). Foorumissa on noin 45 jäsentä: korkean tason edustaja kunkin jäsenvaltion veroviranomaisesta ja enintään 15 valtionhallinnon ulkopuolista edustajaa. Komissio nimittää valtionhallinnon ulkopuoliset edustajat avoimen hakumenettelyn perusteella. Tämä hakumenettely, jossa valitaan foorumiin osallistuvat organisaatiot, on myös käynnistynyt tänään. Organisaatiot valitaan kolmen vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia, jos seuraavaa toimikautta koskevassa menettelyssä jätetty uusi hakemus hyväksytään.

Taustaa

Foorumi seuraa erityisesti, miten veropetosten ja veronkierron torjunnan tehostamista koskevaan toimintasuunnitelmaan liittyvien kahden suosituksen toteuttamisessa on edistytty.

Ensimmäisessä suosituksessa tavoitellaan EU:lle vahvaa asemaa veroparatiiseja vastaan suosittamalla toimenpiteitä, jotka menevät nykyisiä kansainvälisiä toimenpiteitä pidemmälle. Jäsenvaltioita kannustetaan yhteisiä kriteerejä käyttämällä nimeämään veroparatiisit ja laittamaan ne kansallisille mustille listoille.

Toinen suositus koskee aggressiivista verosuunnittelua. Siinä esitetään keinoja, joilla voidaan estää yritysten mahdollisuudet välttyä maksamasta niille kuuluva osuus veroista. Tällaisia keinoja ovat muun muassa väärinkäytön vastaisten määräysten ja säännösten lujittaminen kahdenvälisissä verosopimuksissa, kansallisessa lainsäädännössä ja EU:n yhtiölainsäädännössä. Kaikki veron kiertämiseen tähtäävät keinotekoiset järjestelyt jätetään huomiotta, ja sen sijaan yrityksiä verotetaan tosiasiallisen taloudellisen sisällön perusteella.

Seuraavat vaiheet

Foorumin ensimmäinen kokous on tarkoitus pitää 10. kesäkuuta 2013.

Hyödyllisiä linkkejä

Komissaari Algirdas Šemeta Twitterissä

Verotuksesta, tulliliitosta, tilintarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaavan komissaari Algirdas Šemetan kotisivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Komission toimintasuunnitelma ja suositukset:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Verovilppiä ja veron kiertämistä käsittelevä verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

Foorumin jäsenyyttä koskeva hakuilmoitus:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/platform_call-applications_en.pdf

Commission Decision

Yhteyshenkilöt:

Emer Traynor (+32-2) 292 15 48

Natasja Bohez Rubiano (+32-2) 296 64 70


Side Bar