Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2013.

Πάταξη της φοροδιαφυγής: η Επιτροπή δημιουργεί μια πλατφόρμα για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα

Στο πλαίσιο του συντονισμού των προσπαθειών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, η Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα τη νέα πλατφόρμα για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα. Η πλατφόρμα θα παρακολουθεί την πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά την αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και την εξάλειψη των φορολογικών παραδείσων, σύμφωνα με τις συστάσεις που διατύπωσε πέρυσι η Επιτροπή (βλ. IP/12/1325). Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η πραγματική και αποτελεσματική ανάληψη δράσης από τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων, εντός συντονισμένου πλαισίου της ΕΕ. Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει ευρύτατο φάσμα ενδιαφερόμενων μερών (εθνικές φορολογικές αρχές, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιχειρήσεις, πανεπιστημιακοί φορείς, ΜΚΟ και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς). Επίσης, θα διευκολύνει τον διάλογο και την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στον καλύτερο συντονισμό και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της προσέγγισης της ΕΕ όσον αφορά την πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής .

Ο Algirdas Šemeta, Επίτροπος αρμόδιος για θέματα φορολογίας και τελωνειακής ένωσης, στατιστικών, ελέγχου και καταπολέμησης της απάτης, δήλωσε τα εξής: «Οι προσπάθειές μας για την πάταξη της φοροδιαφυγής είναι ταυτόχρονα και προσπάθειες για την προστασία της ισότιμης μεταχείρισης στο πλαίσιο των φορολογικών μας συστημάτων, της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών μας και της αλληλεγγύης των κρατών μελών μας. Το διακύβευμα είναι τόσο σημαντικό που δεν αφήνει περιθώρια αποτυχίας. Η επιβεβαίωση της βούλησης των κρατών μελών να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή είναι περισσότερο από ευπρόσδεκτη. Τώρα ήρθε η ώρα να γίνουν τα λόγια πράξεις. Η πλατφόρμα που εγκαινιάζουμε σήμερα θα κρατά τα κράτη μέλη σε εγρήγορση και θα εξασφαλίσει αποτελέσματα ανάλογα των προσδοκιών όσον αφορά την πάταξη της φοροδιαφυγής».

Η πλατφόρμα για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα συγκαταλεγόταν στις πρωτοβουλίες τις οποίες προέβλεπε το σχέδιο δράσης που παρουσίασε η Επιτροπή για την πάταξη της φοροδιαφυγής τον Δεκέμβριο 2012 (βλ. MEMO/12/949). Η εν λόγω πλατφόρμα θα απαρτίζεται από περίπου 45 μέλη: έναν εκπρόσωπο υψηλού επιπέδου από τη φορολογική αρχή κάθε κράτους μέλους και, κατά μέγιστον, δεκαπέντε εκπροσώπους μη κυβερνητικών φορέων. Οι εκπρόσωποι μη κυβερνητικών φορέων θα διορίζονται από την Επιτροπή, βάσει ανοικτής διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής αιτήσεων δημοσιεύθηκε επίσης σήμερα, για την επιλογή των φορέων που θα συμμετάσχουν. Στους εν λόγω φορείς θα ανατεθεί τριετής εντολή, ανανεώσιμη κατόπιν περαιτέρω επιτυχούς υποβολής αίτησης.

Ιστορικό

Η πλατφόρμα θα παρακολουθεί ειδικότερα την πρόοδο που θα σημειώνεται όσον αφορά τις δύο συστάσεις που συνδέονται με το εν λόγω σχέδιο δράσης.

Η πρώτη σύσταση προβλέπει αυστηρή στάση της ΕΕ έναντι των φορολογικών παραδείσων, η οποία υπερβαίνει τα ισχύοντα διεθνή μέτρα. Με τη χρήση κοινών κριτηρίων, τα κράτη μέλη καλούνται να προσδιορίσουν τους φορολογικούς παράδεισους και να τους θέσουν σε εθνικές μαύρες λίστες.

Η δεύτερη σύσταση αφορά τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και προβλέπει τρόπους εξουδετέρωσης των δυνατοτήτων που εκμεταλλεύονται οι επιχειρήσεις για να αποφεύγουν την καταβολή του φόρου που τους αναλογεί. Σ’ αυτούς συγκαταλέγεται η ενίσχυση των διατάξεων για την πάταξη των καταχρήσεων στις διμερείς φορολογικές συμβάσεις της ΕΕ, στην εθνική νομοθεσία και στη νομοθεσία της ΕΕ περί εταιρειών. Κανένα τέχνασμα με σκοπό τη φοροαποφυγή δεν πρέπει να περνάει απαρατήρητο· αντιθέτως, πρέπει να αγνοούνται τα επίπλαστα στοιχεία και να φορολογούνται οι επιχειρήσεις βάσει των πραγματικών οικονομικών στοιχείων.

Επόμενα βήματα

Η πρώτη συνεδρίαση της πλατφόρμας έχει προγραμματιστεί προσωρινά για τις 10 Ιουνίου 2013.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ο Επίτροπος Algirdas Šemeta στο Twitter

Αρχική ιστοσελίδα του Επιτρόπου κ. Algirdas Šemeta, αρμόδιου για θέματα φορολογίας και τελωνειακής ένωσης, ελέγχου και καταπολέμησης της απάτης:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής και οι συστάσεις είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Δικτυακός τόπος για τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στην πλατφόρμα:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/platform_call-applications_en.pdf

Commission Decision

Αρμόδιοι για επικοινωνία:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar