Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 23 април 2013 г.

Борба с данъчните измами: Комисията създава платформа за добро управление в областта на данъчното облагане

Като част от целенасочените усилия, които Европейската комисия полага за борба с данъчните измами и избягването на данъци, днес тя представи нова платформа за добро управление в областта на данъчното облагане. Чрез нея ще се следи напредъкът, постигнат от държавите членки при решаването на проблеми като агресивното данъчно планиране и данъчните убежища в съответствие с препоръките, отправени от Комисията миналата година (вж. IP/12/1325). Целта е да се гарантира, че държавите членки предприемат реални и ефективни действия за преодоляване на тези проблеми въз основа на координирана рамка на ЕС. В платформата ще участват заинтересовани страни от различни сфери на дейност — национални данъчни администрации, Европейския парламент, предприятия, академични среди, неправителствени организации и други заинтересовани страни. По този начин ще се улесни диалогът и обмяната на експертен опит, което от своя страна може да послужи за изграждане на по-координиран и ефективен подход на ЕС в борбата с укриването на данъци и избягването на данъчно облагане. Алгирдас Шемета, комисар по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, статистиката, одита и борбата с измамите, заяви: „Борбата с данъчните измами е борба за запазване на справедливите системи на данъчно облагане, конкурентоспособност на икономиката и солидарност между държавите членки. Залогът в тази битка е твърде голям, за да бъде загубена. Затова приветстваме всички държави членки, които с готовност я подемат отново. Сега е моментът за реални действия. Платформата, която откривам днес, ще помогне на държавите членки да бъдат бдителни и в готовност за действие. Чрез нея ще успеем да постигнем резултати, които да отговорят на очакванията по отношение на борбата с укриването на данъци.“

Платформата за доброто управление в областта на данъчното облагане бе една от инициативите в плана за действие на Комисията срещу укриването на данъци, който бе представен през декември 2012 г. (вж. MEMO/12/949). В състава ѝ ще влязат 45 членове: по един представител на високо ниво от данъчната администрация на всяка държава членка, както и максимум 15 представители на неправителствени организации, които ще бъдат назначавани от Комисията чрез открита процедура за кандидатстване. Поканата за представяне на кандидатури също бе публикувана днес с цел да бъдат подбрани организациите, които ще участват в платформата. Те ще се избират за мандат от 3 години, който може да бъде подновен при успешно представяне на нова кандидатура след изтичането на този период.

Контекст

По-специално дейността на платформата ще се съсредоточи върху проследяването на напредъка, който се постига при изпълнението на две препоръки, свързани с плана за действие.

Първата препоръка предвижда решително противопоставяне на ЕС на данъчните убежища, надхвърлящо настоящите международни мерки. Към държавите членки се отправя призив да установят, чрез използване на общи критерии, зоните от типа „данъчно убежище“ и да ги поставят в национални черни списъци.

Втората препоръка се отнася до агресивното данъчно планиране. В нея се разглеждат начините, по които могат да бъдат блокирани възможностите, използвани от дружествата за избягване плащането на дължимия от тях данък. Някои от тези начини включват засилване на разпоредбите за борба със злоупотребите в двустранните данъчни спогодби, националното законодателство и дружественото право на ЕС. Всяка привидна договореност, сключена за целите на избягването на данъчно облагане, ще бъде невалидна, а вместо това дружествата ще бъдат облагани с данъци съобразно действителната икономическа същност.

Следващи стъпки

По предварителен план първата среща на платформата е насрочена за 10 юни 2013 г.

Полезни връзки

Можете да следите съобщенията на комисар Алгирдас Шемета в Twitter

Уебстраница на Алгирдас Шемета, комисар на ЕС по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, статистиката, одита и борбата с измамите:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Планът за действие на Комисията и препоръките могат да бъдат намерени на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Уебсайт за борбата с данъчните измами и избягването на данъчно облагане:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

Покана за представяне на кандидатури за участие в платформата:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/platform_call-applications_en.pdf

Commission Decision

За контакти:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar