Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE FI

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 23 januari 2013

Statligt stöd: Kommissionen godkänner ändringar av den finska ordningen om stöd till investeringar i renare fartyg

Europeiska kommissionen har kommit fram till att ändringarna av en redan befintlig finsk ordning för stöd till investeringar i renare fartyg är förenlig med EU:s regler om statligt stöd. Dessa ändringar har bl.a. till syfte att ge fartygsägare incitament att börja använda mindre förorenande bränslen i förtid, dvs. redan innan de EU-normer som inför detta krav har trätt i kraft.

- Denna finska ordning visar hur de nuvarande reglerna om statligt stöd kan användas för att uppmuntra sjöfartsindustrin att börja tillämpa strängare miljöregler redan innan de har hunnit träda i kraft, säger Joaquín Almunia som är vice ordförande för kommissionen och den kommissionär som ansvarar för konkurrensfrågor.

Kommissionen godkände den ursprungliga finska stödordningen 2011 (se ärende SA.32118). Kommissionen antog ett nytt svaveldirektivet 2012. De ändringar som anmälts av de finska myndigheterna har till syfte att anpassa den befintliga stödordningen till de strängare gränsvärden för svavel för marina bränslen som börjar gälla från och med den 1 januari 2015 i svavelkontrollområdena, vilka bl.a. omfattar Engelska kanalen, Nordsjön och Östersjön.

Ändringarna innebär att fartygsägare, på vissa villkor, ska kunna finansiera förvärv av nya fartyg eller anpassningar av gamla fartyg, under förutsättning att de går med på att tillämpa strängare miljökrav för dessa fartyg än vad som är nödvändigt enligt gällande EU-regler. Stödet kommer att fungera som ett verkligt incitament och är nödvändigt för att man ska kunna nå det avsedda målet, dvs. att fartyg börjar använda mindre förorenande bränsle upp till två år tidigare än vad som annars hade varit fallet. Inget stöd kommer att beviljas efter det att de nya EU-normerna trätt i kraft. Stödet överensstämmer därför med EU:s riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd.

Bakgrund

Den icke-konfidentiella versionen av dagens beslut kommer att göras tillgänglig under ärendenummer SA.35686) i registret över statligt stöd på GD Konkurrens webbplats när eventuella konfidentialitetsproblem har lösts. Nya offentliggöranden av beslut om statligt stöd på internet och i Europeiska unionens officiella tidning finns förtecknade i e-nyhetsbrevet om statligt stöd.

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani (+32 22974513)

Maria Madrid Pina (+32 22954530)


Side Bar