Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 23. tammikuuta 2013

Komissio hyväksyy muutokset Suomen valtiontukiohjelmaan, jolla tuetaan vähän saastuttaviin laivoihin tehtäviä investointeja

Euroopan komissio on todennut, että muutokset Suomen nykyiseen ohjelmaan, jolla tuetaan investoimista vähän saastuttaviin laivoihin, ovat EU:n valtiontukisääntöjen mukaisia. Muutosten tarkoituksena on erityisesti kannustaa laivojen omistajia siirtymään vähemmän saastuttavien polttoaineiden käyttöön jo ennen EU-normien voimaantuloa.

Kilpailupolitiikasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Joaquín Almunia totesi, että ”Suomen ohjelma osoittaa, kuinka voimassa olevien valtiontukisääntöjen avulla voidaan kannustaa merenkulkualaa sopeutumaan aiempaa tiukempiin ympäristösääntöihin jo ennen kuin ne tulevat voimaan".

Komissio hyväksyi Suomen alkuperäisen tukiohjelman vuonna 2011 (ks. asia SA.32118), minkä jälkeen se antoi uuden rikkidirektiivin vuonna 2012. Suomen viranomaisten ilmoittamien muutosten tarkoituksena on mukauttaa nykyistä ohjelmaa siten, että se vastaa meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuutta koskevia tiukempia sääntöjä, joita sovelletaan 1. tammikuuta 2015 lähtien rikkipäästöjen valvonta-alueella, joka kattaa Englannin kanaalin, Pohjanmeren ja Itämeren.

Muutokset mahdollistavat etenkin sen, että rahoitusta voidaan tietyin ehdoin myöntää uusien alusten ostamiseen tai vanhojen mukauttamiseen sillä edellytyksellä, että ne noudattavat ympäristösääntöjä, jotka ovat EU:ssa tällä hetkellä voimassa olevia sääntöjä tiukempia. Tuki on aidosti kannustava ja lisäksi välttämätön aiotun tavoitteen saavuttamiseksi: vähemmän saastuttavien polttoaineiden käyttöönottoa laivoissa voidaan sen avulla aikaistaa jopa kahdella vuodella. Tukea ei myönnetä enää uusien sääntöjen voimaantulon jälkeen, joten tuki on valtiontuesta ympäristönsuojelulle annettujen EU:n suuntaviivojen mukaista.

Tausta

Tänään tehty päätös tulee saataville kilpailun pääosaston verkkosivuilla olevassa valtiontukirekisterissä numerolla SA.35686 kunhan luottamuksellisuuteen liittyvät seikat on selvitetty. Internetissä ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavat uudet valtiontukipäätökset luetellaan viikoittain ilmestyvässä valtiontukitiedotteessa (State Aid Weekly e-News).

Yhteyshenkilöt:

Antoine Colombani +32 2 297 45 13

Maria Madrid Pina +32 2 295 45 30


Side Bar