Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL MT SL RO

Европейска Комисия

Съобщение за медиите

Атина, 18 април 2013 г.

12-та конференция на FEMIP — „синя“ икономика в Средиземноморието: засилване на морското сътрудничество

По повод на 12-та конференция на FEMIP (Механизъм за евро-средиземноморски инвестиции и партньорство) на 18—19 април Мария Даманаки, Европейски комисар по въпросите на морското дело и рибарството, Philippe de Fontaine-Vive, заместник-председател на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), и Andrew Winbow, заместник главен секретар на Международната морска организация (ММО), ще се срещнат в гръцката столица Атина, за да потвърдят ангажимента си за сътрудничество и партньорство с цел да се подкрепи „синята“ и устойчивата икономика в Средиземноморието и да се постигне възможно най-широко морско сътрудничество между всички средиземноморски страни. Ще присъстват и министрите, отговарящи за морското дело в България, Хърватия, Кипър, Франция, Гърция, Малта и Палестина.

Потенциалът на морето е в основата на усилията за насърчаването на „син“ растеж. Европейската комисия определи подхода си за партньорство с Южното Средиземноморие за демокрация и споделен просперитет, с акцент върху приобщаващото икономическо развитие и засиленото секторно сътрудничество. Общата финансова помощ, предоставена на южните съседни държави в Средиземноморието между 2007 и 2012 г., възлиза на 7,48 млрд. евро1. ЕИБ увеличи подкрепата си за региона в рамките на Механизма за евро-средиземноморски инвестиции и партньорство (FEMIP). Между края на 2002 и 2012 г. ЕИБ предостави финансови средства в размер на над 13 млрд. евро на средиземноморските страни партньорки; а заедно с международни финансови институции, двустранни агенции и частния сектор тя мобилизира около 35 млрд. евро допълнителен капитал, за да се насърчи интеграцията в региона. Международната морска организация разполага с мандат да се погрижи за приемането в целия свят на най-високите практически достижими стандарти в областта на морската безопасност, морската сигурност, ефективността на корабоплаването и предотвратяването и контрола на замърсяването на морето от кораби.

Радвам се, че днес се поставя началото на процес за засилено сътрудничество в полза на „синята“ икономика на региона. Като работим заедно, както и чрез сътрудничеството със Съюза за Средиземноморието, други съответни регионални организации и всички засегнати държави можем да дадем своя принос за демокрацията, дългосрочния просперитет, приобщаващия растеж, достойните условия на труд и създаването на работни места в региона. Нека започнем от подкрепата на развитието на морски клъстери като полезни платформи за включване на голям брой заинтересовани страни. Освен това искаме да насърчим създаването на мрежа от центрове за морско обучение, например по примера на водещия проект за европейски центрове за високи постижения в областта на морското образование в Балтийския район. В регион като Средиземноморието трансграничното и междусекторното сътрудничество са от решаващо значение за по-добро функциониране и постигане на критичната маса, която е толкова необходима“, заяви комисар Мария Даманаки.

Аndrew Winbow от ММО подчерта: Ясно е, че поддържането и — когато е възможно — подобряването на качеството и устойчивостта на околната среда са ключови теми. С оглед на това ще е необходимо не само добро стопанисване на ограничените ресурси, но и внимателно разглеждане на конкурентните изисквания на субектите, използващи морските ресурси. Следните две основни области на действие изглеждат жизненоважни: образование, обучение и разпространяване на информация, както и известен мониторинг и надзор, за да се гарантира, че необходимите политики и практики се спазват и се прилагат ефективно. В това отношение по-широкото използване на технологиите ще бъде от полза: спътниково наблюдение и събиране на данни, както и предстоящото прилагане на електронна навигация са ресурси, които биха могли да се използват в подкрепа на опазването на околната среда. Заедно със съответните организации на ЕС, представени на конференцията, ММО е готова да подкрепи държавите в региона да гарантират устойчивото бъдеще, към което всички се стремим.“

Ето и думите на Philippe de Fontaine-Vive от ЕИБ: „Трябва да се възползваме от всички възможности за създаване на поле на взаимодействие между политиките и възможностите за инвестиции. Сега целта ни е да набележим и започнем дейности, които подпомагат развитието на уменията, създаването на работни места, сигурността и безопасността, опазването на околната среда и „синия“ растеж в региона. За тази цел ЕИБ следва да се опре на мобилизирането на средства от частния сектор.“

Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта на конференцията:

http://www.amiando.com/12thFEMIP_Conference.html.

За контакти:

Европейска комисия: Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Европейска инвестиционна банка: Anne-Cécile Auguin (+352 621 36 19 48)

Международна морска организация: Ashok Mahapatra (+44 207 587 32 12)

1 :

Средства за двустранното и регионалното/междурегионалното сътрудничество без средства за трансграничното сътрудничество и бюджетни кредити за административни разходи.


Side Bar