Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 18 april 2013

Nytt utbildningscenter för att bekämpa olaglig handel med kärnmaterial och radioaktivt material

Kommissionen invigde i dag ett nytt europeiskt utbildningscenter för kärnsäkerhet (”Eusectra”) i Karlsruhe. Utbildningscentret kommer att undervisa tjänstemän på fältet, utbildare och experter i hur man upptäcker olaglig handel med kärnmaterial och radioaktivt material. Eusectra erbjuder praktisk utbildning med hjälp av en mängd olika typer av radioaktivt material och kärnmaterial och ett stort urval av utrustning och mätinstrument. Inomhus finns ett utbildningsområde som simulerar en flygplats, utrustat med en detektorbåge för kärnmaterial och ett rullband med röntgen. Utomhus ges utbildning om olika scenarier med fyra olika typer av detektorbågar för kärnmaterial. Totalt används fler än 30 verktyg för mätning och upptäckt i utbildningen. Genom centret utökas utbildningsverksamheten inom Gemensamma forskningscentrets (JRC) verksamhet på detta område i anläggningarna i Karlsruhe och Ispra.

- Kärnsäkerhet är ett stort globalt problem under det 21:a århundradet. Utbildning och internationellt samarbete i fråga om att upptäcka den här typen av material är viktigt för att vi ska kunna bekämpa hoten från illegal handel med kärnmaterial och radioaktivt material. Detta nya utbildningscenter kommer att ge ett bidrag på absolut toppnivå inom forskning och teknologi på detta område, säger Máire Geoghegan-Quinn, kommissionär med ansvar för forskning, innovation och vetenskap.

- Utbildningscentret kommer att göra räddningspersonal bättre rustad att förhindra och ta itu med kärntekniska incidenter. Även om sådana incidenter är ovanliga, kan de få fruktansvärda konsekvenser. Eusectra kommer inte bara att bidra till att skydda Europas invånare utan även fungera som referens för andra organisationer på området, säger Cecilia Malmström, kommissionär med ansvar för inrikes frågor.

Utbildningscentret, som är inhyst i lokalerna för JRC:s transuraner, inrättades inom ramen för EU:s handlingsplan på det kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära området (CBRN) som antogs av Europeiska rådet under 2009. Utbildningsprogrammen har utvecklats i samarbete med Internationella atomenergiorganet (IAEA) och USA:s energiministerium. Företrädare för dessa organisationer deltog också vid invigningen.

Utöver inriktningen på handel med material, kommer Eusectra att stärka det gränsöverskridande samarbetet, experternas nätverkssamarbete och tillhandahålla ett centraliserat verktyg för kunskapshantering. Vidare kommer avancerad utbildning i upptäckt och identifiering av material, undersökning av radiologiska brottsplatser och utveckling av nationella åtgärdsplaner att ingå i kursutbudet.

Bakgrund

Ett antal pilotmöten med specialinriktning för tjänstemän på fältet, utbildare och experter har redan genomförts med deltagare från många länder i Nord- och Centralafrika, Centralasien, sydöstra Asien, OSS-länder (Oberoende staters samvälde) och Europa.

Eusectra-lokalerna inrymmer också nya laboratorier för kärnämneskontrollutbildning för kärnämnesinspektörer från kommissionen (Euratom) och IAEA som under de senaste 20 åren har utbildats av JRC inom flera olika tekniker.

CBRN-handlingsplanen antogs av Europeiska rådet i december 2009. Rådet uppmanade EU:s medlemsstater och kommissionen att främja en stärkt säkerhetskultur genom fokusering på bättre kunskaper inom CBRN-säkerhet. Detta skulle ske genom bättre riskbedömningar och -beredskap, forskning, utbyte av bästa praxis samt gemensam utbildning och gemensamma övningar.

Handlingsplanen rekommenderade också att Eusectra, som då befann sig på planeringsstadiet, skulle erbjuda utbildning relaterad till kärnsäkerhet och radiologisk säkerhet samt stödja och komplettera sådan verksamhet på nationell nivå.

JRC har valts ut av generaldirektoratet för inrikesfrågor för driften av utbildningscentret på grund av dess rykte som kompetenscentrum bland nationella och internationella myndigheter inom området för kärnämneskontroll (inspektion och tillsyn av den fredliga användningen av kärnmaterial) och dess tidigare framgångsrika utbildningsinsatser på detta område. JRC har också under 20 år deltagit i många projekt inom området nukleära upptäckter och kriminalteknik utanför EU:s gränser genom Tacis-programmet ”Tekniskt stöd till Oberoende staters samvälde” och gemenskapens föranslutningsinstrument.

Kärnsäkerhet syftar till att förhindra, upptäcka och bekämpa olaglig handel med kärnmaterial och andra radioaktiva material och är i första hand ett nationellt ansvar. Kärnämneskontroll omfattar verksamhet som ska garantera att kärnmaterial används endast för avsedda fredliga syften, genom genomförandet av redovisningssystem för kärnämnen och oberoende inspektioner. De bygger på internationella avtal som gör det möjligt för nationella och internationella organ som IAEA och kommissionen att kontrollera den fortsatta fredliga användningen av kärnmaterial.

Ytterligare information om Eusectras invigning och verksamhet finns på följande webbplats:

http://itu.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=36&type=0&iEntryUID=246&iEntryPID=68

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32-2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32-2 295 56 04)


Side Bar