Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 18. apríla 2013

Nové centrum odbornej prípravy EÚ na účely boja proti nedovolenému obchodovaniu s jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi

Európska komisia dnes otvorila nové Európske centrum odbornej prípravy v oblasti jadrovej bezpečnosti (EUSECTRA) v Karlsruhe. Centrum odbornej prípravy bude pripravovať vyšetrujúcich policajných príslušníkov, školiteľov a odborníkov na to, ako zisťovať nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo inými rádioaktívnymi materiálmi a ako naň reagovať. Centrum EUSECTRA ponúka praktické školenia, pričom využíva širokú škálu rádioaktívnych a jadrových materiálov a rozsiahlu paletu vybavenia a meracích prístrojov. Vo vnútorných priestoroch centra sa v jednom zo školiacich priestorov, ktorý je vybavený portálovým monitorom na kontrolu osôb a röntgenovým pásom na batožinu, simulujú letiskové podmienky. Vo vonkajších priestoroch sa poskytuje odborná príprava zameraná na rozličné scenáre a nachádzajú sa v nich 4 rozdielne druhy portálových monitorov na kontrolu radiácie. Celkovo sa v rámci odbornej prípravy používa viac ako 30 nástrojov na meranie a detekciu. Centrum poskytuje podporu pre činnosti odbornej prípravy v tejto oblasti, ktoré spadajú pod Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie a ktoré sa realizujú v Karlsruhe a Ispre.

Európska komisárka zodpovedná za výskum, inováciu a vedu Máire Geogheganová-Quinnová uviedla: „Jadrová bezpečnosť je jednou z hlavných celosvetových výziev 21. storočia. Odborná príprava a medzinárodná spolupráca v oblasti detekcie materiálov sú kľúčovými prvkami v našej reakcii na hrozbu nedovoleného obchodovania s jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi. Toto nové centrum odbornej prípravy prispieva k špičkovým metódam výskumu a špičkovej technológii v tejto oblasti.“

Toto centrum odbornej prípravy zabezpečí omnoho lepšiu pripravenosť pracovníkov zasahujúcich v prípade núdze na predchádzanie a riešenie jadrových incidentov. Napriek tomu, že sú zriedkavé, môžu mať strašné následky. Centrum EUSECTRA bude nielen pomáhať chrániť európskych občanov, ale bude takisto slúžiť ako referenčný bod pre ďalšie organizácie pôsobiace v tejto oblasti“, uviedla Cecilia Malmströmová, komisárka pre vnútorné záležitosti.

Centrum odbornej prípravy, ktoré sa nachádza v priestoroch Inštitútu JRC pre transuránové prvky (ITU), bolo zriadené v rámci akčného plánu EÚ v oblasti chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej bezpečnosti (CBRN) prijatého Európskou radou v roku 2009. Programy odbornej prípravy boli vypracované v spolupráci s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) a Ministerstvom energetiky USA. Zástupcovia z týchto organizácií boli takisto prítomní na slávnostnom otvorení.

Okrem zamerania na nedovolené obchodovanie s materiálmi bude centrum EUSECTRA podporovať cezhraničnú spoluprácu a vytváranie sietí odborníkov a bude poskytovať centralizovaný nástroj na riadenie poznatkov. Takisto sa bude poskytovať pokročilá odborná príprava v oblasti detekcie a identifikácie materiálov, manažmentu scenárov trestných činov súvisiacich s rádiologickými materiálmi a národných plánov reakcie.

Súvislosti

Už prebehla séria pilotných a špeciálne zameraných školení pre vyšetrujúcich policajných príslušníkov, školiteľov a odborníkov, na ktorých sa zúčastnili účastníci z mnohých krajín v severnej a strednej Afrike, Strednej Ázii, juhovýchodnej Ázii, z krajín SNŠ (Spoločenstva nezávislých štátov) a Európy.

Priestory centra EUSECTRA zahŕňajú aj školiace laboratóriá pre nové opatrenia jadrovej bezpečnosti pre jadrových inšpektorov z Európskej komisie (Euratom) a MAAE, ktorým JRC počas predchádzajúcich 20 rokov poskytovalo odbornú prípravu v oblasti rozličných techník.

V decembri 2009 Európska rada prijala akčný plán EÚ v oblasti chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej bezpečnosti (CBRN). Rada vyzvala členské štáty EÚ a Komisiu, aby podporovali kultúru zvýšenej bezpečnosti zameraním sa na posilňovanie znalostí v oblasti bezpečnosti CBRN prostredníctvom zlepšených hodnotení rizík a lepšej pripravenosti, prostredníctvom výskumu, výmeny najlepších postupov, spoločnej odbornej prípravy a spoločných cvičení.

V rámci akčného plánu sa plánované centrum EUSECTRA takisto vyzvalo, aby poskytovalo odbornú prípravu v oblasti jadrovej a rádiologickej bezpečnosti a aby podporovalo a dopĺňalo takéto činnosti na vnútroštátnej úrovni.

Generálne riaditeľstvo pre vnútorné záležitosti vybralo JRC na účely implementácie centra odbornej prípravy, keďže vnútroštátne a medzinárodné orgány ho uznali ako centrum kompetencie v oblasti opatrení jadrovej bezpečnosti (inšpekcia a overovanie mierového využívania jadrových materiálov) a má dlhoročnú tradíciu, pokiaľ ide o úspešné poskytovanie odbornej prípravy v tejto oblasti. JRC sa takisto dve desaťročia zaoberalo vykonávaním mnohých projektov v oblasti jadrovej detekcie a jadrovej súdnej analýzy za európskymi hranicami prostredníctvom programu TACIS (Technická pomoc Spoločenstvu nezávislých štátov) a predvstupových nástrojov EK.

Jadrová bezpečnosť súvisí s prevenciou a detekciou nedovoleného obchodovania s jadrovými alebo inými rádioaktívnymi materiálmi a s reakciou na takéto obchodovanie a zodpovednosť za ňu nesú jednotlivé štáty. Opatrenia jadrovej bezpečnosti súvisia s činnosťami, ktoré zabezpečujú, aby sa jadrové materiály využívali iba na určené mierové využitie prostredníctvom uplatňovania jadrových evidenčných systémov a nezávislých inšpekcií. Sú založené na medzinárodných dohodách, ktoré vnútroštátnym a medzinárodným orgánom, akými sú napríklad MAAE a Európska komisia, povoľujú overovať pokračujúce mierové využívanie jadrových materiálov.

Viac informácií o slávnostnom otvorení centra EUSECTRA a jeho činnostiach nájdete na:

http://itu.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=36&type=0&iEntryUID=246&iEntryPID=68

Kontaktné osoby:

Michael Jennings (+32 2 296 3388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 2 295 5604)


Side Bar