Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 18 april 2013

Nieuw EU-opleidingscentrum ter bestrijding van illegale handel in nucleaire en radioactieve materialen

De Europese Commissie heeft vandaag in Karlsruhe een nieuw Europees opleidingscentrum voor nucleaire beveiliging (Eusectra) in gebruik genomen. Het opleidingscentrum zal frontlijnwerkers, opleiders en deskundigen leren hoe zij illegale handel in nucleaire of andere radioactieve materialen kunnen opsporen en hoe zij daarop moeten reageren. Eusectra biedt praktische opleidingen aan en maakt daarvoor gebruik van een grote variëteit van radioactieve en nucleaire materialen en een breed scala aan apparatuur en meetinstrumenten. Binnen in het gebouw is een van de opleidingsruimten voorzien van een detectiepoort en een transportband met röntgenapparaat, waarmee een luchthavensituatie wordt gesimuleerd. Buiten wordt opleiding gegeven aan de hand van diverse scenario's, waarbij gebruik wordt gemaakt van vier verschillende typen stralingsdetectiepoorten. In totaal worden bij de opleiding meer dan dertig meet‑ en detectieapparaten gebruikt. Het centrum zorgt voor een versterking van de opleidingsactiviteiten van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) van de Europese Commissie die op dit gebied op de sites van Karlsruhe en Ispra worden uitgevoerd.

Europees commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap Máire Geoghegan-Quinn zei hierover: "Nucleaire beveiliging is een van de grote wereldwijde uitdagingen in de 21e eeuw. Opleiding en internationale samenwerking op het gebied van detectie zijn sleutelelementen in ons antwoord op de dreiging van illegale handel in radioactieve en nucleaire materialen. Dit nieuwe opleidingscentrum vervult een voortrekkersrol met betrekking tot onderzoek en technologie op dit gebied.

Dankzij dit opleidingscentrum zal personeel van noodhulpdiensten veel beter toegerust zijn om nucleaire incidenten te voorkomen en aan te pakken. Hoe zeldzaam dergelijke incidenten ook zijn, zij kunnen verschrikkelijke gevolgen hebben. Eusectra zal niet alleen helpen om de Europese burgers te beschermen, maar zal ook fungeren als referentiepunt voor andere organisaties op dit gebied", aldus Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse Zaken.

Het opleidingscentrum, dat in de gebouwen van het Transuraneninstituut (ITU) van het JRC is ondergebracht, is opgericht in het kader van het EU-actieplan op chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair (CBRN) gebied dat in 2009 door de Europese Raad is vastgesteld. De opleidingsprogramma’s zijn ontwikkeld in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) en het Amerikaanse ministerie van Energie. Vertegenwoordigers van deze organisaties waren ook aanwezig op de plechtigheid ter gelegenheid van de ingebruikneming van het centrum.

Eusectra zal niet alleen aandacht besteden aan de handel in materialen, maar zal ook de grensoverschrijdende samenwerking en de totstandbrenging van netwerken van deskundigen bevorderen en zal een gecentraliseerde tool voor kennisbeheer beschikbaar stellen. Voorts wordt geavanceerde opleiding aangeboden op het gebied van de detectie en identificatie van materialen, plaats-delictmanagement in verband met radiologische materialen, en de ontwikkeling van nationale reactieplannen.

Achtergrond

Er heeft al een reeks proef‑ en specifieke sessies voor frontlijnwerkers, opleiders en deskundigen plaatsgevonden met deelnemers uit een groot aantal landen van Noord‑ en Centraal-Afrika, Centraal-Azië, Zuidoost-Azië, het GOS (Gemenebest van Onafhankelijke Staten) en Europa.

In de gebouwen van Eusectra bevinden zich ook nieuwe laboratoria voor opleiding op het gebied van nucleaire veiligheidscontrole voor nucleaire inspecteurs van de Europese Commissie (Euratom) en de IAEA, die de laatste twintig jaar door het JRC met diverse technieken vertrouwd zijn gemaakt.

Het actieplan op chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair (CBRN) gebied is in december 2009 door de Europese Raad vastgesteld. De Raad moedigde de EU-lidstaten en de Commissie aan een sterkere veiligheidscultuur te bevorderen door specifiek te werken aan de verbetering van de kennis op het gebied van CBRN-beveiliging door middel van verbeterde risicobeoordelingen en paraatheid, onderzoek, de uitwisseling van beste praktijken, en gezamenlijke opleidingen en oefeningen.

Het actieplan moedigde het geplande Eusectra ook aan opleiding op het gebied van nucleaire en radiologische beveiliging te verstrekken en dergelijke activiteiten op nationaal niveau te ondersteunen en aan te vullen.

Het JRC is door het directoraat-generaal Binnenlandse Zaken geselecteerd voor de totstandbrenging van het opleidingscentrum omdat het door nationale en internationale instanties op het gebied van nucleaire veiligheidscontrole (inspectie en verificatie van het vreedzame gebruik van nucleaire materialen) wordt erkend als centrum van expertise en omdat het een lange staat van dienst met succesvolle opleiding op dit gebied heeft. Het JRC is ook al twee decennia betrokken bij de uitvoering van een groot aantal projecten op het gebied van nucleaire detectie en nucleair forensisch onderzoek buiten de Europese grenzen via het Tacis-programma (technische bijstand aan het Gemenebest van Onafhankelijke Staten) en via de EU-pretoetredingsinstrumenten.

Nucleaire beveiliging heeft betrekking op de preventie, opsporing en bestrijding van illegale handel in nucleaire en andere radioactieve materialen en is vooral een nationale verantwoordelijkheid. Nucleaire veiligheidscontrole heeft betrekking op de activiteiten die tot doel hebben ervoor te zorgen dat nucleaire materialen uitsluitend voor de beoogde vreedzame doeleinden worden gebruikt; daartoe worden boekhoudsystemen voor nucleair materiaal geïmplementeerd en worden onafhankelijke inspecties verricht. Zij zijn gebaseerd op internationale overeenkomsten op grond waarvan nationale en internationale instanties zoals de IAEA en de Europese Commissie zich kunnen vergewissen van het verdere vreedzame gebruik van nucleaire materialen.

Nadere informatie over de plechtigheid ter gelegenheid van de ingebruikneming van Eusectra en over zijn activiteiten is te vinden op:

http://itu.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=36&type=0&iEntryUID=246&iEntryPID=68

Contact:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 22955604)


Side Bar