Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 18. aprīlī

Jauns ES mācību centrs cīņai ar kodolmateriālu un radioaktīvo materiālu nelegālu tirdzniecību

Eiropas Komisija šodien atklāja jauno Eiropas kodoldrošības mācību centru (EUSECTRA) Karlsrūē. Mācību centrā amatpersonas, instruktori un eksperti tiks apmācīti, kā atklāt kodolmateriālu un citu radioaktīvu materiālu nelegālu tirdzniecību un kā rīkoties šādos gadījumos. EUSECTRA piedāvā praktisku apmācību, kurā izmanto visdažādākos radioaktīvos materiālus un kodolmateriālus, kā arī plašu iekārtu un mērinstrumentu klāstu. Telpās viena no mācību zonām veidota kā lidosta, kas aprīkota ar radiācijas vārtiem un konveijeru ar rentgena caurskates iekārtu. Ārpus telpām apmācība notiek dažādos apstākļos, izmantojot 4 dažādu veidu radiācijas vārtus. Kopumā apmācībā izmanto vairāk nekā 30 mērierīces un detektorus. Pateicoties centra izveidei, tiek pilnveidotas Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra (JRC) šajā jomā piedāvātās mācību iespējas gan Karlsrūes, gan Ispras birojos.

Eiropas Komisijas locekle Moire Gēgena-Kvinna, kas atbild par pētniecību, inovāciju un zinātni, teica: "21. gadsimtā kodoldrošība ir nopietns uzdevums, kas jārisina visā pasaulē. Apmācība un starptautiska sadarbība pārkāpumu atklāšanā ir mūsu galvenie ieroči cīņā ar draudiem, ko rada radioaktīvo materiālu un kodolmateriālu nelegāla tirdzniecība. Jaunais mācību centrs palīdzēs izvirzīties pētniecības un tehnoloģiju izstrādes avangardā šajā jomā."

"Šis mācību centrs palīdzēs daudz labāk sagatavot avārijas dienestu darbiniekus kodolavāriju un to seku novēršanai. Šādas avārijas notiek ļoti reti, taču to sekas ir šausmīgas. EUSECTRA ne tikai palīdzēs pasargāt Eiropas iedzīvotājus, bet būs arī atskaites punkts citām organizācijām šajā jomā," sacīja iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Mācību centrs atrodas JRC Transurāna elementu institūta telpās; tas tika izveidots saskaņā ar ES ķīmiskā, bioloģiskā, radioloģiskā un kodolapdraudējuma (CBRN) rīcības plānu, ko Eiropadome pieņēma 2009. gadā. Mācību programmas izstrādātas sadarbībā ar Starptautisko Atomenerģijas aģentūru (SAEA) un ASV Enerģētikas departamentu. Šo organizāciju pārstāvji piedalījās arī centra atklāšanā.

EUSECTRA ne tikai pievērsīsies cīņai ar minēto materiālu tirdzniecību, bet arī stiprinās pārrobežu sadarbību un kontaktu dibināšanu ekspertu starpā, kā arī nodrošinās centralizētas zināšanu pārvaldības rīku. Tiek sniegta arī paaugstināta līmeņa apmācība par materiālu atklāšanu un identificēšanu, par darbībām radioloģiskā nozieguma vietā un par valsts reaģēšanas plānu izstrādi.

Vispārīga informācija

Jau ir notikušas vairākas izmēģinājuma un specializētas mācību sesijas amatpersonām, instruktoriem un ekspertiem, kurās piedalījās dalībnieki no daudzām Ziemeļāfrikas un Centrālāfrikas valstīm, Vidusāzijas, Dienvidaustrumāzijas, NVS un Eiropas valstīm.

EUSECTRA telpās atrodas arī jaunas kodoldrošības mācību laboratorijas Eiropas Komisijas (Euratom) un SAEA kodolinspektoriem, kurus JRC pēdējo 20 gadu laikā apmācījis dažādu metožu izmantošanā.

ES ķīmiskā, bioloģiskā, radioloģiskā un kodolapdraudējuma (CBRN) rīcības plānu Eiropadome pieņēma 2009. gada decembrī. Padome aicināja ES dalībvalstis un Komisiju uzlabot drošības kultūru, pievēršot uzmanību zināšanu vairošanai CBRN jomā ar labāku riska novērtēšanu un gatavību, pētniecību, pieredzes apmaiņu un kopīgām mācībām un praktiskām nodarbībām.

Rīcības plānā arī izskanēja aicinājums, ka iecerētajam EUSECTRA ir jānodrošina ar kodoldrošību un radioloģisko drošību saistīta apmācība un jāatbalsta un jāpapildina šādi pasākumi valstu līmenī.

Iekšlietu ĢD nosprieda, ka mācību centrs jāveido JRC, jo valstu un starptautiskās iestādes to jau atzinušas par kompetences centru kodoldrošības kontroles jomā (inspekcijas un verificēšana saistībā ar kodolmateriālu izmantošanu miermīlīgiem mērķiem) un tas jau krietnu laiku sekmīgi organizē apmācību šajā jomā. Bez tam JRC jau divdesmit gadu ir iesaistīts daudzos projektos saistībā ar kodolmateriālu atklāšanu un kriminālistiku aiz Eiropas robežām saskaņā ar TACIS programmu (Tehniskais atbalsts Neatkarīgo valstu savienībai) un ES pirmspievienošanās instrumentiem.

Kodoldrošība ir saistīta ar kodolmateriālu un citu radioaktīvo materiālu nelikumīgas tirdzniecības novēršanu, atklāšanu un attiecīgiem pretpasākumiem, un lielākoties tā ir dalībvalstu pašu ziņā. Kodoldrošības kontrole ir saistīta ar darbībām, kuru mērķis ir nodrošināt, ka kodolmateriāli tiek izmantoti tikai paredzētajiem miermīlīgajiem mērķiem; kontrole tiek realizēta ar kodoluzskaites sistēmu un neatkarīgu inspekciju palīdzību. Kodoldrošības kontrole balstās uz starptautiskiem līgumiem, kas paredz, ka valstu un starptautiskām iestādēm, piemēram, SAEA un Eiropas Komisijai, ir tiesības pārliecināties, ka kodolmateriāli tiek izmantoti tikai miermīlīgiem mērķiem.

Plašāka informācija par EUSECTRA atklāšanu un darbību:

http://itu.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=36&type=0&iEntryUID=246&iEntryPID=68

Kontaktpersonas:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 2 295 56 04)


Side Bar