Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 18. aprill 2013

Euroopa Liit avab tuumamaterjalide ja radioaktiivsete ainete salakaubaveo vastu võitlemise koolituskeskuse

Euroopa Komisjon avab täna Karlsruhes Euroopa Tuumajulgeoleku Koolituskeskuse (EUSECTRA). Koolituskeskuses õpetatakse ametnikele, koolitajatele ja ekspertidele seda, kuidas tuumamaterjalide ja radioaktiivsete ainete salakaubavedu avastada ning kuidas avastamise korral edasi tegutseda. EUSECTRAs õpitakse praktilistel koolitustel tundma mitmesuguseid tuumamaterjale ja radioaktiivseid aineid ning tutvutakse laias valikus seadmete ja mõõtevahenditega. Ühes koolitushallis simuleeritakse lennujaama tingimusi, seal on turvaväravad ja läbivalgustusaparatuur. Välitingimustes õpetatakse käitumist mitmesugustes olukordades, selleks on olemas turvaväravad nelja eri tüüpi kiirgusmonitoridega. Kokku on koolitustel võimalik kasutada üle 30 mõõte- ja tuvastamisvahendi. Uus spetsiaalne koolituskeskus toetab Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskustes Karlsruhes ja Ispras läbiviidavat koolitustegevust.

Euroopa teadus- ja innovatsioonivolinik Máire Geoghegan-Quinn ütles: „Tuumajulgeolek on 21. sajandi suur üleilmne väljakutse. Koolitus ja rahvusvaheline koostöö tuumamaterjalide ja radioaktiivsete ainete tuvastamisel on peamine vahend reageerimaks salakaubaveo ohtudele. See uus koolituskeskus aitab tipptasemel kaasa teaduse- ja tehnoloogia arengule selles valdkonnas.”

Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Cecilia Malmström lisas: „Koolituskeskus aitab tõsta pääste- ja hädaabiteenistuste töötajate võimekust tuumaõnnetuste vältimisel ja intsidentide lahendamisel. Kuigi neid esineb harva, võivad tagajärjed olla hirmsad. EUSECTRA tegevus mitte üksnes ei aita kaasa Euroopa kodanike kaitsmisele, see on ka keskus, kuhu saavad pöörduda teised selle alaga tegelevad organisatsioonid.”

Karlsruhes Teadusuuringute Ühiskeskuse Transuraanelementide Instituudi valdustes asuva uue koolituskeskuse asutamine lepiti kokku 2009. aastal nõukogus vastuvõetud ELi keemilist, bioloogilist, radioloogilist ja tuumaohtu käsitleva tegevuskava raames. Koolitusprogrammid töötati välja koostöös Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) ja Ühendriikide energeetikaministeeriumiga. Nende asutuste esindajad osalevad ka avamistseremoonial.

Lisaks materjalide salakaubaveole keskendumisele, tugevdab EUSECTRA piiriülest koostööd ja ekspertide võrgustike tegevust ning pakub keskset teadmushaldust. Pakutakse ka spetsialistidele suunatud koolitusi materjalide tuvastamise ja määramise, radioloogiliste kuritegude uurimise ja riiklike tegevuskavade väljatöötamise alal.

Taust

Ametnikele, koolitajatele ja ekspertidele on juba tehtud mitmeid koolitusi, millel on osalenud Põhja- ja Kesk-Aafrika, Kesk- ja Kagu-Aasia riikide ja Sõltumatute Riikide Ühendusse kuuluvate riikide ja Euroopa riikide spetsialistid.

EUSECTRA ruumides paiknevad ka tuumaenergiaalaste kaitsemeetmete koolituse uued laborid Euroopa Komisjoni (Euratomi) ja IAEA tuumainspektoritele, kes on viimase 20 aasta jooksul omandanud Teadusuuringute Ühiskeskuses mitmesuguseid tehnikaid.

ELi keemilist, bioloogilist, radioloogilist ja tuumaohtu käsitlev tegevuskava võeti nõukogus vastu 2009. aastal. Nõukogu julgustas liikmesriike ja komisjoni edendama tõhustatud julgeolekukultuuri, keskendudes keemilist, bioloogilist, radioloogilist ja tuumaohtu käsitleva tegevuskava raames julgeolekualaste teadmiste suurendamisele. Selleks kasutati riskihindamise kvaliteedi ja valmisoleku parandamist, teadus- ja uurimistegevust, parimate tavade vahetamist ning ühiseid koolitusi.

Selles tegevuskavas julgustati kavandatavat EUSECTRAt pakkuma koolitusi tuuma- ja kiirgusjulgeoleku vallas ning toetama ja täiendama sellist tegevust riikide tasandil.

Siseasjade peadirektoraat valis välja Teadusuuringute Ühiskeskuse, kes pidi hakkama koolituskeskust rajama, sest nii riiklikud kui ka rahvusvahelised asutused tunnustasid ühiskeskuse tuumajulgeoleku alast pädevust (tuumamaterjalide rahuotstarbelise kasutamise kontroll) ja pikaajalist edukat koolitustegevust selles valdkonnas. Teadusuuringute Ühiskeskus on olnud oma kahekümne tegevusaasta jooksul seotud ka paljude muude tuumaprojektide rakendamisega; ta on tegutsenud ka väljaspool Euroopat TACIS programmi (tehniline abi Sõltumatute Riikide Ühendusele) ja EÜ ühinemiseelsete rahastamisvahendite raames.

Tuumajulgeolek hõlmab tuumamaterjalide ja muude radioaktiivsete ainete salakaubaveo takistamist, tuvastamist ja sellele reageerimist ning on suuremas osas riikide vastutusalas. Tuumaenergiaalaste kaitsemeetmetega tagatakse tuumamaterjale kasutamine ainult rahuotstarbelistel eesmärkidel, selleks on kasutusel tuumamaterjalide arvepidamise süsteem ja sõltumatud kontrollid. Need põhinevad rahvusvahelistel kokkulepetel, mis võimaldavad riiklikel ja rahvusvahelistel ametiasutustel, näiteks IAEAl ja Euroopa Komisjonil kontrollida tuumamaterjalide jätkuvat rahuotstarbelist kasutamist.

Täiendav teave EUSECTRA avamistseremoonia ja tegevuse kohta:

http://itu.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=36&type=0&iEntryUID=246&iEntryPID=68

Kontaktisikud :

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 2 295 56 04)


Side Bar