Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска Комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 18 април 2013 г.

Нов център за обучение на ЕС за борба с нелегалния трафик на ядрени и радиоактивни материали

Днес Европейската комисия откри нов Европейски център за обучение по ядрена сигурност (EUSECTRA) в Карлсруе. В него служители от първа линия, инструктори и експерти ще се обучават как да откриват и реагират на незаконен трафик на ядрени или други радиоактивни материали. В EUSECTRA се предлага практическо обучение с използване на разнообразни радиоактивни и ядрени материали и широк набор от уреди и измервателни инструменти. В една от залите за обучение на закрито се симулира летище, оборудвано със портален скенер за пътници и рентгенов скенер за багажи. На открито се симулират сценарии с 4 различни вида портални скенери за радиация. При обученията се използват общо над 30 измервателни и детекторни устройства. Центърът допълва дейностите по обучение в тази област на Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия в Карлсруе и Испра.

Европейският комисар по научни изследвания и иновации Мойра Гейгън-Куин заяви: „Ядрената сигурност е основно световно предизвикателство през 21-ви век. Обучението и международното сътрудничество в областта на откриването на радиоактивни и ядрени материали са важна част от нашата борба с незаконния трафик. В новия център се използват най-новите изследвания и технологии в тази област.“

„Този център за обучение ще позволи на специалистите по извънредни ситуации много по-добре да предотвратяват и да се справят с ядрени злополуки. Колкото и редки да са, подобни инциденти могат да имат ужасни последствия. EUSECTRA не само ще подобри защитата на европейските граждани, но ще послужи също за пример на други организации в тази област“, каза Сесилия Малмстрьом, комисар в областта на вътрешните работи.

Центърът е разположен в Института за трансуранови елементи към JRC и е създаден в рамките на плана за действие на ЕС за химична, биологична, радиологична и ядрена сигурност, приет от Европейския съвет през 2009 г. Програмите за обучение са разработени със съдействието на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и Министерството на енергетиката на САЩ. Представители на тези организации участваха в откриването.

Освен обучения в областта на трафика на материали, EUSECTRA ще засили трансграничното сътрудничество и контактите между експерти и ще предоставя централизиран инструмент за управление на знанията. Ще се предлагат също обучения за напреднали по откриване и идентифициране на материали, управление на радиологични заплахи на местопрестъплението и изготвяне на национални планове за реагиране.

Контекст

Вече са проведени серия от пилотни семинари за служители от първа линия, инструктори и експерти с участието на специалисти от Северна и Централна Африка, Централна Азия, Югоизточна Азия, страните от Общността на независимите държави (ОНД) и Европа.

В новия център се помещават също лаборатории за обучение по ядрени гаранции за инспектори от Европейската комисия (Евратом) и МААЕ, които са били обучавани през последните 20 години в различни техники от Съвместния изследователски център.

Планът за действие за химична, биологична, радиологична и ядрена сигурност бе приет от Европейския съвет през декември 2009 г. Съветът подтикна държавите от ЕС и Комисията да насърчават култура на засилена сигурност, като се съсредоточат върху подобряване на знанията за химичната, биологичната, радиологичната и ядрената сигурност чрез подобряване на оценките на риска и подготвеността, изследвания, обмен на добри практики и съвместни учения и обучения.

В плана за действие се предвижда също създаването на EUSECTRA с цел предоставяне на обучения в областта на ядрената и радиологичната сигурност и допълване на действията от този вид на национално равнище.

Генерална дирекция „Вътрешни работи“ избра Съвместния изследователски център за изпълнител на тази задача, тъй като той е признат на национално и международно равнище като компетентен орган в областта на ядрените гаранции (инспекция и проверка на мирното използване на ядрени материали) и отдавна предоставя успешни обучения по темата. От 20 години насам Съвместният изследователски център участва също така в осъществяване на проекти за откриване и разследване на ядрени материали извън пределите на Европа чрез програма TACIS (Техническа помощ за Общността на независимите държави) и чрез инструментите на ЕС на предприсъединителна помощ.

Ядрената сигурност е свързана с предотвратяването, откриването и реагирането на незаконния трафик на ядрени или други радиоактивни материали. Отговорност за нея носят преди всичко отделните държави. Ядрените гаранции са свързани с дейностите по гарантиране на използването на ядрени материали само за мирни цели чрез въвеждане на системи за ядрена отчетност и провеждане на независими инспекции. Ядрените гаранции са базирани на международни споразумения, позволяващи на национални и международни органи като Европейската комисия и МААЕ да проверяват дали ядрените материали продължават да се използват за мирни цели.

Повече информация за откриването и дейностите на EUSECTRA:

http://itu.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=36&type=0&iEntryUID=246&iEntryPID=68

За контакти:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 2 295 56 04)


Side Bar