Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Strasbūras, 2013 m. balandžio 17 d.

Komisija palankiai vertina tai, kad EP balsavimu patvirtino, kad 2011 m. ES biudžetas įvykdytas

Komisija džiaugiasi Europos Parlamento šiandien priimtu sprendimu patvirtinti, kad Komisija įvykdė 2011 m. ES biudžetą.

Už mokesčius, muitus, statistiką, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Europos Parlamento sprendimu suteikti Komisijai patvirtinimą pripažįstamos mūsų nuolatinės pastangos kasmet gerinti ES lėšų valdymą ir kontrolę. Pritariu Tarybai ir Parlamentui, raginantiems dar labiau supaprastinti taisykles ir procesus, kad sumažėtų klaidų rizika. Pritariu jiems, kad valstybės narės turi prisiimti atsakomybę, nes būtent jos pirmiausia valdo ir kontroliuoja apie 80 % viso biudžeto.

Dėl šios priežasties Komisija pateikė ryžtingų pasiūlymų dėl būsimos daugiametės finansinės programos, kad būtų sumažinta klaidų rizika ir kartu padidinta visų subjektų, įskaitant nacionalines valdžios institucijas, dalyvaujančių valdant ES biudžetą, atskaitomybė. Vienas iš svarbių šių pasiūlymų aspektų taip pat yra programų įgyvendinimo rezultatai ir papildoma programų nauda .

Be to, siekdama apsaugoti ES biudžetą ir finansinius interesus, Komisija sugriežtino prevencines ir taisomąsias priemones. Kai nustatoma, kad sistemos neveiksmingos, sustabdomi mokėjimai, o kai randama klaidų, jos nuosekliai ištaisomos, be jokių išimčių.“

Bendrai siekiama užtikrinti, kad ES mokesčių mokėtojų pinigai būtų išleidžiami tinkamai

Šiandienos sprendimas patvirtinti Komisijos valdomas ES finansuojamas programas priimtas svarbiu momentu – kai Europos Parlamentas (EP) ir Taryba svarsto būsimas ES programas. Šis teigiamas sprendimas priimtas po labai konstruktyvių diskusijų, per kurias visos susijusios institucijos — Parlamentas, Taryba ir Komisija – galėjo atkreipti dėmesį į neseniai padarytą pažangą, taip pat nustatyti, ką dar reikėtų patobulinti.

Griežtesnės būsimo ES finansų valdymo priemonės

Komisija jau yra pradėjusi vykdyti nemažai priemonių, nurodytų 2011 m. rudens pradžioje pateiktuose pasiūlymuose dėl kitos kartos 2014–2020 m. programų, o 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas finansinis reglamentas, kuriame numatytos paprastesnės ES lėšoms taikomos taisyklės. 2014–2020 m. programų pasiūlymų pavyzdžiai:

  • paprastesnės taisyklės, kurias lengviau taikyti ir lengviau patikrinti, kaip jų laikomasi, ir taip sumažinti klaidų riziką;

  • skaidresni ataskaitų teikimo ir griežtesni atskaitomybės reikalavimai valstybėms narėms, kurios turės kiekvienais metais pateikti savo sąskaitų ir sistemų našumo, patikrintų nepriklausomo auditoriaus, patikinimo pareiškimą;

  • nauja pažangos, padarytos siekiant nustatytų tikslų, stebėjimo sistema (t. y. kiekviename kitam finansiniam laikotarpiui skirtame pasiūlyme nustatant uždavinius ir pagrindinius veiklos rodiklius);

  • griežtesnės prevencinės ir taisomosios priemonės: jeigu valstybės narės laiku nepašalins didelių savo sistemų trūkumų, Komisija galės nutraukti mokėjimus iki 9 mėnesių ir turės teisę visiškai panaikinti visą programai skirtą ES finansavimą arba jo dalį.

Pagrindiniai faktai

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas yra galutinis atitinkamų metų ES biudžeto vykdymo patvirtinimas. Jį suteikia Europos Parlamentas, remdamasis Taryboje pateikta valstybių narių rekomendacija. Priimdamas šį sprendimą Parlamentas visų pirma remiasi Audito Rūmų ataskaita (patikinimo pareiškimu). Biudžeto įvykdymo patvirtinimu pritariama tam, kaip Komisija įvykdė biudžetą tais finansiniais metais ir uždaromos sąskaitos.

Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (317 straipsnį) už biudžeto vykdymą atsako Komisija. Tačiau pasidalijamojo valdymo atveju (įskaitant, pvz., žemės ūkio, kaimo plėtros, regioninės ir socialinės politikos ir žuvininkystės programas, kurios sudaro apie 80 %. Sąjungos biudžeto) už pirmojo lygmens kontrolę ir patikras atsako nacionalinės valdžios institucijos. Jos nustato ir diegia savo sistemas, kurių auditą atlieka Komisija ir Audito Rūmai.

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor, tel. +32 2 292 15 48

Natasja Bohez Rubiano, tel. +32 2 296 64 70


Side Bar