Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 18. aprila 2013

Strateško poročilo Komisije 2013: kohezijska politika EU pomaga pri premagovanju krize in spodbujanju rasti

Evropska komisija je danes predstavila pregled delovanja strukturnih skladov EU v državah članicah. „Strateško poročilo“ o izvajanju programov kohezijske politike v obdobju 2007-2013 združuje podatke, večinoma iz obdobja do konca leta 2011, ki so jih posredovale države članice. Do zaključka programov leta 2015 ostajata še 2 leti, naložbe v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada in Evropskega socialnega sklada pa so že doprinesle k napredku in izboljšanju življenja za veliko državljanov.

Napredek in izboljšave po vsej EU vključujejo:

  1. 1,9 milijona več ljudi ima sedaj širokopasovni dostop;

  2. 2,6 milijona več ljudi ima zagotovljeno oskrbo z vodo, 5,7 milijona več ljudi pa uživa koristi projektov na področju obravnave odpadne vode;

  3. skupna dolžina cest TEN-T znaša 460 km, železniških prog TEN-T pa 334 km ter

  4. 2,4 milijona ljudi, ki so prejemali pomoč iz Evropskega socialnega sklada, je našlo službo.

Inovacije in majhna podjetja so pod okriljem naložb kohezijske politike doživela pravi razcvet, še veliko naložb pa je v pripravi. Do sedaj je prejelo sredstva:

  1. 53 240 projektov na področju raziskav in tehnološkega razvoja in 16 000 projektov v zvezi z raziskavami v gospodarstvu ter

  2. 53 160 novonastalih podjetij.

Glede uporabe sredstev in izvajanja projektov poročilo beleži:

  • Bistven porast števila oseb, ki so prejele pomoč na področju zaposlovanja, in sicer z okoli 10 milijonov letno pred letom 2010 na približno 15 milijonov letno od leta 2010 naprej ter

  • bistveno boljše rezultate na področju pomoči majhnim in srednjim podjetjem od leta 2010 naprej: ustvarjenih je bilo skoraj 400 000 delovnih mest (polovica v letih 2010 in 2011), vključno s 15 600 raziskovalnimi delovnimi mesti in 167 000 delovnimi mesti v majhnih in srednjih podjetjih.

Evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn je o poročilu povedal: „To poročilo je dragocen posnetek politike, ki daje pomembne rezultate pri večini prednostnih nalog EU ter spodbuja rast v času, ko je to najbolj potrebno. Pomagamo novim, inovativnim podjetjem in ustvarjamo dobra trajnostna delovna mesta za prihodnost. Odročnim regijam zagotavljamo širokopasovni dostop do spleta, rešujemo problem bega možganov ter gradimo pomembne prometne povezave, ki izboljšujejo konkurenčnost regij. Ta politika je dokazala, da je zelo fleksibilna, saj se odziva na krizo in se prilagaja spreminjajočim se potrebam ljudi in njihovih skupnosti.“

Dodal je še: „Marsičesa se moramo še naučiti. Rezultati niso povsod uspešni, države članice pa si morajo še bolj prizadevati za uporabo evropskih sredstev. V novem programskem obdobju pričakujemo od držav članic in regij, da bodo politiko še bolj usmerjale v cilje in prednostne naloge, ki bodo imele največji učinek.“

Komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje Lázsló Andor je dodal: V času krize so skladi kohezijske politike EU postali še pomembnejši vir naložb po vsej Uniji. Evropski socialni sklad zagotavlja nujno pomoč našemu človeškemu kapitalu, še posebej s pomočjo mladim, da bi čim bolj izboljšali njihove možnosti za uspešno kariero. Priprave na naslednjo generacijo programov so edinstvena priložnost za spodbujanje strategij za rast in delovna mesta z znatno finančno podporo. Pri tem morajo imeti pomembno vlogo naložbe v socialni in človeški kapital.“

„Strateško poročilo“ vsebuje pregled napredka posameznih držav pri doseganju ciljev EU v skladu s zadanimi cilji strategije Evropa 2020. Države članice spodbuja, da merijo napredek v ključnih strateških sektorjih, kot so raziskave in inovacije, železnice, energija, razvoj zmogljivosti, trajnostni mestni promet, ustvarjanje delovnih mest in izobraževanje.

Poročila, ki jih je posredovalo 27 držav članic ob koncu leta 2012 (večinoma na podlagi podatkov iz leta 2011), so dala Komisiji prvo priložnost, da še med programskim obdobjem poroča o napredku pri doseganju rezultatov in ciljev ter da poudari pomembna in pravočasna sporočila o potencialu kohezijske politike, da odigra svojo vlogo pri gospodarski obnovi EU. Komisija je določila naložbena področja, na katerih je potrebno ukrepati, da bi spodbudili izbor in izvedbo projektov, sofinanciranih v obdobju med letoma 2007 in 2013, ter tako dosegli zastavljene cilje.

Ozadje

EU bo prek svojih treh skladov, in sicer Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada, v obdobju 2007–2013 investirala 347 milijard EUR v 27 državah članicah, kar predstavlja 35 % celotnega proračuna EU za isto obdobje (975 milijard EUR).

Poročilo poudarja tudi pomembnost korenitih reform kohezijske politike za obdobje 2014–2020, o katerih se Evropski parlament in vlade držav članic EU trenutno pogajajo. Predlagane reforme vključujejo več strateške koncentracije sredstev v ključne prednostne naloge in več osredotočanja na cilje in vrednotenje.

Več informacij

Letna poročila o izvajanju 27 držav članic:
http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/strategic_report_en.cfm

Več informacij o evropski kohezijski politiki:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_sl.cfm

(Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad)

Zakonodajni predlogi Komisije za reformo kohezijske politike:

http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/strategic_report_en.cfm

Evropski socialni sklad:

http://ec.europa.eu/esf/

Avdiovizualni material o projektih in osebah, ki prejemajo pomoč Evropskega socialnega sklada:
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=59&langId=sl

@EU_Regional

@JHahnEU

Kontakta:

Shirin Wheeler (+32 22966565)

Annemarie Huber (+32 22993310)


Side Bar